Konteneryzacja w transporcie morskim. E. Gostomski, R. K. Miler, T. Nowosielski, CeDeWu 2021

Celem niniejszej monografii jest próba jak najszerszego (systemowego, holistycznego oraz interdyscyplinarnego) podejścia do identyfikacji współczesnych wyzwań, jak również przedstawienie aktualnej pragmatyki funkcjonowania skonteneryzowanego transportu morskiego w realiach dynamicznych zmian rynkowych powodowanych stochastycznymi zjawiskami globalnymi (z uwzględnieniem efektu pandemii). Podjęte zostały wszystkie kluczowe wiązki problemów i wyzwań, począwszy od czynników natury ekonomicznej i zarządczej, poprzez wyzwania organizacyjno-techniczne, operacyjne, legislacyjne oraz informacyjno-informatyczne, a na aspektach proekologicznych kończąc (w kontekście postulowanego obniżenia antropopresyjności transportu morskiego i jego dekarbonizacji).

Niniejsza pozycja jest adresowana do interesariuszy szeroko rozumianego świata gospodarki morskiej i transportu morskiego, pracowników przedsiębiorstw portowych i armatorskich wszystkich szczebli, gremiów decydujących o strukturze kontenerowego systemu transportowego i standardach implementowanych w transporcie morskim, pracowników administracji morskiej, a także do studentów, których profil studiów mieści się w obszarze ekonomiki i zarządzania transportem morskim.

AUTORZY:

  • DR HAB. EUGENIUSZ GOSTOMSKI, emerytowany prof. UG, wieloletni pracownik Katedry Biznesu Międzynarodowego Wydziału Ekonomicznego UG, członek rady nadzorczej spółki giełdowej, specjalizuje się w obszarze analiz gospodarczych i międzynarodowego handlu morskiego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki niemieckiej.
  • DR HAB. RYSZARD K. MILER, prof. WSB w Gdańsku, dyrektor Bałtyckiego Ośrodka Logistyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Nowych Technologii, pracownik naukowy Federacji Naukowej WSB-DSW, posiada tytuł European Senior Logistician nadany przez Europejskie Stowarzyszenie Logistyków (ELA), specjalizuje się w obszarze zarządzania logistycznego oraz w systemach telematyki transportu morskiego.
  • DR TOMASZ NOWOSIELSKI, etatowy pracownik UG, zatrudniony na Wydziale Ekonomicznym w Katedrze Transportu i Handlu Morskiego, naukowo interesuje się lądowo-morskimi systemami transportowymi, procesami globalizacyjnymi i ochroną środowiska morskiego.

Spis treści

Wstęp 
Glosariusz terminów i wykaz skrótów (akronimów) 
Rozdział 1. Geneza procesów konteneryzacji w wymianie międzynarodowej 
Rozdział 2. Kontener jako jednostka ładunkowa 
Rozdział 3. Kontenerowy System Transportowy i wielogałęziowe systemy transportu 
Rozdział 4. Rozwój światowej floty kontenerowców 
Rozdział 5. Wielkość i struktura geograficzna międzynarodowych przewozów kontenerowych w transporcie morskim 
Rozdział 6. Rola portowych terminali kontenerowych w morskim obrocie kontenerowym 
Rozdział 7. Organizacyjne i techniczne uwarunkowania funkcjonowania portowych terminali kontenerowych 
Rozdział 8. Koszty transportu i przeładunku kontenerów w międzynarodowym transporcie morskim 
Rozdział 9. Dokumenty w międzynarodowym transporcie morskim 
Rozdział 10. Ubezpieczenie kontenerów i statków w żegludze morskiej 
Rozdział 11. Technologie informacyjno-informatyczne (telematyczne) w zarządzaniu procesami konteneryzacji transportu morskiego 

Wróć