28.04.2021 KONFERENCJA ONLINE PARTNERÓW PROJEKTU LEVEL UP! W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne.

Pomimo dalszej niekorzystnej sytuacji związanej z pandemią wirusa COVID-19 i istniejących obostrzeń oraz brakiem możliwości fizycznych spotkań przedstawicieli 3 edukacyjnych organizacji europejskich, wciąż trwają prace nad koordynacją wspólnych działań i realizacją celów projektu.

Wszystkie organizacje uczestniczące czyli: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Asociación Con Valores (Hiszpania), Social Innovation Center (Łotwa) mimo przejściowych trudności organizacyjno-technicznych spowodowanych warunkami zewnętrznymi nadal wykazują wielką wolę i chęć współpracy ponad granicami, co zostało potwierdzone podczas wczorajszego spotkania online zespołu projektowego.

W trakcie spotkania omówione zostały tematy dotyczące realizacji zaplanowanych działań i znalezienia alternatywnych rozwiązań umożliwiających płynną realizacje planu projektu. Część z zadań musiała być zmodyfikowana i dostosowana do obecnej sytuacji. Partnerzy podjęli następujące decyzje odnośnie zastępczych działań:
- wzmożone działania komunikacyjno- promocyjne przeniesione na środki komunikacji online partnerów m.in. przygotowana zostanie seria informacji o projekcie, partnerach i realizowanych działaniach
- zorganizowana zostanie seria 4 spotkań online - które umożliwia lepszą samoocenę działalności organizacji partnerskich;
- powstanie formularz opisu najlepszych praktyk a na jego podstawie raport prezentujący doświadczenia z trzech krajów podsumowujący zarówno lokalne praktyki jak i te najlepsze krajowe;

Dodatkowo w trakcie spotkania każdy z partnerów poinformował o aktualnym statusie prac na poziomie lokalnym.
Ze względu na COVID fizyczne spotkania partnerskie połączone z wizytami studyjnymi w wybranych placówkach, planowane w Hiszpanii i na Łotwie, zostały przesunięte, tak żeby mogły odbyć się w bezpieczny dla uczestników sposób. Najbliższe fizyczne spotkanie odbędzie się pod koniec sierpnia na Łotwie.

We would like to inform you that yesterday, April 28, 2021, another meeting of the LEVEL UP! Project partners took place. as part of KA204 funds - Strategic Partnerships for adult education, ie "Strategic Partnerships for adult education" in the Erasmus + program, which is jointly implemented over 24 months in an international partnership, including partners from Poland, Latvia, and Spain.

Despite the further unfavorable situation related to the COVID-19 virus pandemic and the existing restrictions, and the lack of opportunities for physical meetings of representatives of 3 European educational organizations, work is still ongoing on coordinating joint activities and achieving the project's goals.

All participating organizations, i.e. Polish Economic Society Branch in Gdańsk, Asociación Con Valores (Spain), Social Innovation Center (Latvia), despite temporary organizational and technical difficulties caused by external conditions, still show great will and willingness to cooperate across borders, which was confirmed during yesterday's meeting online project team.

During the meeting, topics related to the implementation of planned activities and finding alternative solutions enabling the smooth implementation of the project plan were discussed. Some of the tasks had to be modified and adapted to the current situation. The partners made the following decisions regarding substitute actions:

- increased communication and promotion activities transferred to the partners' online communication means, including a series of information about the project, partners and activities will be prepared

- a series of 4 online meetings will be organized - which allows for better self-evaluation of the partner organizations' activities;

- a best practice description form will be created and on its basis a report presenting experiences from three countries summarizing both local practices and the best national ones;

Additionally, during the meeting, each of the partners informed about the current status of work at the local level.

Due to COVID, physical partnership meetings combined with study visits to selected facilities, planned in Spain and Latvia, have been postponed so that they can be held in a manner that is safe for participants. The next physical meeting will be held at the end of August in Latvia.

Wróć