Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 4/2022

Biuletyn PTE Nr 4 (99) 2022

Szanowni Państwo,

w niniejszej edycji zamykamy dział poświęcony zapoczątkowanej w numerze 4/2020 debacie dotyczącej eseju Johna M. Keynesa pt. Ekonomiczne perspektywy dla naszych wnuków (1930 r.). Pragniemy podkreślić, że – pomimo iż odrębny blok tematyczny obejmujący okołokeynesowski dyskurs pojawia się w „Biuletynie PTE” po raz ostatni – nie kończymy dyskusji na ten temat. Niezmiennie zapraszamy do przysyłania komentarzy, które nadal będziemy publikować na łamach naszego kwartalnika.

Redakcja serdecznie dziękuje wszystkim Autorom za udział w okołokeynesowskim dyskursie, który będzie przedmiotem planowanej na koniec 2023 r. monografii. Jesteśmy przekonani, że publikacja zawierająca wyniki tej debaty może stanowić przyczynek pomocny w przezwyciężaniu współczesnego – obecnego zarówno w kraju, jak i na świecie – syndromu zaniku kultury myślenia strategicznego. Rzutuje on negatywnie na możliwości wyprzedzającego, ostrzegawczego identyfikowania potencjalnych zagrożeń i barier rozwoju społeczno‑gospodarczego, co z kolei nie sprzyja poszukiwaniu nowych szans i podstaw rozwoju.

W bieżącym „Biuletynie PTE” zagadnienia prognoz i futurologicznej refleksji podejmowane są nie tylko we wspomnianej, ostatniej części okołokeynesowskiej debaty. Dwa artykuły w niniejszej edycji poświęcamy tegorocznej noblowskiej nagrodzie w dziedzinie nauk ekonomicznych, która została przyznana „za badania nad bankami i kryzysami finansowymi” (for research on banks and financial crises). Laureaci: Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond i Philip H. Dybvig wykazali, że kryzysy są nieuniknione, dlatego niezbędne jest wyprzedzające tworzenie antykryzysowej sieci bezpieczeństwa i nadzoru finansowego.

Waga znaczenia myślenia strategicznego ukazana jest również w artykule Turbulencje na międzynarodowych rynkach finansowych a ocena ratingowa... Tekst ten dotyczy mechanizmów oceny wiarygodności kredytowej państw ze szczególnym uwzględnieniem okresu pandemii, wojny w Ukrainie oraz związanego z tym wzrostu ryzyka geopolitycznego. Strategiczny wymiar ma także artykuł dotyczący reformy szkolnictwa wyższego.

Początek roku akademickiego był bogaty w wiele wydarzeń naukowych, o  których informujemy w  działach ­KONFERENCJE oraz ­NAGRODY, NOMINACJE, ­JUBILEUSZE. W tym ostatnim bloku tematycznym można także znaleźć informacje o zaszczytnych wyróżnieniach dla członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Wiele pobudzających do refleksji kwestii zawierają też inne stałe działy, w tym: ­MISCELLANEA; ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE PTE, RECENZJE ORAZ NADESŁANE PUBLIKACJE; WSPOMNIENIA; Z NASZYCH STARODRUKÓW oraz KWESTIONARIUSZ ­EKONOMISTY.

Zapraszam do lektury.

Anna Kucharczyk

redaktor prowadząca

Całe wydawnictwo Biuletyn PTE nr 4/2022 oraz jego poszczególne artykuły można pobrać na stronie internetowej pte.pl/czasopisma/biuletyn

Wróć