International Business and Global Economy objęte honorowym patronatem PTE Oddział w Gdańsku

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku objęło honorowym patronatem czasopismo naukowe „International Business and Global Economy” (ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496) publikowane przez Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Publikowanie własnego czasopisma naukowego przez Instytut Handlu Zagranicznego ma długą tradycję i jest związane z historią Instytutu. Pierwszy numer czasopisma „Prace i Materiały Instytutu Ekonomiki Handlu Zagranicznego” ukazał się już w 1973 roku.

„International Business and Global Economy” poświęcone jest problemom współczesnej gospodarki światowej. Prezentowana tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju rynku międzynarodowego, organizacji i zarządzania procesami gospodarczymi oraz funkcjonowania rynków finansowych.

Na „International Business and Global Economy” składają się artykuły naukowe pracowników naukowych Instytutu Handlu Zagranicznego oraz autorów reprezentujących wiele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Intencją redakcji jest otwartość na artykuły naukowe prezentujące wyniki badań mieszczące się w tematyce czasopisma. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Czasopismo obecne jest w: ERIH PLUS, EnocLit, EBSCO,  BazEkon, CEJSH, Index Copernicus, Norwegian Social Science Data Services (NSD), Portalu Czasopism Naukowych (ejournals.eu), Bibliotece Internetowej PWN (ibuk.pl), CEON Bibliotece Nauki, Google Scholar, ZBD.

Punktacja MNiSW za rok 2016 – 10 pkt.  

 

Ukazał się już najnowszy numer International Business and Global Economy 35!

W listopadzie 2016 roku ukazał się najnowszy numer czasopisma International Business and Global Economy. Składa się na niego blisko 80 artykułów naukowych opracowanych przez przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków akademickich i badawczych. Ich tematyka obejmuje cztery główne obszary:

  • ewolucja realiów gospodarki światowej (tom 1)
  • wyzwania integracji europejskiej (tom 1)
  • wyzwania współczesnych finansów (tom 2)
  • przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym (tom 2).

Najnowsze kierunki rozważań naukowych oraz wyniki badań dotyczą zjawisk ekonomicznych obserwowanych w perspektywie międzynarodowej. Podejmowane tematy skupiają się wokół problemów i wyzwań gospodarki Polski, Unii Europejskiej, ale również regionu Azji i Afryki. Są to ujęcia zarówno w skali makro, dotyczące całych gospodarek, jak i mikro, poparte studiami przypadków.

 

Wróć