Trudno jest kwestionować zasadność uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach i kursach. Bez wątpienia szkolenia oraz kursy zawodowe są niezastąpione w rozbudowywaniu naszych kwalifikacji zawodowych. Inną wartością dodaną szkoleń o jakiej należy wspomnieć jest zwiększenie szans na znalezienie dobrze płatnej pracy.

Rodzaj i tematykę kursów należy dopasować do wykonywanego przez nas zawodu. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne prowadzi też wiele kursów uniwersalnych, z których może skorzystać osoba pracująca w dowolnej branży. Są to przykładowo kursy komputerowe czy szkolenia sprzedażowe.

Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Daty spotkań:

  • 17.18.09.2022
  • 24-25.09.2022
  • 08-09.10.2022
  • 15-16.10.2022
  • 22-23.10.2022

Szkolenie odbędzie się w godz. 08:00-16:00

Miejsce:

Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Armii Krajowej 116/11, Sopot 

Cena:

Koszt szkolenia dla jednej osoby to 2690.00 zł brutto

Promocja: w przypadku zapisu do 31.08.2022 r. koszt szkolenia dla jednej osoby to 2490,00 zł brutto 

Materiały:

Materiały: każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych, podręcznik i  skrypt szkoleniowy. Koszt szkolenia obejmuje również poczęstunek podczas szkoleń (kawa, herbata). Podczas warsztatów komputerowych każdy z uczestników ma do dyspozycji własne stanowisko pracy.

Egzamin:

Wykładowcy to wykwalifikowana kadra Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, praktycy z zakresu księgowości oraz specjaliści w obsłudze programów komputerowych koniecznych w pracy księgowego. Po każdym module przewidziany jest egzamin potwierdzający uzyskane kwalifikacje księgowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:

Główny księgowy - 121101

Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat z kodem zawodu.

Liczba miejsc:

5 wolnych miejsc

Program

Dla kogo?

Kurs jest dedykowany dla osób, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie i chcą podnosić kompetencje zawodowe, poprzez uczestnictwo w kursie uczestnik, uzupełni umiejętności teoretyczne i praktyczne.

Cel

Celem kształcenia jest przygotowanie słuchacza do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego, Podczas szkolenia przede wszystkim wykorzystywany jest aspekt praktyczny, dzięki czemu słuchacze przygotowani są do wykonania samodzielnych zadań. Kończąc z kurs księgowości słuchacz otrzymuje certyfikat poświadczający  zdobytą wiedzę i potwierdzenie praktyczne zdobytych umiejętności.

Program:

1. Podstawowe akty prawne normujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości, dowody księgowe, dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, ksiąg pomocniczych- powtórzenie z podstaw.

2. Aktywa pieniężne.

3. Rozrachunki i roszczenia.

4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. 

5. Środki trwałe w budowie – klasyfikacja, wycena, ewidencja.

6. Leasing.

7. Inwentaryzacja środków trwałych. 

8. Instrumenty finansowe- wycena i ewidencja aktywów finansowych.

9. Obrót i klasyfikacja zapasów, wycena przychodów i rozchodów materiałów i towarów, ewidencja odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów i towarów.

10. Rachunek kosztów: klasyfikacja kosztów, podstawowe układy ewidencyjne kosztów, ewidencja kosztów w układzie rodzajowym, ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym, rozliczenie kosztów ujętych w układzie rodzajowym i funkcjonalnym. 

11. Kalkulacja kosztów: rodzaje, metody kalkulacji kosztów, rozliczenie kosztów działalności pomocniczej, rozliczenie kosztów pośrednich, rodzaje kalkulacji kosztów.

12. Wyroby gotowe: klasyfikacja, wycena produktów pomiar produktów w trakcie okresu sprawozdawczego, koszt wytworzenia, cena ewidencyjna, odchylenia od ceny ewidencyjnej, wycena bilansowa produktów, utrata wartości, aktualizacja wartości produktów.

13. Kapitały własne, klasyfikacja kapitałów własnych w zależności od formy prawnej jednostki        zasady funkcjonowania kapitałów rezerwowych oraz prezentacja bilansowa.

14. Rezerwy, rodzaje, cel tworzenia rezerw w rachunkowości, wycena rezerw, korekta błędu podstawowego.

15. Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby księgowe i podatkowe. 

16. Sprawozdawczość finansowa- zasady, cechy, elementy sporządzania sprawozdań finansowych. 

17. Rachunkowość Finansowa - zajęcia praktyczne z wykorzystaniem programu Symfonia.  

 

Istniej możliwość uzyskania szczegółowego programu szkolenia- zapraszamy do kontaktu.

 

Wróć

 

Szkolenia otwarte a zamknięte 

Szukając odpowiedniego warsztatu dla siebie z całą pewnością warto się orientować czym różnią się od siebie szkolenia otwarte i zamknięte. Jeżeli chodzi o szkolenia zamknięte to są one organizowane indywidualnie dla wybranej grupy osób. Przykładowo dla pracowników marketingu firmy produkcyjnej ABC z Warszawy.

Natomiast w przypadku szkoleń otwartych, udział w nich dostępny jest dla wielu osób z różnych firm czy instytucji. Największy wybór interesujących szkoleń znajdziemy w dużych miastach jak Trójmiasto czy Szczecin.

W sieci bez problemu znajdziemy listę szkoleń otwartych organizowanych przez firmy szkoleniowo - edukacyjne. Dokonując wyboru warto pamiętać, aby sprawdzić czy dane szkolenie jest prowadzone przez należycie doświadczonych i odpowiednio wykwalifikowanych trenerów. Ponad to polecamy skorzystać z dofinansowania do szkolenia, dzięki czemu zdobycie wiedzy może być całkowicie bezpłatne.