Rola automatyzacji i sztucznej inteligencji w zwiększeniu funkcjonalności przedsiębiorstw

 

Obecnie bardzo istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. Information and Communication Technology - ICT). Jest to nowa dziedzina wiedzy, integrująca różnorodne technologie, takie jak: sprzęt komputerowy, oprogramowanie, telekomunikacja oraz teleinformatyka. W osiągnięciu zamierzonego celu pomaga wykorzystanie metod sztucznej inteligencji. Dokonująca się na transformacja gospodarki światowej w kierunku gospodarki cyfrowej jest jedną z najbardziej dynamicznych zmian współczesnych czasów. Dzięki niej możliwe jest wykorzystanie zgromadzonych danych do tworzenia innowacyjnych usług i poszerzenia dotychczasowej oferty.

Celem niniejszej pracy (przyp. praca licencjacka pt.: "Rola automatyzacji i sztucznej inteligencji w zwiększeniu funkcjonalności przedsiębiorstw") było przedstawienie jak nowoczesne technologie, a w szczególności sztuczna inteligencja czy chatboty i voiceboty, wpływają na funkcjonalność oraz rozwój stron internetowych przedsiębiorstw. W pracy przedstawiono możliwości efektywnego zastosowania w przedsiębiorstwach nowych technologii opartych na sztucznej inteligencji, zwiększających funkcjonalność przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem botów. Podkreślono korzystną rolę automatyzacji i sztucznej inteligencji w zwiększeniu funkcjonalności przedsiębiorstw w dobie rozwoju gospodarek cyfrowych. Wykazano, że zastosowanie w serwisach internetowych chatbotów oraz voicebotów zdecydowanie zwiększa funkcjonalność stron www. Wykorzystanie sztucznej inteligencji zegzemplifikowanej za pomocą dedykowanych botów umożliwia dostarczenie klientom wartości dodanej, niedostępnej w wymiarze stacjonarnym. Scharakteryzowano czynniki dynamizujące upowszechnianie się botów w serwisach internetowych. W pracy przeanalizowano konkretne przykłady implementacji chatbotów oraz voicebotów zwiększających funkcjonalność wybranych przedsiębiorstw i dostarczających wartość dodaną użytkownikom. Przedstawiono także stan oraz perspektywy rozwoju rynku botów na przykładzie firmy LiveChat Software. 

At present, information and communication technologies (ICT) play a very important role in economic development. It is a new field of knowledge that integrates various technologies, such as: computer hardware, software, telecommunications and ICT. The use of artificial intelligence methods helps to achieve these goals. The transformation of the world economy towards the digital economy is one of the most dynamic changes of modern times. This process enables the use of the collected data to create innovative services and expand the existing offer.

The aim of this study was to present how modern technologies, in particular artificial intelligence, chatbots and voicebots, affect the functionality and development of corporate websites. The paper presents the possibilities of effective application of new technologies based on implementation of artificial intelligence in enterprises, increasing their functionality, with particular emphasis on bots. The beneficial role of automation and artificial intelligence in increasing the functionality of enterprises in the era of the development of digital economies was emphasized. It has been shown that the use of chatbots and voicebots significantly increases the functionality of websites. The use of artificial intelligence exemplified by dedicated bots allows to provide customers with added value that is not available in the stationary dimension. The factors that increase the popularization of bots in websites were characterized. The work analyzes specific examples of chatbot and voicebot implementations that increase the functionality of selected companies and provide added value to users. The status and development prospects of the bot market were also presented by the example of LiveChat Software.

Maria Liberek

Sopocka Szkoła Wyższa, Międzyuczelniany Wydział Biznesowo - Lingwistyczny

abstrakt pracy licencjackiej napisanej pod kierunkiem dr Honoraty Balickiej

Wróć