Drugie spotkanie partnerskie zespołu projektu LEVEL UP!

Wydarzenie wymiany dobrych praktyk w Polsce połączone z wizytami studyjnymi w Trójmieście 25-27.10.2021

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne.
W zeszłym tygodniu w dn. 25-27.10.2021 odbyło się już szóste spotkanie członków zespołu partnerskiego z Polski, Hiszpanii, Łotwy dedykowane realizacji projektu LEVEL UP! na rzecz kształcenia dorosłych implementowanego wspólnie pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku ze środków programu Erasmus+.

Było to już drugie spotkanie fizyczne w dobie pandemii Covid 19, które odbyło się dzięki niezwykłym staraniom szeregu polskich organizacji zaangażowanych, w tym: pracowników PTE Oddział w Gdańsku, UrbanLab Gdynia, Cetrum Rozwoju Talentów Gdańsk, Wymiennikowni - Młodzieżowego Centrum Innowacji Społecznych i Designu, Gdańskiej Fundacji RC czy Referatu Współpracy w Wydziale Rozwoju Społecznego UM Gdańska.

Bez trudu włożonego i indywidualnego wkładu poszczególnych instytucji z terenu Sopotu, Gdańska, Gdyni nie mogłoby odbyć te ważne przedsięwzięcie projektowe skupione na podnoszeniu kompetencji uczestniczących reprezentantów, wymianie dobrych praktyk i dialogu. Mimo trudności, w tym technicznych i komunikacyjnych, 4 zagranicznych uczestników i 12 polskich reprezentujących szereg partnerów PTE z Polski mogło wziąć udział w tym wydarzeniu, ze środków programu Erasmus+, Partnerstwa Strategiczne na rzecz Edukacji Dorosłych.

Było to pierwsze Spotkanie projektowe ukierunkowane na wymianę dobrych praktyk (połączone z prezentacją partnera oraz zaproszonych ekspertów i wizytami studyjnymi) koordynowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Wydarzenie to przyjęło formę 3 dniowego eventu (pierwsze tego typu działanie projektowe z zaplanowanych trzech w każdym z uczestniczącym kraju) i otwartej dyskusji partnerów z zaproszonymi specjalistami

W trakcie spotkania dzięki uprzejmości gospodarzy z PTE Oddział w Gdańsku - uczestnicy mieli okazję poznać bliżej lokalną specyfikę działania organizacji oraz zakres jej codziennej praktyki, omówić unikalne doświadczenia z odwiedzanych instytucji płynące z realizacji projektów europejskich oraz działań lokalnych.

Motywem przewodnim tego spotkania było pokazanie współpracy instytucji naukowych i edukacyjnych, samorządowych, trzeciego sektora na rzecz aktywizacji społecznej i wsparcia aktywności lokalnej różnych grup społecznych.

Samo wydarzenie podzielone było na trzy części:

1. Pierwszy dzień – Sopot. Wprowadzenie do odwiedzanego miejsca i organizacji. Dedykowane prezentacji PTE W Gdańsku, jego historii, dokonań i unikatowych doświadczeń, prezentacji metod i technik pracy. W tej części wzięli udział zaproszeni eksperci – ukazujący m.in. zakres działań związanych z “Edukacja dorosłych w Polsce” - z punktu widzenia instytucji publicznej i niepublicznej oraz została zaprezentowana bliżej idea „Odpowiedzialnego biznesu” – na przykładzie działalności Fundacji Innowacji Społecznej z Gdańska. Ta część oparta była również o dialog uczestników na temat przyszłości i roli aktywizacji społecznej i obywatelskiej mieszkańców Europy oraz w jakim stopniu nasze instytucje mogą się do tego przyczynić

2. Drugi dzień oparty był na prezentacji unikatowych doświadczeń Miasta Gdańska i znajdujących się na jego terenie instytucji. Było to przedstawienie idei wielostronnej współpracy na linii samorząd terytorialny – organizacje pozarządowe, edukacyjne instytucje publiczne i nie publiczne na rzecz aktywizacji mieszkańców Gdańska. W tej części eventu uczestnicy mieli okazje poznać Gdańską Fundację RC oraz zakres działań Referatu Współpracy w Wydziale Rozwoju Społecznego w UM Gdańska ukazując wykonaną prace na rzecz optymalnej roli administracji publicznej w stymulowaniu i rozwoju innowacji społecznych. W oparciu o przykłady prowadzony był dialog miedzy uczestnikami nad możliwością i stanem implementacji poszczególnych rozwiazań.

W drugiej części dnia krajowi i zagraniczni eksperci mieli okazje poznać Centrum Rozwoju Talentów z Gdańska, czyli przestrzeń dla wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnego doradztwa kariery, którego priorytetem jest pomoc w budowaniu mocnych stron, wspieranie rozwoju talentów oraz uczenie umiejętności, które podnoszą wiarę we własne siły.

3. Trzeci dzień wizyty studyjnej – Gdynia. Wymiana i nauka związana z doświadczeniami dwóch instytucji Gdyńskich działających w ramach Laboratorium Innowacji Społecznych UM Gdyni. W trakcie tej części spotkania uczestnicy oraz zaproszeni eksperci odwiedzili m.in. Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Desingu - Wymiennikownia oraz mieli okazje również zapoznać się z zakresem działalności UrbanLab Gdynia

Na przykładzie obydwu organizacji staraliśmy się ukazać i omówić jak lokalne działania wielu aktorów mogą zmieniać społeczną rzeczywistość na lepsze, w tym stworzenie i zapewnienie optymalnych warunków dla społecznego dialogu oraz rozwoju kapitału społecznego. Dotyczy to nie tylko trzonu kompetencyjnego obliczonego na edukację obywatelską, rozwoju umiejętności empatycznego patrzenia z różnych społecznych perspektyw, zwiększania świadomości uwarunkowań działania i rozwoju miasta.

Cześć spotkania została również poświęcona technicznej stronie implementacji projektu Level UP oraz części zarządczej, w tym udało się zaplanować kolejne fizyczne spotkania partnerskie.

Następne wydarzenie w Polsce już w listopadzie 2021! Obejmować będzie konsultacje projektowe i podsumowanie dotychczasowych wydarzeń, a także dyskusję nad zakresem planowanej wizyty studyjnej u partnerów z ASSOCIATION CON VALORES planowanej pod koniec roku

SECOND PARTNERSHIP MEETING OF THE LEVEL UP PROJECT TEAM! EVENT OF GOOD PRACTICE EXCHANGE IN POLAND COMBINED WITH STUDY VISITS TO POLAND (25-27.10.2021)

Last week on On October 25-27, 2021, was the sixth meeting of the members of the partner team from Poland, Spain, and Latvia, dedicated to the implementation of the LEVEL UP project! for adult education implemented jointly under the leadership of the Polish Economic Society, Branch in Gdańsk from the funds of the Erasmus + program.

It was already the second physical meeting in the era of the Covid 19 pandemic, which took place thanks to the extraordinary efforts of several Polish organizations involved, including employees of PES Gdańsk Branch, UrbanLab Gdynia, Gdańsk Talent Development Center, Exchanger - Youth Center for Social Innovation and Design, Gdańsk RC Foundation or the Cooperation Department in the Social Development Department of the Gdańsk City Hall.

Without the effort and individual contribution of individual institutions from Sopot, Gdańsk, and Gdynia, this important project focused on increasing the competencies of the participating representatives, exchanging good practices and dialogue could not take place. Despite the difficulties, including technical and communication difficulties, 4 foreign participants and 12 Polish participants representing several PES partners from Poland could take part in this event, from the Erasmus + program funds, Strategic Partnerships for Adult Education.

It was the first project meeting focused on the exchange of good practices (combined with the presentation of the partner and invited experts and study visits) coordinated by the Polish Economic Society. This event took the form of a 3-day event (the first project of this type out of three planned in each participating country) and an open discussion of partners with invited specialists

During the meeting, courtesy of the hosts from PES Branch in Gdańsk - participants had the opportunity to learn more about the local specifics of the organization's operation and the scope of its daily practice, discuss the unique experiences of the visited institutions resulting from the implementation of European projects and local activities.

The leitmotif of this meeting was to show the cooperation of scientific and educational institutions, local government, and the third sector for social activation and support for the local activity of various social groups.

1. First day - Sopot. Introduction to the visited place and organization. Dedicated to the presentation of PTE in Gdańsk, its history, achievements and unique experiences, presentation of methods and techniques of work. Invited experts took part in this part - showing, inter alia, the scope of activities related to "Adult education in Poland" - from the point of view of a public and non-public institution, and the idea of "Responsible Business" was presented - on the example of the activities of the Social Innovation Foundation from Gdańsk. This part was also based on the participants' dialogue on the future and the role of social and civic activation of the inhabitants of Europe and to what extent our institutions can contribute to this.

2. The second day was based on the presentation of the unique experiences of the City of Gdańsk and its institutions. It was a presentation of the idea of ​​multilateral cooperation on the line of local government - non-governmental organizations, educational public, and non-public institutions for the activation of the inhabitants of Gdańsk. In this part of the event, participants had the opportunity to learn about the Gdańsk RC Foundation and the scope of activities of the Cooperation Department at the Social Development Department at the Gdańsk City Hall, showing the work done for the optimal role of public administration in stimulating and developing social innovation. Based on the examples, a dialogue was conducted between the participants on the possibility and state of implementation of individual solutions. In the second part of the day, Polish and foreign experts had the opportunity to get to know the Talent Development Center in Gdańsk, i.e. a space for everyone who needs professional career counseling, whose priority is to help build strengths, support talent development and teach skills that increase self-confidence.

3. Third day of the study visit - Gdynia. Exchange and learning related to the experiences of two Gdynia institutions operating within the Social Innovation Laboratory of Gdynia City Hall.During this part of the meeting, participants and invited experts visited, among othersYouth Center for Social Innovation and Design - Exchanger, and they also had the opportunity to learn about the scope of UrbanLab Gdynia activities Using the example of both organizations, we tried to show and discuss how local activities of many actors can change social reality for the better, including creating and ensuring optimal conditions for social dialogue and the development of social capital.This applies not only to the competence core calculated for civic education, the development of the ability to look empathically from various social perspectives and to increase the awareness of the conditions for the city's operation and development.

Part of the meeting was also devoted to the technical side of the implementation of the Level UP project and the management part, including the success of planning further physical partnership meetings.

The next event in Poland in November 2021! It will include project consultations and a summary of the events to date, as well as a discussion on the scope of the planned study visit with partners from ASSOCIATION CON VALORES planned at the end of the year.

Wróć