Spotkanie zespołu LEVEL UP! w Hiszpanii

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne.

W dn. 29.11. – 01.12. 2021 odbyło się działanie projektu Level Up! oraz kolejne spotkanie członków zespołu partnerskiego z Polski, Hiszpanii, Łotwy dedykowane wymianie dobrych praktyk. Spotkanie to miało charakter szkoleniowego wydarzenia trzydniowego w Hiszpanii (Walencja) i połączone było z prezentacją procesów inkubacji społecznej prowadzonej przez naszego partnera projektowego Association Con Valores.

Było to międzynarodowe wydarzenie implementowane wspólnie pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku ze środków programu Erasmus+, w trakcie którego zaproszeni Goście mieli okazję poznać bliżej lokalną specyfikę działania organizacji w dziedzinie kształcenia dorosłych oraz zakres jej specjalizacji.

Motywem przewodnim spotkania było pokazanie faktycznych możliwości współpracy z osobami dorosłymi w dziedzinie inkubacji społecznej i rozwoju przedsiębiorczosci oraz możliwości wsparcia tych działań przez Stowarzyszenie „Con Valores” (ACV)

Nasz partner jest organizacją non-profit, której działalność skupia się na przywróceniu do pracy i ekonomii społecznej. ACV tworzy pomosty między sferą biznesową a społeczną w celu wdrożenia integracyjnego podejścia, które wspiera przedsiębiorczość osób zagrożonych wykluczeniem. Stowarzyszenie tworzą profesjonaliści biznesowi, którzy dzielą się swoim know-how w celu stworzenia bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Misją ACV jest wykorzystanie doświadczeń i kontaktów biznesowych do wspierania nowych firm tworzonych przez grupy wykluczone społecznie. ACV opracowuje narzędzia i metodologie wspierające przedsiębiorczość wśród osób zagrożonych wykluczeniem w różnych kontekstach. W tym sensie ACV stworzyło w 2019 roku inkubacyjny model inkubacji obejmujący różne profile biznesowe: przedsiębiorców, stowarzyszenia biznesowe, uczelnie, centra technologiczne, instytucje publiczne itp. Wszyscy ci profesjonaliści są wolontariatem i niosą profesjonalne i specjalistyczne wsparcie w tworzeniu małych firm. Przedsiębiorstwa będą następnie zarządzane przez osoby wykluczone przy wsparciu sieci specjalistów wysokiego szczebla z sektora biznesowego.

W wydarzeniu PTE Odział w Gdańsku reprezentowali członkowie naszego Zarządu: Beata Majecka oraz Magdalena Markiewicz wsparte przez naszego eksperta współpracy międzynarodowej - Magdę Leszczynę-Rzucidło

Samo spotkanie miało następujący przebieg:

29 listopada 2021 - Spotkanie rozpoczęło się obiadem pomiędzy wszystkimi partnerami, podczas którego spróbowali typowych hiszpańskich potraw. Następnie partnerzy udali się na Uniwersytet w Walencji, gdzie Andrea Platero (reprezentująca ACV omówiła program wydarzenia oraz przedstawiła pokrótce co zostanie zrobione z przedsiębiorcami, wyjaśniając również jak przebiega sam proces inkubacji. To czas prezentacji organizacji i odp na pytania: jak powstało stowarzyszenie, jak stowarzyszenie łączy organizację pozarządową z ludźmi biznesu. Przedstawiono jak przedsiębiorcy rozpoczynają swoją działalność dzięki procesowi inkubatora. Następnie powstała ludzka biblioteka, w której partnerzy z Polski i Łotwy mieli okazję bliżej poznać osoby, które śledzą program inkubacji ACV, jakie są ich projekty, czego nauczyli się w procesie mentoringu oraz czego mogli doświadczyć w inkubatorze jako całości procesu. Na koniec partnerzy udali się razem na nieformalną kolację, aby zakończyć pierwszy dzień działań LTT.

30 listopada 2021 - Drugi dzień działań LTT rozpoczął się obiadem pomiędzy wszystkimi partnerami, podczas którego odbyły się nieformalne rozmowy. Następnie partnerzy udali się do przestrzeni eventowej zwanej Hoku, gdzie odbyły się dwie czynności:

  • Blanca Carbonell (zawodowy fotograf i twórca filmów ACV) przeprowadziła wywiady z partnerami z Polski i Łotwy. Partnerzy byli pytani i odpowiadali na pytania dotyczące celów projektu, sposobu jego finansowania, kim są uczestnicy, dlaczego jest realizowany, produkty projektu i jakie cele są osiągane. Z drugiej strony partnerzy odpowiadali również na pytania o swoją opinię po poznaniu inkubatora i spotkaniu z przedsiębiorcami.
  • Po drugie, partnerzy mieli okazję wysłuchać historii stowarzyszenia, zapoznać się z wartościami (ACV) jego celach, metodyce działania itp. oraz od osób, które przechodzą przez proces inkubacji w ramach Stowarzyszenie. Mentorzy i inkubatory złożyli swoje świadectwa o procesie inkubacji i o tym, jak się z tym czuli. Po wysłuchaniu kilku świadectw, inkubowane osoby, zarówno z obecnych, jak i poprzednich edycji, zaoferowały członkom swoje produkty gastronomiczne, do czego są zawodowo oddani w sposób przedsiębiorczy po przejściu przez stowarzyszenie. Po tej nieformalnej kolacji zakończył się drugi dzień LTT.

 1 grudnia 2021 - ostatni dzień LTT rozpoczął się rano przy wejściu do INSOMNIA ACCELERATOR, czyli zespołu budynków i obiektów dla przedsiębiorczości i działalności typu start-up. Przeprowadzono burzę mózgów, która składała się z dwóch części:

  • ACV otworzył sesję pytań i odpowiedzi na temat działań i doświadczeń, które partnerzy przeżyli w ciągu ostatnich 2 dni LTT. Partnerzy zadawali różne pytania dotyczące funkcjonowania inkubatora.
  • Z drugiej strony wyjaśniono funkcjonowanie każdej z organizacji partnerskich w celu przekazywania nowych pomysłów między partnerami.

Po pierwsze, każdy z partnerów wyjaśnił, na czym polegała ich działalność, wielkość ich organizacji i przyszłe działania. Z drugiej strony partnerzy wymienili się pomysłami na źródła finansowania, zwłaszcza na poziomie europejskim, oraz możliwą współpracę w przyszłych projektach. Następnie partnerzy udali się na taras budynku INSOMNIA z widokiem na port w Walencji, gdzie odbyły się dalsze dyskusje na temat europejskich zaproszeń do składania wniosków i możliwej współpracy. Na koniec partnerzy skosztowali walenckiej paelli w restauracji z widokiem na morze, gdzie odbywały się nieformalne rozmowy.

Całość wydarzenia zakończyła się wymiana pomysłów i podsumowaniem roku, który okazał się zdecydowanym sukcesem dla projektu Level up!, gdyż mimo warunków pandemicznych – udało się wypełnić cały plan wydarzeń przewidzianych na 2021 rok implementacji projektu.

Magda Leszczyna - Rzucidło - ekspert PTE

Magdalena Markiewicz - członek Zarządu PTE Gdańsk

On 29.11. - 01.12. In 2021, the project Level Up! and another meeting of members of the partner team from Poland, Spain and Latvia dedicated to the exchange of good practices. This meeting was a three-day training event in Spain (Valencia) and was combined with a presentation of social incubation processes conducted by our project partner Association Con Valores.

It was an international event implemented jointly under the leadership of the Polish Economic Society, Branch in Gdańsk with the funds of the Erasmus + program, during which the invited guests had the opportunity to learn more about the local specificity of the organization's operation in the field of adult education and the scope of its specialization.

The main theme of the meeting was to show the actual possibilities of cooperation with adults in the field of social incubation and entrepreneurship development and the possibility of supporting these activities by the "Con Valores" Association (ACV)

Our partner is a non-profit organization focused on getting back to work and the social economy. ACV creates bridges between the business and social spheres in order to implement an inclusive approach that supports the entrepreneurship of people at risk of exclusion. The association is made up of business professionals who share their know-how in order to create a more just society. ACV's mission is to use experiences and business contacts to support new companies created by socially excluded groups. ACV develops tools and methodologies supporting entrepreneurship among people at risk of exclusion in various contexts. In this sense, ACV created in 2019 an incubation model that covers various business profiles: entrepreneurs, business associations, universities, technology centers, public institutions, etc.

All these professionals volunteer and provide professional and specialist support in creating small businesses. Enterprises will then be managed by disadvantaged people with the support of a network of high-level business professionals.

In the event PTE Branch in Gdańsk was represented by members of our Management Board: P. Beata Majecka and Magdalena Markiewicz supported by our expert of international cooperation - P. Magda Leszczyna-Rzucidło

The meeting itself was as follows:

November 29, 2021 - The meeting started with a lunch between all partners, during which they tried typical Spanish dishes. Then the partners went to the University of Valencia, where Andrea Platero (representing ACV discussed the program of the event and briefly presented what will be done with entrepreneurs, also explaining how the incubation process itself is going. This is the time to present the organization and answer the questions: how was the association established, how was the association formed? connects a non-governmental organization with business people. It presented how entrepreneurs start their business thanks to the incubator process. Then a human library was created, in which partners from Poland and Latvia had the opportunity to get to know people who follow the ACV incubation program, what their projects are, what they learned in the mentoring process and what they could experience in the incubator as a whole Finally, the partners went to an informal dinner together to complete the first day of LTT activities.

November 30, 2021 - The second day of LTT operations began with a lunch between all partners, during which informal talks took place. Then the partners went to the event space called Hoku, where two activities took place:

  • Blanca Carbonell (professional photographer and ACV filmmaker) interviewed partners from Poland and Latvia. The partners were asked and answered questions about the project's goals, how it was financed, who the participants are, why it is being implemented, the project outputs and what goals are being achieved. On the other hand, the partners also answered questions about their opinion after getting to know the incubator and meeting with entrepreneurs.
  • Secondly, the partners had the opportunity to listen to the history of the association, learn about the values ​​(ACV) of its goals, methodology, etc., and from people who go through the incubation process within the association. Mentors and incubators gave their testimonies about the incubation process and how they felt about it. After hearing a few testimonies, incubated individuals, both from the current and previous editions, offered members their gastronomic products, to which they are professionally committed in an entrepreneurial manner after passing through the association. After this informal dinner, the second day of LTT ended.

December 1, 2021 - the last day of LTT began in the morning at the entrance to INSOMNIA ACCELERATOR, a complex of buildings and facilities for entrepreneurship and start-up activities. Brainstorming consisted of two parts:

  • ACV opened a Q&A session on the activities and experiences partners have had over the past 2 days of LTT. The partners asked various questions about the operation of the incubator.
  • On the other hand, it explains the functioning of each of the partner organizations in order to transfer new ideas between partners.

First, each partner explained what their activities were, the size of their organization and what would happen in the future. On the other hand, partners exchanged ideas about sources of funding, especially at the European level, and possible cooperation in future projects. The partners then went to the INSOMNIA building terrace overlooking the Valencian port, where further discussions took place on European calls for proposals and possible cooperation. Finally, the partners tasted a Valencian paella in a restaurant overlooking the sea where informal discussions took place.

The whole event ended with an exchange of ideas and a summary of the year, which turned out to be a definite success for the Level up! Project, because despite the pandemic conditions - we managed to complete the entire plan of events for 2021 of the project implementation.

Wróć