Podsumowanie projektu LEVEL UP!

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne.

Pragniemy poinformować, iż 30.11.2022 r. zakończyliśmy z sukcesem realizację projektu Level UP!  w ramach środków KA204 - Strategic Partnerships for adult education, czyli  "Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych" w programie Erasmus+, który był wspólnie realizowany przez okres 24 miesięcy w partnerstwie międzynarodowym, obejmujących partnerów z Polski, Łotwy i Hiszpanii.

W trakcie realizacji projektu wspólnie z naszymi Partnerami z Association Con Valores z Hiszpanii, Back to the Roots oraz Social Innovation Centre z Łotwy oprócz implementacji zaprojektowanych działań edukacyjno-szkoleniowych byliśmy w stanie wytworzyć materiały informacyjne i analityczne poświęcone pracy z osobami dorosłymi.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się i analizy owoców naszej wspólnej pracy międzynarodowej z ostatnich miesięcy w ramach projektu Level up!:

W załączeniu znajdą Państwo:

 1. LEVEL UP! - FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (ENG).pdf

Ciekawy dokument podsumowujący w formie pytań i odpowiedzi doświadczenia organizacji partnerskich dotyczące metod coachingowych pracy z osobami dorosłymi. Skupia się on na konceptualizacji idei coachingu oraz analizie jej praktycznego wymiaru - opisaniu roli, jaką proces ten odgrywa w organizacjach partnerskich i jak wygląda w ich codziennej działalności. W tym celu na początku opisana została etymologia i semantyka coachingu oraz aktualne trendy w poszczególnych krajach. Następnie dokonany został krytyczny przegląd działań coachingowych w naszych organizacjach, ze wskazaniem obszarów wymagających interwencji

 1. LEVEL UP! - SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE DEDICATED TO TRAINING SYSTEMS (ENG).pdf

Jeżeli chcecie poznać nasze organizacje lepiej zapraszamy do zapoznania się z tą rozbudowana analizą naszych systemów. Celem tego dokumentu jest szczegółowa analiza działań i analiza struktur szkoleniowych organizacji partnerskich reprezentujących różne typy podmiotów działających w odmienny sposób w lokalnych środowiskach krajów EU. Analizie poddano następujące obszary poświęcone systemom szkoleniowym każdej z organizacji pracujących z osobami dorosłymi oraz organizacji znanych nam i działających w naszym środowisku. Znajdziecie tam m.in.:

 • Obszary działania organizacji i codzienne czynności związane ze szkoleniami;
 • Stosowane techniki i metodologia;
 • Zasoby i aktywa, którymi dysponujemy;
 • Kompetencje i wiedza fachowa pracowników;
 • Metodologia i sposób, w jaki działamy na co dzień;
 • Kontakty, połączenia i sieci, które posiadamy i w które jesteśmy zaangażowani;
 1. LEVEL UP! - SWOT PARTNER ANALYZE (ENG).pdf

Działanie to poświęcone było porównaniu i ocenie stanu organizacji i jej otoczenia, poszukiwaniu cech wspólnych i obszarów możliwej współpracy oraz dyskusji nad ewentualnymi usprawnieniami dotychczasowych działań, które mają przyczynić się do poprawy funkcjonowania trzech organizacji partnerskich.

Mamy nadzieję, że powyższe materiały pomogą kolejnym organizacjom w podejmowaniu działań na drodze współpracy międzynarodowej i stworzą nowe spojrzenie na procesy edukacji osób dorosłych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami projektowymi

 • LEVEL UP! - FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (ENG).pdf Pobierz
 • LEVEL UP! - SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE DEDICATED TO TRAINING SYSTEMS (ENG).pdf Pobierz
 • LEVEL UP! - SWOT PARTNER ANALYZE (ENG).pdf Pobierz

Project co-financed by the European Union ERASMUS+ programme, Action 2 Strategic Partnerships

We would like to inform you that on 31.12.2022 we successfully completed the Level UP! project under the KA204 - Strategic Partnerships for adult education measures of the Erasmus+ programme, which was jointly implemented for a period of 24 months in an international partnership involving partners from Poland, Latvia and Spain.

In the course of the project, together with our partners from Association Con Valores from Spain, Back to the Roots and the Social Innovation Centre from Latvia, in addition to implementing the designed educational and training activities, we were able to produce information and analytical materials on working with adults.

We invite you to read and analyse the fruits of our joint international work over the past months within the Level up! project:

Please find attached:

 1. LEVEL UP! - FAQ - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (ENG).pdf

An interesting document summarizing, in the form of questions and answers, the experiences of partner organizations on coaching methods of working with adults. It focuses on conceptualizing the idea of coaching and analyzing its practical dimension - describing the role the process plays in partner organizations and what it looks like in their day-to-day activities. To this end, the etymology and semantics of coaching and current national trends are described at the outset. This is followed by a critical review of coaching activities in our organisations, with the identification of areas in need of intervention

 1. LEVEL UP! - SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE DEDICATED TO TRAINING SYSTEMS (ENG).pdf

If you want to get to know our organizations better we invite you to read this extended analysis of our systems. The purpose of this document is to provide a detailed analysis of the activities and training structures of partner organizations representing different types of actors operating differently in the local environments of EU countries. The following areas on the training systems of each of the organizations working with adults and the organizations we know and operate in our environment are analyzed. You will find among others:

 • The organisation's areas of operation and day-to-day training activities;
 • The techniques and methodology used;
 • The resources and assets at our disposal;
 • Competencies and expertise of the staff;
 • Methodology and how we operate on a day-to-day basis;
 • The contacts, connections and networks we have and are involved in;
 1. LEVEL UP! - SWOT PARTNER ANALYZE (ENG).pdf

This activity was dedicated to comparing and assessing the state of the organisation and its environment, looking for commonalities and areas of possible cooperation, and discussing possible improvements to the existing activities to improve the functioning of the three partner organisations.

It is hoped that the above materials will help further organisations to undertake activities through international cooperation and create new insights into adult education processes.

Wróć