Regulamin projektu - obowiązuje od 01.08.2020.pdf Pobierz

Wyciąg z Regulaminu uczestnictwa w projekcie Azymut: Edukacja

§ 3. Przebieg rekrutacji uczestników o projektu

  1. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie złożenie dokumentów rekrutacyjnych w ogłoszonych termiach rekrutacji. Formularze zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z pozostałymi załącznikami) będą przyjmowane w biurze projektu w Sopocie. Nie będą rozpatrywane formularze zgłoszeniowe, które wpłyną do biura projektu przed lub po wyznaczonym terminie naboru (zostaną wpięte do dokumentacji projektu bez rozpatrzenia, o czym kandydat do projektu zostanie pisemnie poinformowany).

 

10. Kandydat/ka do projektu do wypełnionego formularza zgłoszeniowego musi dołączyć następujące dokumenty:

  • Oświadczenie kandydata do projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych – Załącznik nr 2a do niniejszego Regulaminu;
  • Oświadczenia kandydata do projektu w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – dane uczestników indywidualnych – Załącznik nr 2b do niniejszego Regulaminu;
  • Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie - Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;
  • Aktualne[1] zaświadczenie potwierdzające status osoby pracującej w podmiocie MSP lub ekonomii społecznej albo potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku mikroprzedsiębiorstw – wzór: Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu;
  • Kserokopię (potwierdzoną przez kandydat o projektu za zgodność  z oryginałem) orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia, które potwierdzą niepełnosprawność kandydata do projektu – dotyczy osób, które w formularzu zgłoszeniowym wskazały, że należą do grupy osób z niepełnosprawnościami.

[1] Data wystawienia zaświadczenia nie może być starsza niż 14 dni przed dniem złożenia formularza zgłoszeniowego.

2. Formularz zgłoszeniowy oraz załączniki do niego muszą być podpisane/potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uczestnika projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego.[2]
[1] Data wystawienia zaświadczenia nie może być starsza niż 14 dni przed dniem złożenia formularza zgłoszeniowego.
[2] W przypadku podpisywania dokumentów przez osobę upoważnioną notarialnie przez kandydata do projektu, jest on zobowiązany do dostarczenia do biura projektu w celu okazania oryginału upoważnienia do podpisywania dokumentów w imieniu kandydata do projektu przez osobę upoważnioną.