Historia

Historia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku

Oddział Morski Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego powstał 13 listopada1946 roku z inicjatywy grupy ekonomistów związanych z ówczesną Delegaturą Rządu do spraw Wybrzeża, kierowaną przez inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego – późniejszego pierwszego prezesa Oddziału, zaliczanego do czołowych międzywojennych działaczy Polski Odrodzonej, m.in. współtwórcy Gdyni.

Obserwując działalność gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego można wyróżnić kilka etapów rozwoju:

Okres od powstania Oddziału – lata 1946-1953

W pierwszych latach działania Oddział Morski Towarzystwa był organizacją grupującą naukowców i elity gospodarcze jeszcze z okresu międzywojennego, działającą w dość wąskim gronie członków. Wystarczy powiedzieć, że we wspomnianym założycielskim zebraniu 13.11.1946 r. uczestniczyło 9 osób. Wówczas na prezesa wybrano inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, a na wiceprezesa prof. Bolesława Kasprowicza.

Działalność Oddziału miała charakter kameralny i koncentrowała się wokół zagadnień gospodarki morskiej. Organizowano przede wszystkim spotkania z wybitnymi ekonomistami – prof. Bobrowskim, prof. Lipińskim, prof. Kurowskim.

W dalszych latach – latach stalinowskich – działalność Oddziału była ograniczana. Wyrazem metod stalinowskich było przymusowe wysiedlenie w 1948 roku do Krakowa inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Prezesem został prof. Bolesław Kasprowicz.

Do 1953 roku Towarzystwo miało charakter dyskusyjno – naukowy, zrzeszając przede wszystkim ekonomistów-teoretyków.

Okres od 1953 roku do początku lat 80-tych

W pierwszych latach tzw. „odwilży” zmienia się oblicze PTE, następuje rozszerzenie pola działania Towarzystwa wśród ekonomistów – praktyków. Powoli PTE staje się organizacją masową o charakterze zawodowym. Te przekształcenia jakościowe zostały zapoczątkowane w 1963 roku, kiedy to ówczesny prezes całego Towarzystwa, prof. Edward Lipiński przedstawił perspektywiczny program działania PTE. Między innymi wysunięty został postulat skupiania w Towarzystwie ekonomistów-praktyków i popularyzacji wiedzy ekonomicznej wśród załóg przedsiębiorstw. Podstawowymi ogniwami stały się Koła Zakładowe, których działalność była w znacznej mierze finansowana przez przedsiębiorstwa.

Powstały liczne sekcje problemowe: Ekonomiki Przemysłu Rybnego, Rachunkowości, Ekonomiki Transportu, Finansów, Ekonomiki Handlu Zagranicznego, Towaroznawstwa, Ekonomiki Inwestycji i Budownictwa, Statystyki i Demografii, Analizy Wartości.

Ważnym wydarzeniem dla rozwoju Oddziału Morskiego było uzyskanie nowej – użytkowanej do dnia dzisiejszego – siedziby, zlokalizowanej na Gdańskiej Starówce – Domu Ekonomisty. Posiadanie własnej siedziby sprzyjało rozwojowi szkoleń, odczytów i konferencji.

Okres od 1980 do 1989 roku

Powyższy okres, to czas głębokich przeobrażeń w sferze polityki i świadomości społecznej. Zmiany te nie sprzyjały działalności społecznej, niemal wszystkie stowarzyszenia zawodowe przeżyły w tym czasie ograniczenie swej działalności. Stan ten dotknął również Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – spadła liczba członków, kół zakładowych a także organizowanych konferencji, seminariów i odczytów. Wprowadzenie stanu wojennego, a także przeciągający się remont Domu Ekonomistów spowodowały, iż praktycznie dopiero pod koniec 1982 roku została wznowiona działalność. Jednakże już w drugiej połowie lat 80 zanotowano ożywienie działalności, szczególnie w zakresie szkoleń.

Okres od 1989 do chwili obecnej

Okres ten charakteryzuje się przekształceniem Towarzystwa z organizacji masowo-zawodowej w organizację elitarno – zawodową, popularyzatorską, grupującą profesjonalistów. Następują stopniowe, lecz istotne przemiany o charakterze ilościowym i jakościowym. Stabilizuje się liczba członków i kół.

Niezmiernie ważnym dla dalszego rozwoju i zwiększenia samodzielności Oddziału było uzyskanie w 1992 roku osobowości prawnej.

Działalność statutowa realizowana jest przede wszystkim poprzez organizację konferencji naukowych, seminariów, odczytów i konsultacji, a także realizację różnego typu ekspertyz, szkoleń i kursów. Dużą wagę przywiązuje Oddział do krzewienia wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży. Celowi temu służy reaktywowany Konkurs Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana, coroczne edycje Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, konferencje i spotkania organizowane dla nauczycieli szkół ekonomicznych, a także powołany ostatnio Klub Młodego Ekonomisty.