Wydarzenie partnerskie projektu LEVEL UP! w Hiszpanii

Spotkanie partnerskie Walencja 15-16.09.2022 r.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne.

W dniach 15-16.09.2022 w Walencji odbyło się kolejne, bo już trzecie wydarzenie partnerskie (spotkanie koordynacyjne) w ramach działań projektu Level Up! realizowanego przez zespoły projektowe z Polski, Hiszpanii, Łotwy, które było dedykowane technicznej stronie realizacji projektu.

Spotkanie to miało charakter szkoleniowego wydarzenia dwudniowego podzielonego na część zarządczo-planistyczną i część otwartą, które odbyło się w centrum Walencji w organizacji w budynku GoHub wspierającym startupy B2B nowoczesnych technologii oferujących przełomowe rozwiązania, odpowiadające wyzwaniom przyszłości, które miało stanowić inspiracje do dalszej pracy.

Wydarzenie połączone było z prezentacją partnerskich organizacji w sferze przedsiębiorczości jako naturalnego i powiązanego elementu wspieranego przez edukację formalną i nie formalnej oraz zwiększania aktywności partycypacyjnej prowadzonej przez Association con Valores (ACV), naszego hiszpańskiego partnera.

To spotkanie koordynacyjne odbyło się w poszerzonym gronie i poświęcone było wymianie unikatowych doświadczeń i dobrych praktyk, w którym udział wzięli oprócz przedstawicieli członków zespołu partnerskiego, a także zaproszeni goście i reprezentanci specjalizujący się w dziedzinie edukacji, partycypacji obywatelskiej i rozwoju przedsiębiorczości.

W spotkaniu lidera projektu, czyli naszą organizację reprezentowała Pani Prezes Beata Majecka,, koordynator projektu oraz dwaj zaproszeni eksperci z Polski. Bardzo ważnym elementem był udział lokalnych przedsiębiorców z Łotwy.

W trakcie dwudniowych obrad oprócz kwestii dotyczących samej realizacji projektu i jego zakończenia, w tym wypracowanych materiałów i dokumentów, uczestnicy skupili się na możliwej transferowalności zdobytej wiedzy i umiejętności, a także wsparciu wzajemnym w kwestiach wspólnych wyzwań. Jednym z tematów przewodnich była kreacja możliwych sposobów kontynuacji i rozszerzenia rozpoczętej współpracy w dziedzinie edukacji dorosłych oraz połączenia jej z zwiększeniem wpływu na przedsiębiorczość różnych grup społecznych. Uczestnicy w trakcie wydarzenia szeroko dyskutowali możliwości kontynuacji projektu z wykorzystaniem funduszy europejskich w celu stworzenia platformy wielosektorowej w postaci klastra łączącego różne organizacje działające w tym samym celu, czyli wsparciu procesów edukacji, kreatywności i innowacyjności, a także wspólnego wpływu jaki możemy wywrzeć na zwiększenie przedsiębiorczości wśród różnych grup społecznych - jako bazy do dalszego rozwoju lokalnego i regionalnego.

W Walencji zaproszeni goście mieli okazję poznać również bliżej lokalną specyfikę działania organizacji ACV w dziedzinie kształcenia dorosłych, rozwoju przedsiębiorczości oraz poznać lokalna perspektywę i wyzwania związanych z większą specjalizacją w zakresie możliwości współpracy organizacji pozarządowych Hiszpanii  z innymi sektorami.

Wspólne spotkanie pozwoliło nie tylko podnieść kompetencje uczestników w zakresie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w ramach projektu oraz zainspirować do dalszej wspólnej pracy, ale również stworzyło szersze perspektywy kapitalizacji wyników projektu.

Kolejnym wydarzenie ramach projektu Level UP realizowanego w ramach programu Erasmus+ będzie konferencja końcowa – która będzie miała miejsce w PTE Oddział w Gdańsku już w październiku.

15-16.09.2022 - Another partnership event of the LEVEL UP! project in Spain

On 15-16.09.2022, Valencia hosted the third partnership event (coordination meeting) within the activities of the Level Up! project implemented by project teams from Poland, Spain and Latvia, which was dedicated to the technical side of project implementation.

The meeting had the character of a training two-day event divided into a management-planning part and an open part, which took place in the centre of Valencia in the organization's GoHub building supporting B2B high-tech start-ups offering breakthrough solutions to meet the challenges of the future, which was to inspire further work.

The event was combined with a presentation of partner organizations in the sphere of entrepreneurship as a natural and related element supported by formal and non-formal education and increasing participatory activity led by Association con Valores (ACV), our Spanish partner.

This coordination meeting was held in an expanded setting and was dedicated to the exchange of unique experiences and good practices, attended by, in addition to representatives of members of the partner team, as well as invited guests and representatives specialised in the fields of education, civic participation and entrepreneurial development.

The project leader, i.e. our organization, was represented at the meeting by Mrs Beata Majecka, the project coordinator, and two invited experts from Poland. A very important element was the participation of local entrepreneurs from Latvia.

During the two-day meeting, in addition to issues concerning the project itself and its completion, including the materials and documents developed, the participants focused on the possible transferability of the knowledge and skills gained, as well as mutual support on issues of common challenges. One of the main themes was the creation of possible ways to continue and expand the cooperation started in the field of adult education and to combine it with increasing the entrepreneurial impact of different social groups. Participants at the event extensively discussed the possibilities of continuing the project using European funds to create a multi-sectoral platform in the form of a cluster linking different organizations working towards the same goal, namely to support the processes of education, creativity and innovation, and the joint impact we can have on increasing entrepreneurship among different social groups - as a basis for further local and regional development.

In Valencia, the invited guests also had the opportunity to learn more about the local specificity of ACV organizations in the field of adult education, entrepreneurship development and to learn about the local perspective and challenges of greater specialization in the possibilities of cooperation between Spanish NGOs and other sectors.

The co-meeting not only helped to raise the competences of the participants in the project's education and training activities and inspire further joint work, but also provided a broader perspective for capitalising on the project's results.

The next event of the Level UP project implemented under the Erasmus+ programme will be the final conference - which will take place at the PTE Gdańsk Branch in October.

Wróć