Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku jest instytucją szkoleniową realizującą projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Pozyskujemy fundusze na realizację projektów „miękkich” czyli skierowanych na rozwój zasobów ludzkich poprzez kształcenie ustawiczne. Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez PTE z Europejskiego Funduszu Społecznego szerokie grono osób zainteresowanych podwyższaniem swoich kwalifikacji zawodowych może skorzystać z BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ.

Projekty realizowane w ramach zadań publicznych

ARTYKUŁ 61. DOBRE PRAKTYKI.

logo
Projekt realizowany był w 2015 roku w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Gdańsku, współfinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt skierowany był do 60 uczestników z województwa pomorskiego – urzędników jednostek administracyjnych państwa i samorządu, dziennikarzy obywatelskich i zawodowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Warsztaty odbywały się na terenie Gdańska, Człuchowa i Słupska. Nadrzędnym celem projektu był wzrost wiedzy, umiejętności wykorzystania i poziomu świadomości wśród przedstawicieli jednostek administracji, mediów oraz organizacji pozarządowych o prawie każdego obywatela do dostępu do informacji publicznej, wynikających z tego tytułu korzyści oraz roli mediów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych w podnoszeniu świadomości na temat przysługujących praw w tym zakresie wśród czytelników oraz środowiska, w którym funkcjonują.

ARTYKUŁ 61. PROJEKT INFORMACYJNO-SZKOLENIOWY

logo
Projekt realizowany był w 2014 roku w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim, współfinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt skierowany był do 90 uczestników z województwa pomorskiego – 30 zawodowych dziennikarzy mediów lokalnych i dziennikarzy obywatelskich, 30 studentów zainteresowanych tematyką medialną oraz 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zrzeszonych w kółkach dziennikarskich oraz tworzących gazetki szkolne. Nadrzędnym celem projektu był wzrost poziomu świadomości, wiedzy i umiejętności wykorzystania prawa dostępu do informacji publicznej wśród uczestników projektu, którzy ze względu na wykonywaną pracę i zainteresowania popularyzują i upowszechniają aktywne postawy obywatelskie. Więcej informacji

POMORSKA AKADEMIA BANKOWOŚCI DLA SENIORÓW

logo
Projekt realizowany był w 2013 roku w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Inicjatywa powstała jako odpowiedź na problem niskiego stopnia korzystania wśród osób starszych z usług sektora bankowego. Celem było przede wszystkim umożliwienie uczestnikom nabycia umiejętności i wiedzy z zakresu metod inwestowania, dobrych praktyk oszczędzania, praw konsumenckich, posługiwania się bankowością elektroniczną oraz obsługi komputera oraz umiejętności komunikacji interpersonalnej.
Więcej informacji

 

 

 

Projekty unijne zrealizowane w okresie
programowania 2007-2013:

„LEPSZA KADRA – LEPSZA SZKOŁA”

lepsza_kadra-lepsza_szkola
Projekt dedykowany był nauczycielom zatrudnionym w powiecie kartuskim na terenie Żukowa, Kartuz, Somonina i Przodkowa. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego 97 nauczycieli poprzez realizację programu szkoleniowego, na który składają się zarówno szkolenia zawodowe jak i uniwersalne. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.4. Istotą projektu było wzmocnienie potencjału zawodowego nauczycieli poprzez ofertę szkoleń uniwersalnych i zawodowych z zakresu informatyki, rachunkowości, funduszy unijnych, języka angielskiego, czy doskonalenia warsztatu nauczyciela.
Więcej informacji

„CZAS ZMIAN”

czas zmian - EB.cdr

Projekt adresowany był do mieszkańców z terenu powiatów: gdańskiego, m. Gdańska, kartuskiego i tczewskiego, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub w trybie art. 117 ust. 2 „Ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego” (z dn.19.12.2008r.) i pozostających bez zatrudnienia nie dłużej niż 6 miesięcy.

„WYKORZYSTAJ NAS! PRACOWNICY 45+ W TWOJEJ FIRMIE”

wykorzystaj_nas1
Inicjatywa była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt miał charakter kampanii promocyjno-informacyjnej. Adresowany do MSP z województwa pomorskiego, a jego celem był wzrost wiedzy o dostosowaniu polityki personalnej tej grupy przedsiębiorstw w kierunku pełniejszego wykorzystania potencjału pracowników 45+, głównie w oparciu o strategię zarządzania wiekiem.
Więcej informacji PDF

„SUKCES KOBIET – SUKCESEM GDAŃSKA”

sukceskobiet
Projekt był realizowany w latach 2009-2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Projekt miał na celu aktywizację zawodową 60 kobiet i ukierunkowany był na wzrost zatrudnienia wśród kobiet pozostających bez pracy w wieku 45+.
Więcej informacji

„DOJRZAŁOŚC ATUTEM”

dojrzaloscatutem
W latach 2009-2011 został zrealizowany projekt, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Miał na celu aktywizację zawodową mieszkańców powiatu starogardzkiego i ukierunkowany był na wzrost zatrudnienia wśród osób pozostających bez pracy w wieku 45+. Projekt adresowany był do osób zamieszkujących na terenie Powiatu Starogardzkiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim.
Więcej informacji

„POSTAW NA SIEBIE I SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

postawnasiebie
Projekt realizowany był w latach 2008-2009 ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Skierowany był do dorosłych osób pracujących z terenu województwa pomorskiego, w wieku 45 lat i więcej, posiadających najwyżej średnie wykształcenie, którzy z własnej inicjatywy i poza godzinami pracy chcieli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Projekt realizowano w trzech ośrodkach: Gdańsk, Tczew i Wejherowo.
Więcej informacji   

 

 

 

Projekty unijne zrealizowane w okresie
programowania 2004-2006:

„POZNAJ SWOJĄ MOCNĄ STRONĘ”

znak_mocna_strona
Projekt był adresowany bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa pomorskiego będących w wieku między 18 a 55 rokiem życia. Zajęcia odbywały się w trzech ośrodkach: Gdańsku, Malborku i Chojnicach. Inicjatywa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej informacji

„UKŁADAM PUZZLE SWOJEGO ŻYCIA”

ukladam_ikon
Inicjatywa skierowana była do dwóch, związanych ze sobą grup – młodzieży w wieku 15-24, wychowującej się bądź wciąż utrzymującej kontakt z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz do wychowawców tej młodzieży. Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku wspólnie z czterema placówkami opiekuńczo-wychowawczymi z terenu Trójmiasta.
Więcej informacji

„MOJA SZANSA NA PRACĘ – PROGRAM EDUKACYJNY I AKTYWIZUJĄCY ZAWODOWO KOBIETY”

driada
Projekt był realizowany w oparciu o porozumienie o współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku, objął wsparciem 120 bezrobotnych kobiet z terenu powiatu gdańskiego i miasta Gdańsk. Celem projektu było podniesienie statusu zawodowego i społecznego beneficjentek, a także podniesienie stopy zatrudnienia kobiet poprzez udzielenie im wsparcia w formie szkoleń zawodowych i poradnictwa zawodowego.
Więcej informacji

„TO LUDZIE SĄ NAJWIĘKSZYM KAPITAŁEM – PROGRAM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO MIESZKAŃCÓW POMORZA”

stopki
Projekt był realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 – rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. Z bezpłatnych kursów skorzystały 454 pracujące osoby, zainteresowane podwyższeniem kwalifikacji zawodowych po godzinach pracy. Zajęcia były realizowane w Gdańsku, Tczewie i Wejherowie.
Więcej informacji

 

Osoba do kontaktu w sprawie realizacji projektów: Elżbieta Kutnik –