Azymut: Praca

Projekt zrealizowany w okresie wrzesień 2018 - sierpień 2019

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. „Zatrudnienie” Działanie 05.02. „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”, Poddziałanie 05.02.02 „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”

Cele projektu

Celem projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia osób niepracujących niezarejestrowanych w PUP oraz bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie, a w późniejszym etapie również w pozostałych urzędach powiatowych na terenie województwa pomorskiego, poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych oraz/lub nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w stażach.

Działania w ramach projektu
 • identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, predyspozycji i problemów zawodowych uczestników projektu;
 • indywidualne doradztwo lub poradnictwo
 • zawodowe lub wsparcie psychologiczne mające na celu pomoc w określeniu ścieżki zawodowej;
 • zawodowe poradnictwo grupowe połączone z elementami technik aktywnego poszukiwania pracy- dot. m.in. wizerunku przed rozmową kwalifikacyjną i autoprezentacja, sporządzania CV i listu motywacyjnego, technik i metod aktywnego poszukiwania pracy, informacji nt. lokalnego i regionalnego rynku pracy;
 • szkolenia i kursy zawodowe kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu kwalifikacji/kompetencji zawodowych;
 • max. 6m-czne staże przyuczające do zawodu.
Beneficjenci:

Osoby pozostające bez pracy, które ukończyły 30 rok życia oraz zamieszkują powiat wejherowski, starogardzki lub tczewski. W drugim etapie projekt udostępniono dla mieszkańców pozostałych powiatów województwa pomorskiego. W szczególności projekt skierowany był do osób należących do następujących: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maks. ponadgimnazjalne).

Uczestnikami projektu były osoby fizyczne, które:
 • ukończyły 30 rok życia;
 • pozostawały bez zatrudnienia (osoby na urlopie wychowawczym, renciści, osoby niezarejestrowane w PUP lub zarejestrowane jako poszukujące pracy lub bezrobotne)
 • zamieszkiwały (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego;
 • były zdolne do odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie/podjęcia zatrudnienia po udziale w projekcie;
 • należały co najmniej do jednej ze wskazanych poniżej grup, tj.:
  • kobiety;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.
W ramach projektu oferowano:
 • bezpłatne szkolenie zawodowe,
 • płatny staż u lokalnych pracodawców,
 • doradztwo zawodowe,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
Zrealizowano m.in. szkolenia z zakresu:
 • Kadry i płace z egzaminem ECDL (od podstaw)
 • Księgowość (od podstaw)
 • Kurs florystyczny,
 • Pracownik biurowy z egzaminem,
 • Opiekun w żłobku,
 • Szkolenia komputerowe

Rekrutacja prowadzona była poprzez cztery lokalne punkty w Gdańsku (biuro projektu), Tczewie, Starogardzie Gdańskim i Wejherowie.