Wiele osób ma głód wiedzy i chciałoby uczestniczyć w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, ale cena szkolenia może być przeszkodą. Dlatego dla wszystkich tych, których ogranicza rachunek Krajowy Fundusz Szkoleniowy przygotował dofinansowanie do szkolenia. Istnieje także możliwość dofinansowania szkolenia z innych programów jak np. "Azymut: Edukacja"

Dofinansowanie do szkolenia jak działa?

Finansowanie szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest instrumentem polityki rynku pracy który funkcjonuje od 2014 roku. Na jego dzialalność została przeznaczona część środków Funduszu Pracy. Stworzony został by finansować kształcenie ustawiczne osób pracujących i wzbudził szerokie zainteresowanie pracodawców i pracowników, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Wiemy, że początek roku dla przedsiębiorców to czas intensywnej pracy, dlatego proponujemy wsparcie przy złożeniu wniosku i skorzystania z nawet 100% dofinansowania:

SKONTAKTUJ SIĘ ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie do szkolenia. Mowa tutaj o  kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

KWOTA DOFINANSOWANIA

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (pracodawca pokryje 20% kosztów)
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Priorytety wydatkowania środków limitu KFS na 2019 rok:

  • Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • Priorytet  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
  • Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
  • Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co  najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  • Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
  • Priorytet  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

Zostaw swoje dane - skontaktujemy się

Proszę obliczyć 1 plus 5.