Pierwsze spotkanie partnerskie zespołu projektu LEVEL UP! w Rydze

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne.
W zeszłym tygodniu w dn. 19-20.08.2021 odbyło się już piąte spotkanie członków zespołu partnerskiego z Polski, Hiszpanii, Łotwy dedykowane realizacji projektu LEVEL UP! implementowanego wspólnie pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku ze środków programu Erasmus+.

Było to zarazem pierwsze spotkanie fizyczne, od startu projektu i panującej pandemii Covid -19, które odbyło się w formie spotkania fizycznego reprezentantów kooperujących organizacji w ramach środków programu Erasmus+, Partnerstwa Strategiczne na rzecz Edukacji Dorosłych.

To spotkanie koordynacyjne nr 2 projektu na Łotwie koordynowane przez Centrum Innowacji Społecznych przyjęło formie 2 dniowego wydarzenia (pierwsze tego typu działanie projektowe z zaplanowanych czterech w każdym z uczestniczących krajów) i otwartej dyskusji partnerów.

W trakcie spotkania dzięki uprzejmości gospodarzy z SOCIAL INNOVATIN CENTER (Łotwa) - mieliśmy okazję poznać bliżej lokalną specyfikę ich działania oraz zakres ich codziennej praktyki, omówić unikalne doświadczenia każdej z organizacji płynące z realizacji projektów europejskich oraz zaplanować kolejne dedykowane wydarzenia.

Centrum Innowacji Społecznych promuje – współpracuje, uczy, inspiruje i upowszechnia wiedzę i najlepsze praktyki z zakresu:

 • Partycypacji obywatelskiej i promocji udziału społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu polityki (dokumenty i akty prawne).
 • Promocji aktywnego obywatelstwa – uczestnictwo jednostki w społeczeństwie i życiu publicznym;
 • Reprezentacji grup ryzyka społecznego i innych grup – interesy i prawa, promocja umiejętności, proces integracji;
 • Promowaniu wiedzy i zrozumienia innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej oraz roli kreatywności;
 • Promowaniu rozwoju sektorów kreatywnych i kulturalnych, interdyscyplinarności, ochrony i świadomości kultury i dziedzictwa kulturowego;
 • Promowanie rozwoju regionalnego i budowania zdolności samorządów lokalnych; Wzmocnienie zdrowia publicznego i promowanie zdrowego stylu życia.

Jeżeli są państwo zainteresowani nawiązaniu współpracy z naszymi kolegami z Łotwy zapraszamy do kontaktu z koordynatorem partnera Ieva Miltina pod adresem e-mail:  ieva@socialinnovation.lv

Cześć spotkania została również poświęcona technicznej stronie implementacji projektu Level UP oraz części zarządczej, w tym udało się zaplanować kolejne fizyczne spotkania partnerskie.

Następne wydarzenie w Polsce już w październiku 2021! Obejmować będzie oprócz przedstawienia zakresu funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wizyty studyjne u wspierających nas partnerów krajowych! Jeżeli chcą Państwo zaprezentować się przed gronem partnerów z Hiszpanii i Łotwy oraz pochwalić swoimi dokonaniami włączając się w to wydarzenia zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Kontynuowaliśmy również pogłębioną analizę partnerskich organizacji w ramach projektu LEVEL UP!

Odbyły się dalsze prace w ramach cyklu analitycznych spotkań DEDYKOWANYCH SAMOOCENIE ORAZ UDOSKONALNIU NASZYCH ORGANIZACJI PARTNERSKICH W RAMACH PROJEKTU LEVEL UP.

Druga część spotkania w dn 20.08.2021 spotkania skupiona było na szansach i zagrożeniach naszych organizacji i dyskusji na temat możliwych usprawnień tych obszarów, które wymagają większej uwagi i wsparcia. W trakcie jego trwania posługiwaliśmy się metodą analizy SWOT (ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), każdej organizacji, która jest narzędziem analizy strategicznej porządkującym w syntetyczny sposób cechy organizacji oraz jej otoczenia. Powyższa analiza zakończona była burzą mózgów i panelem dyskusyjnym, stanowiącym platformę wymiany doświadczeń i uwag.

Całość spotkania została zakończona omówieniem i podsumowaniem podobieństw i różnić wynikających z analizy SWOT wspólną dyskusji nad usprawnieniem naszych organizacji.

 

Last week on August 19-20, 2021, the fifth meeting of the members of the partner team from Poland, Spain and Latvia was held, dedicated to the implementation of the LEVEL UP project! implemented jointly under the leadership of the Polish Economic Society, Gdańsk Branch, from the Erasmus + program funds.

It was also the first physical meeting, from the start of the project and the prevailing Covid 19 pandemic, which took place in the form of a physical meeting of representatives of cooperating organizations under the Erasmus + program, Strategic Partnerships for Adult Education. 

This coordination meeting No. 2 of the project in Latvia, coordinated by the Center for Social Innovation, took the form of a 2-day event (the first project of this type out of four planned in each participating country) and an open discussion of partners.

During the meeting, courtesy of the hosts from SOCIAL INNOVATIN CENTER (Latvia) - we had the opportunity to learn more about the local specifics of their activities and the scope of their daily practice, discuss the unique experiences of each organization resulting from the implementation of European projects and plan further dedicated events.

The Center for Social Innovation promotes - cooperates, teaches, inspires and disseminates knowledge and best practices in the field of:

 • Civic participation and promotion of civic participation in policy making (documents and legal acts).
 • Promotion of active citizenship - participation of the individual in society and public life;
 • Representation of social risk groups and other groups - interests and rights, promotion of skills, integration process;
 • Promoting knowledge and understanding of social innovation and social entrepreneurship and the role of creativity;
 • Promoting the development of creative and cultural sectors, interdisciplinarity, protection and awareness of culture and cultural heritage;
 • Promotion of regional development and capacity building of local government; Strengthening public health and promoting a healthy lifestyle.

If you are interested in establishing cooperation with our colleagues from Latvia, please contact the coordinator of partner Iev Miltina at the following e-mail address: ieva@socialinnovation.lv

Part of the meeting was also devoted to the technical side of the implementation of the Level UP project and the management part, including the success of planning further physical partnership meetings.

The next event in Poland in October 2021! Apart from presenting the scope of functioning of the Polish Economic Society, it will include study visits to our supporting domestic partners! If you want to present yourself to a group of partners from Spain and Latvia and praise your achievements by joining this event, please contact us and cooperate!

We also continued the in-depth analysis of partner organizations as part of the LEVEL UP!

Further work was carried out as part of a series of analytical meetings DEDICATED TO SELF-ASSESSMENT AND IMPROVING OUR PARTNERSHIP ORGANIZATIONS AS PART OF THE LEVEL UP PROJECT.

The second part of the meeting on August 20, 2021 was focused on the opportunities and threats of our organizations and discussion on possible improvements in those areas that require more attention and support. During its duration, we used the SWOT analysis method (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), for each organization which is a strategic analysis tool that synthetically arranges the features of the organization and its environment. The above analysis was concluded with a brainstorming and discussion panel, constituting a platform for the exchange of experiences and comments.

The whole meeting ended with a discussion and summary of the similarities and differences resulting from the SWOT analysis and a joint discussion on the improvement of our organization.

Wróć