Wydarzenie szkoleniowe projektu LEVEL UP! na Łotwie 27-29.04.2022

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne.

W dniach 27.04 – 29.04. 2022 odbyło się kolejne działanie projektu Level Up! realizowanego przez członków z Polski, Hiszpanii, Łotwy dedykowane wymianie dobrych praktyk. Spotkanie to miało charakter szkoleniowego wydarzenia trzydniowego w Rydze (Łotwa) i połączone było z prezentacją partnerskich organizacji w sferze ekonomii społecznej oraz zwiększania aktywności partycypacyjnej prowadzonej przez naszego partnera projektowego z Social Innovation Centre.

Było to międzynarodowe wydarzenie szkoleniowe implementowane wspólnie pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku ze środków programu Erasmus+, w trakcie którego zaproszeni Goście przez partnerów Łotewskich mieli okazję poznać bliżej lokalną specyfikę działania organizacji w dziedzinie kształcenia dorosłych oraz zakres lokalnej specjalizacji organizacji pozarządowych.

Wspólnie z partnerami z Social Innovation Centre i pozostałymi reprezentantami z „LevelUP!” w trakcie trzech intensywnych dni mieliśmy okazje podnieść nasze kompetencje w zakresie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz zainspirować się ogromną pracą i wpływem jakie wywierając organizacje trzeciego sektora na caly region i kraj.

W trakcie wydarzenia odwiedziliśmy m.in.:

Z którymi to przedstawicielami organizacji nawiązaliśmy wstępne kontakty.

Motywem przewodnim spotkania było szkolenie partnerów w metodach pracy z osobami dorosłymi i zaznajomienie z stosowanymi metodami oraz dobrymi praktykami zwiększającymi faktycznych możliwości współpracy wielosektorowej na rzecz/z osobami dorosłymi w dziedzinie innowacji społecznej, partycypacyjności obywatelskiej i demokratycznej.

Training event of the LEVEL UP! Project in Latvia on April 27-29, 2022

On 27.04 - 29.04. 2022 another activity of the Level Up! Project took place implemented by members from Poland, Spain and Latvia dedicated to the exchange of good practices. This meeting was a three-day training event in Riga (Latvia) and was combined with the presentation of partner organizations in the field of the social economy and increasing participatory activity conducted by our project partner from the Social Innovation Center.

 

It was an international training event implemented jointly under the leadership of the Polish Economic Society, Branch in Gdańsk from the Erasmus + program funds, during which the guests invited by Latvian partners had the opportunity to learn more about the local specificity of the organization's operation in the field of adult education and the scope of local specialization of non-governmental organizations.

Together with partners from the Social Innovation Center and other representatives from "LevelUP!" During three intense days of prayers, we had the opportunity to raise our competences in the field of educational and training activities and to be inspired by the huge work and influence that third sector organizations exert on the entire region and country.

During the event, we visited, among others:

  • Social Entrepreneurship Association of Latvia: regita@lsua.lv, liva@lsua.lv
  • LAMP: egita.prama@fondsdots.lv
  • Agenskalna Market: trizna.darja@gmail.com
  • Riga Circus: mara.pavula@cirks.lv

We established initial contacts with representatives of the organization.

The main theme of the meeting was training partners in working methods with adults and familiarizing them with the methods used and good practices increasing the actual possibilities of multi-sector cooperation for / with adults in the field of social innovation, civic and democratic participation.

Wróć