Wyniki postępowania 4/AP/2017 - OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL. III

W wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności opisaną w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zapytaniem:

4/AP/2017

na realizację kursu OPERATOR KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ KL. III

dla 1 uczestnika projektu Azymut: Praca

Do realizacji wybrano:

Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców

Adres: ul. Gen.J.Hallera 18, 84-200 Wejherowo

Złożonych ofert: 1

Wykonawca spełnił warunki zawarte w zapytaniu oraz zaproponował cenę mieszczącą się w budżecie.

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem otwarcia ofert oraz protokołem oceny ofert:

Wróć