Powołanie dr Sławomira Antkiewicza do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dr Sławomir Antkiewicz - członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, pracownik Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego został w lutym br. powołany do składu Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Rada NCBiR składa się z trzydziestu przedstawicieli reprezentujących środowiska naukowe, społeczno-gospodarcze i finansowe, zasiadają w niej również przedstawicie poszczególnych ministerstw. Do obowiązków członków Rady należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań i komercjalizacji ich wyników, określanie warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawczo-rozwojowe, ustalanie wysokości środków na nie przeznaczonych, a także ogłaszanie konkursów.

Misją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest wspieranie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce.

Wróć