Uprawnienia finalistów i laureatów

1. Uprawnienia uczestników Olimpiady regulują przepisy wydane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (rozporządzenie MENiS z dn. 7 września 2004 roku w/s warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 199, poz. 2046)) oraz decyzje szkół wyższych w sprawie zasad rekrutacji.

2. Laureaci i finaliści olimpiady są zwolnieni z egzaminu dojrzałości z właściwego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej.

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych z danego przedmiotu są zwolnieni z egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Prawo to przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był nauczany w danej szkole. Na świadectwie dojrzałości zamieszcza się adnotację o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady, a zamiast wyniku egzaminu wpisuje się „zwolniony”.

4. Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują z danych zajęć edukacyjnych ocenę celującą na koniec roku szkolnego.

5. Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. Komitet Główny Olimpiady wydaje zaświadczenie, którego wzór określa załącznik do powyższego zarządzenia. Komitet prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.

6. Nie obowiązują jednolite zasady przyjmowania laureatów i finalistów stopnia centralnego na studia wyższe bez egzaminu wstępnego. Są one co trzy lata określane w uchwałach senatów uczelni i podawane do wiadomości publicznej.