UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA. DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE.

Dokumenty rekrutacyjne - do wypełnienia przez kandydata do projektu Azymut: Praca

 • !!! Dokumenty rekrutacyjne - od 11.2018.pdf Pobierz
Wypełnione dokumenty rekrutacyjne dostarcz do biura projektu lub jednego z naszych punktów lokalnych:
 • BIURO PROJEKTU: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku Ul. Długi Targ 46/47 80-830 Gdańsk
 • TCZEW - Dom Przedsiębiorcy Obrońców Westerplatte 3
 • STAROGARD GDAŃSKI - PSW Kościuszki 112/114
 • WEJHEROWO - OK Ośrodek Kursów - Jana III Sobieskiego 217
Regulamin uczestnictwa w projekcie Azymut Praca od 10.2018.pdf Pobierz
Zał. 7 - Regulamin zwrotu kosztów opieki z formularzem.pdf Pobierz
Zał. 5 - Regulamin zwrotu kosztów dojazdu.pdf Pobierz

Wyciąg z Regulaminu uczestnictwa w projekcie Azymut: Praca

§ 5. Przebieg rekrutacji uczestników do projektu

1. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie złożenie dokumentów rekrutacyjnych w ogłoszonych termiach rekrutacji. Formularze zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z pozostałymi załącznikami) będą przyjmowane w biurze projektu w Gdańsku lub innym miejscu na terenie województwa pomorskiego, wskazanych przez Beneficjenta w ogłoszeniu o rekrutacji. (...)

10. Kandydat/ka do projektu do wypełnionego formularza zgłoszeniowego musi dołączyć następujące dokumenty:

 • Oświadczenie kandydata do projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – Załącznik nr 2a do niniejszego Regulaminu;
 • Oświadczenia kandydata do projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych – Załącznik nr 2b
  do niniejszego Regulaminu;
 • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie - Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;
 • Aktualne[1] zaświadczenie z właściwego ze względu na adres zamieszkania powiatowego urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej widniejącej w rejestrze osób bezrobotnych (jeśli dotyczy);
 • Kserokopię (potwierdzoną przez kandydata do projektu za zgodność z oryginałem) orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia, które potwierdzą niepełnosprawność kandydata do projektu – dotyczy osób, które w formularzu zgłoszeniowym wskazały, że należą do grupy osób z niepełnosprawnościami. (...)

2. Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki do niego muszą być podpisane/potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczestnika projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego.[2]
[1] Data wystawienia zaświadczenia nie może być starsza niż 14 dni przed dniem złożenia formularza zgłoszeniowego.
[2] W przypadku podpisywania dokumentów przez osobę upoważnioną notarialnie przez kandydata do projektu, jest on zobowiązany do dostarczenia do biura projektu w celu okazania oryginału upoważnienia do podpisywania dokumentów w imieniu kandydata do projektu przez osobę upoważnioną.