Jubileusz prof. Włodzimierza Rydzkowskiego

W dniu 6 grudnia 2017 w Domu Ekonomisty odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, podczas którego obchodzący w tym roku jubileusz 70-lecia oraz 35-lecia działalności społecznej w PTE, profesor dr hab. Włodzimierz Rydzkowski został uhonorowany Złotą Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Wieńcem.

Relacja filmowa z Jubileuszu prof. Włodzimierza Rydzkowskiego

LAUDACJA PROF. DR HAB. DANUTY RUCIŃSKIEJ

PREZES POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO  ODDZIAŁU W GDAŃSKU

Z OKAZJI JUBILEUSZU

PROF. DRA HAB. WŁODZIMIERZA RYDZKOWSKIEGO

Szanowni Państwo,

Spotkaliśmy się dzisiaj w gdańskim Domu Ekonomistów, by uczestniczyć w Jubileuszu Profesora Doktora Habilitowanego Włodzimierza  Rydzkowskiego. Przypadł mi w udziale niecodzienny splendor przedstawienia Państwu sylwetki Pana Profesora Włodzimierza Rydzkowskiego, Prezesa Oddziału w Gdańsku w latach 1993-2001 i Wiceprezesa Zarządu Głównego w latach 2001-2005,  któremu za całokształt działalności i zasługi dla Towarzystwa najwyższe jego władze przyznały Złotą Odznakę Honorową PTE z Wieńcem, a my postanowiliśmy ten  fakt w sposób szczególny uhonorować.

Większości z nas jest znana działalność naukowa, dydaktyczna, organizatorska i społeczna Pana Profesora, lecz pozwólcie Państwo przypomnieć niektóre jej szczegóły, jako że od wielu lat jest naszym i moim Kolegą, a nade wszystko rzetelnym doradcą w ważnych i najważniejszych sprawach.

Dostojny Jubilacie, Szanowny Panie Profesorze i Prezesie, Drogi Kolego i Przyjacielu, Włodku

Określenie laudacja, z łacińskiego laudo, laudare, laudavi, laudatum to zwykła pochwała, chwalenie. Chciałabym jednak uniknąć częstej w podobnych okolicznościach „mowy pochwalnej” i zaprezentować autentyczny obraz powiązanej z Profesorem Jubilatem rzeczywistości, choć nie odnajduję w mojej pamięci faktów niegodnych pochwały. Do takiego stwierdzenia upoważnia mnie długoletnia znajomość z Panem Profesorem Włodzimierzem Rydzkowskim i relacje, jakie ukształtowały się podczas długoletniej, w moim przekonaniu, owocnej współpracy.

Pozwól Włodku, że zwrócę się do Ciebie „Przyjacielu” i wprost, po imieniu, by moja laudacja miała jednoznacznie spersonalizowany charakter. Pragnę, w obecności tutaj zebranych Gości i Przyjaciół serdecznie Ci podziękować za wspieranie mnie w rozwiązywaniu wspólnych problemów, za dotychczasową i dalszą współpracę, koleżeńskie kontakty i wielokrotnie okazywaną życzliwość. Owocowało ono wymiernymi sukcesami gdańskiego Oddziału PTE. Wyrażam takie przekonanie i gorące podziękowania również w imieniu pracowników i członków Gdańskiego Oddziału oraz Zarządu Krajowego. W tym gronie bowiem pracowaliśmy na nasze sukcesy, a wielokrotnie właśnie Ty byłeś ich spiritus movens!

Przede wszystkim jednak, z okazji Twojego „okrągłego” Jubileuszu (70)-lecia Urodzin, który stricte dopełnia „Życie i dzieło Profesora Włodzimierza Rydzkowskiego”, pragnę złożyć wyrazy szczerego uznania i szacunku za liczące się w Twojej działalności osiągnięcia. Osobiście doceniam je, podziwiam i szanuję, ponieważ wiem, że Twoja praca oraz zaangażowanie były i nadal pozostają największą życiową pasją. 

Należysz, Drogi Profesorze, do grona wybitnych polskich ekonomistów. Jesteś znanym i uznanym ekspertem w sprawach transportowo-logistycznych, apologetą opinii w najważniejszych, krajowych i regionalnych sprawach w tym zakresie. Pozwól jednak, Jubilacie, na nieco retrospekcji, którą można wyraźnie sprecyzować, prezentując szczeble Twojej kariery naukowej i zawodowej. Uszczegóławiając zatem znane mi fakty:

·       jesteś Gdynianinem i absolwentem świetnego liceum - gdyńskiej „Trójki”,

·       w 1969 r. ukończyłeś studia magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie i w Katedrze kierowanej przez prof. dra hab. Lucjana Hofmana (Prezes PTE w latach 1983-1993) rozpocząłeś pracę naukową  jako asystent stażysta, a od 1970 r. jako asystent na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego;

·       po czterech latach, w 1973 r., zostałeś doktorem nauk ekonomicznych, a w 1986 r. - doktorem habilitowanym tychże nauk;

·       w latach 1986-1987 byłeś stypendystą Fundacji Fulbrighta
w University of Louisville (USA), w 1991 r. - Fundacji Kościuszkowskiej i Visiting Professor-em w University of Tennessee (USA). Wykładałeś gościnnie w 10 uczelniach w USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii;

·       w latach 1993-2015 (22 lata) kierowałeś działalnością Katedry Polityki Transportowej na Uniwersytecie Gdańskim;

·       w międzyczasie, w 1997 r. z rąk Prezydenta RP, a naszego uniwersyteckiego i wydziałowego studenta Aleksandra Kwaśniewskiego, otrzymałeś szczególnie nobilitujący tytuł profesora tytularnego co sprawiło, że od 2001 r. mogliśmy Cię tytułować profesorem zwyczajnym w Uniwersytecie Gdańskim. 

Jesteś, Panie Profesorze, autorem, współautorem i redaktorem naukowym 15 opracowań książkowych m. in. “Transport”- pięć wydań, "Polityka transportowa"- trzy wydania, “Usługi logistyczne” - trzy wydania, „Przewozy intermodalne” - 2015 r., „Współczesna polityka transportowa”, wydanej w bieżącym roku przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. To tylko wybrane pozycje Twojego, naukowego i redaktorskiego dorobku. Opublikowałeś bowiem również ponad 80 artykułów w tym wiele z nich w czasopismach zagranicznych. Niedawno miałam przyjemność recenzować wartościową w moim przekonaniu publikację pt. Współczesna polityka transportowa, która ukazała się pod Twoją redakcją. Wiem, że starannie przygotowywałeś ją m. in. na dzisiejszą uroczystość. Drogi Przyjacielu, gratuluję Ci tego sukcesu, wypełniłeś bowiem istotną lukę wydawniczą w dziedzinie, która jest Twoją wiodącą pasją naukową.

Na Uniwersytecie Gdańskim prowadziłeś wszystkie typy zajęć na różnych specjalnościach (transport lądowy, transport i logistyka, transport morski, handel zagraniczny). Zyskałeś i wykształciłeś liczne grono uczniów i sympatyków, zachwyconych Twoją maestrią w kształtowaniu ich karier naukowych i zawodowych. Wypromowałeś około 400 studentów, którzy opuścili uczelnię z tytułami dyplomowanego ekonomisty, licencjata i magistra. Promowałeś  polskich i zagranicznych doktorów nauk ekonomicznych, z których sześciu otrzymało tytuły z najwyższymi notami. Byłeś krytycznym recenzentem w przewodach habilitacyjnych, postępowaniach profesorskich, projektach badawczych i uczestnikiem procedur wydawniczych.

Godne pamięci są Twoje zasługi w procesie modernizacji kształcenia na Wydziale Ekonomicznym UG. Byłeś też jednym
z twórców programu kształcenia kadr dla Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej oraz przedsiębiorstw transportowych, finansowanych z programu PHARE, a zrealizowanych przez zespół pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.

Szanowny Jubilacie, nieprzerwanie i z wielkim oddaniem uczestniczyłeś w pracach organizacyjnych uczelni, pełniąc funkcje w najważniejszych, wydziałowych i rektorskich gremiach, kształtujących ustrój i rozwój Uniwersytetu Gdańskiego. Sprawowałeś też funkcję Prezesa Fundacji Rozwoju UG, uczestniczyłeś w pracach Rad Programowych Studium Podyplomowego "Transport i Logistyka" oraz Uzupełniających Studiów Magisterskich, jak również Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Naukowych UG - tomu "Transport i Logistyka". W uznaniu dla Twojej wiedzy zapraszano Cię do udziału
w Radach i Komitetach Naukowych ważnych wydarzeń naukowych w kraju i zagranicą.

Byłeś konsultantem w projektach dla praktyki gospodarczej i decydenckiej m. in. dla Arthur D. Little, Mercer Management, Gerber, Master Food, Procter&Gamble, Scania Kapena, Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Infrastruktury. W latach 1997-1998 byłeś doradcą Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, członkiem rad nadzorczych przedsiębiorstw transportowych, a aktualnie jesteś przewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni i członkiem takiej rady w Przedsiębiorstwie Drogowego Transportu Międzynarodowego PKS Gdańsk-Oliwa. Jesteś również członkiem Steering Group Europejskiego Logistycznego Projektu ALICE.

Szanowni Państwo, to nie koniec manifestu aktywności Jubilata. Honorujemy dzisiaj Osobistość otwartą na nieograniczoną działalność społeczną. W życiorysie zacnego Profesora znajdują się rozdziały nacechowane odpowiedzialnością społeczną wynikające z funkcji Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Gdańsku, wiceprezesa Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, członka Prezydium i Zarządu PTE w Warszawie, Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Komisji Finansów i Strategii m. Gdynia (1991-1994), Komitetu Transportu PAN, Komitetów Programowych międzynarodowych konferencji, Editorial Review Board w „International Journal of Logistics Management”, delegata MTiGM w Grupie Roboczej 5 Komitetu Transportu Wewnętrznego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie, przewodniczącego Rady Programowej czasopisma „Logistyka”, Wydawnictwa Instytutu Logistyki i Magazynowania, Rady Programowej czasopisma „Rynek Kolejowy”, członka Rady Naukowej Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Niełatwo zatem, Drogi Przyjacielu, Szanowny Profesorze, dokonać starannej oceny Twojego, godnego naśladownictwa dorobku, osiągnięć i sukcesów. które w sposób szczególny wzbogacające naukę i praktykę gospodarczą, za co byłeś wielokrotnie nagradzany i wyróżniany odznaczeniami państwowymi, resortowymi, regionalnymi i uczelnianymi.

Twoje osiągnięcia sprawiły, że jesteś znanym, wysoce cenionym uczonym i w najwyższym stopniu uhonorowanym przedstawicielem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Stąd dzisiejszy Jubileusz jest wyjątkową okazją do wyrażenia  największego uznania i podziwu dla Twojej pracowitości, owocnej kariery naukowej, zasług dydaktycznych, organizatorskich, społecznych.

Szanowni Goście,

Jubilat przeżył swoje życie ciekawie i aktywnie. Odwiedził piękne miejsca na świecie. Wielokrotnie gawędziliśmy „globtrotersko” dzieląc się wrażeniami z różnych wypraw odbytych i fantazjując o planowanych. Włodku, przyjdzie moment, kiedy bardziej będziesz żałował tego, czego jeszcze nie zrobiłeś, niż cieszył się z dokonań.

„Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę” (św. Augustyn), a bajkopisarz J. Ch. Andersen pomiędzy podróżowaniem i życiem stawiał znak równości.

Znany Mark Twain zachęcał:

„ … odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj. Śnij. Odkrywaj”.

„Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej” - głosił Ryszard Kapuściński.

Ponieważ podróże są Twoim utrwalonym dążeniem, życzę Ci Drogi Przyjacielu, życzę Ci niecodziennych wrażeń w najpiękniejszych miejscach na świecie. Może spotkamy się gdzieś, przepojeni ich zachwytem, stęsknieni jednak za naszym Gdańskiem, Sopotem i Gdynią. Tego Tobie, sobie i wszystkim naszym Gościom życzę. Godnymi podziwu są też aktywności Naszego Profesora i Prezesa na szlakach narciarskich, rowerowych, na kortach tenisowych. Ta ciągła dbałość o zdrowie sprawia, że podziwiamy naszego Jubilata w znakomitej kondycji z niedowierzaniem doszukując się dat.

Szanowny Panie Profesorze, Drogi Jubilacie i Przyjacielu, z całego serca gratuluję Ci serdecznie wszystkich osiągnięć i sukcesów. Dziękuję za współpracę, życzliwość i koleżeńskie wsparcie wyrażając przekonanie o jego oczywistej ciągłości. Pozostaję pod wrażeniem i wyrażam pełne zrozumienie dla Twojej, wyjątkowej wrażliwości na negatywne zwyczaje społeczne i niedostatki kultury osobistej przedstawicieli różnych generacji. Życzę Ci nieustającego zdrowia, radości w życiu rodzinnym, satysfakcji z dotychczasowych i przyszłych dokonań.

Jesteś Włodku, Ciekawym Człowiekiem, Wybitnym Naukowcem. Twoja mądrość nie podlega inflacji. A ponieważ o faktach nie dyskutuje się, pragnę stanowczo  podkreślić, że Twój Jubileusz jest szczególnie ważny dla Ciebie i Twoich Najbliższych, dla nas, dla polskich i gdańskich ekonomistów. Jesteś jednym z nas, jesteś i zawsze pozostaniesz autorytetem. Pragnę wyrazić osobistą wdzięczność za Twoje, inspirujące uczestnictwo w życiu naszego środowiska i podziękować za „dobrą robotę” dla Oddziału Gdańskiego PTE,  za otwartość i możliwość współdziałania. Za ciepłe słowa, inteligentny dowcip i merytoryczną mądrość pragnę Ci osobiście, serdecznie podziękować. Życzę Ci Włodku wielu kolejnych, wspaniałych jubileuszy, twórczych idei i wszelkiej  pomyślności.

Z wyrazami najgłębszego szacunku

Prezes

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Oddział w Gdańsku

Wróć