Innowacje w transporcie. Red. naukowa Krystyna Wojewódzka - Król, PWN 2021

Zrównoważony rozwój. Integracja gałęzi transportu. Sztuczna inteligencja.

Wydanie I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2021 r.

Problem innowacji jest bardzo szeroki, dotyczy bowiem różnych sfer działalności transportu. Autorzy wybrali te aspekty, które z ich punktu widzenia są obecnie istotne, odpowiadają na wyzwania stojące przed transportem w świetle współczesnych oczekiwań. Są to problemy infrastruktury transportowej, transportu na śródlądziu: najbardziej degradującego środowisko transportu samochodowego i gałęzi, które zgodnie z europejską polityką transportową mają go odciążać – transportu kolejowego i wodnego śródlądowego. Przedstawiono również bardzo skomplikowany, ze względu na uregulowania prawne, proces wdrażania innowacyjności w transporcie morskim. Szczególną uwagę zwrócono na nasilające się problemy transportu w miastach i innowacyjne rozwiązania pozwalające na ich łagodzenie.

Autorami INNOWACJI W TRANSPORCIE  są profesorowie, naukowcy i praktycy z wielu ośrodków, w tym z Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu  oraz International Maritime Organization w Londynie.

Prof. dr hab. Krzysztof Szałucki, Uniwersytet Gdański: „Redaktor naukowy książki oraz jej zespół autorski zdecydowali się zaprezentować swoje przemyślenia w ujęciu problemowym, biorąc pod uwagę propedeutyczną stronę zagadnienia (rozdziały 1., i 2.) oraz w ujęciu gałęzi transportu, biorąc pod uwagę faktograficzne treści tej problematyki (rozdziały od 3. do 8.).Stąd praca podzielona została właśnie na 8 rozdziałów, z których każdy stanowi pewną względnie odosobnioną całość. Opisywanie w ten właśnie sposób zagadnień innowacji gospodarczych uważam za szczególnie cenny i udany, gdyż każdy studiujący tę problematykę może skupić się bez trudu na dowolnie zagregowanym przez siebie zakresie merytorycznym”.

Wróć