Azymut: Praca

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. „Zatrudnienie” Działanie 05.02. „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”, Poddziałanie 05.02.02 „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”

Okres realizacji projektu: wrzesień 2017 – sierpień 2019

Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób niepracujących niezarejestrowanych w PUP oraz bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych oraz/lub nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w stażach.

Działania w ramach projektu
 • identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, predyspozycji i problemów zawodowych uczestników projektu;
 • indywidualne doradztwo lub poradnictwo
 • zawodowe lub wsparcie psychologiczne mające na celu pomoc w określeniu ścieżki zawodowej;
 • zawodowe poradnictwo grupowe połączone z elementami technik aktywnego poszukiwania pracy- dot. m.in. wizerunku przed rozmową kwalifikacyjną i autoprezentacja, sporządzania CV i listu motywacyjnego, technik i metod aktywnego poszukiwania pracy, informacji nt. lokalnego i regionalnego rynku pracy;
 • szkolenia i kursy zawodowe kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu kwalifikacji/kompetencji zawodowych;
 • max. 6m-czne staże przyuczające do zawodu.
Beneficjenci:

Osoby pozostające bez pracy, które ukończyły 30 rok życia oraz zamieszkują powiat wejherowski, starogardzki lub tczewski.

W szczególności zapraszamy osoby należące do następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maks. ponadgimnazjalne).

Uczestnikiem/czką projektu może być osoba fizyczna, która:
 • ma ukończony 30 rok życia;
 • jest osobą pozostającą bez zatrudnienia (osoby na urlopie wychowawczym, renciści, osoby niezarejestrowane w PUP lub zarejestrowane jako poszukujące pracy lub bezrobotne)
 • ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie województwa pomorskiego;
 • jest zdolna do odbycia stażu przyuczającego do pracy w zawodzie/podjęcia zatrudnienia po udziale w projekcie;
 • należy co najmniej do jednej ze wskazanych poniżej grup, tj.:
  • kobiety;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Zapraszamy do udziału!

Zapisz się w jednym z punktów lokalnych:

 • BIURO PROJEKTU
 • TCZEW - Dom Przedsiębiorcy Obrońców Westerplatte 3
 • STAROGARD GDAŃSKI - PSW Kościuszki 112/114
 • WEJHEROWO - OK Ośrodek Kursów - Jana III Sobieskiego 217

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji:

azymut@gdansk.pte.pl

58 301 52 46, 518 844 108