Odszkodowania dla pasażerów pociągów - wywiad z Prezes PTE w Gdańsku

Na łamach ostatniego numeru Polskiej Gazety Transportowej ukazał się wywiad z Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, prof. dr hab. Danutą Rucińska z Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego dotyczący dyskusji na temat planowanego zwiększenia odszkodowań w transporcie kolejowym. 

PGT: Czy słusznie Unia Europejska chce wyższych odszkodowań dla pasażerów za opóźnienia pociągów pasażerskich?
D.R: Działania Unii Europejskiej w tym zakresie uważam za w pełni uzasadnione. Art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1371/2007 dotyczący praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym wymaga pilnej aktualizacji, na co słusznie wskazują zapowiedzi działań w tym zakresie. Odszkodowania z tytułu opóźnień pociągów pasażerskich lub ich odwołań w Polsce nie powinny sprowadzać się wyłącznie do obowiązku oferowania pasażerom opcji wyboru rekompensat, aktualnie określonych niedostosowanymi do ich potencjalnych konsekwencji regulacjami Urzędu Transportu Kolejowego.

PGT: Dlaczego?
D.R.: Bo w moim przekonaniu straty pasażera m.in. koszty społeczne gałęzi z tytułu niezrealizowanej zgodnie z planem podróży powinny, po wiarygodnym ich udokumentowaniu, zostać w pełni zrekompensowane przez przewoźnika kolejowego w wysokości zrewaloryzowanej o realne straty lub powstałe niedogodności. Opóźnienia pociągów pasażerskich mogą w poważnym stopniu ograniczać realizację istotnych zobowiązań służbowych, społecznych, prywatnych. Mogą ograniczać kontynuację wcześniej zaplanowanych, krajowych i międzynarodowych celów podróży innymi gałęziami transportu oraz generować straty z tytułu np. nieodbytych, ważnych negocjacji biznesowych, spotkań naukowych, pobytów rekreacyjnych, innych, fakultatywnych w tym środków finansowych wydatkowanych na te cele. Mogą też wiązać się z utratą wizerunku osób, przedsiębiorstw, innych instytucji i potencjalnych, długofalowych korzyści itp.
PGT: Uzasadnienie słuszne. Ale czy nie za dużo tych wymagań w zakresie pokrycia strat poniesionych przez pasażera kolei?
D.R.: Nie. Uważam, że pokrycie szkód ponoszonych przez pasażerów powinno również dotyczyć niezawinionych przez kolej zdarzeń. Od takiego ryzyka przewoźnik powinien być w pełni ubezpieczony. Warto też rozważyć powołanie instytucji, które w imieniu pasażerów dochodziłyby roszczeń w tym zakresie. Dlatego proponuję takie rozwiązania jakie wdrożono na rzecz pasażerów transportu lotniczego.

Źródło: Polska Gazeta Transportowa nr 42-43 (1242) Rok XXV z 24 października 2018 r.

PGT 42-43 2018.pdf Pobierz

Wróć