Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

30.03.2020 r., godz. 09:00-16:00

Miejsce:

Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Sopot, ul. Armii Krajowej 116

Cena:

Koszt udziału w seminarium: 459zł brutto (promocja: przy dokonaniu zgłoszenia do 14 lutego 2020 r. koszt udziału dla jednej osoby to 399 zł brutto); koszt szkolenia obejmuje udział w seminarium, materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową

Materiały:

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych.

Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

 

Liczba miejsc:

6 wolnych miejsc

Program

ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2020 ROKU

Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 1.01.2020 r.

-akta osobowe szczegółowe wymagania
-możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym
-nowe obowiązki pracodawców w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej
-okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów

-doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej

-nowa ewidencja czasu pracy - zakres i wymagania formalno-prawne 

-wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej

 

Zmiany w kodeksie pracy w formie wypłaty wynagrodzenia obowiązujące od 1.09.2019 r.

-procedura postępowania pracodawcy wprowadzającego nowe przepisy dotyczące bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia

 

Zmiany w kodeksie pracy  dotyczące przetwarzania danych osobowych  obowiazujące od 4.05.2019 r.

- nowy  katalog danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz pracownika,

- zasady przetwarzania danych na podstawie zgody  pracownika zakres danych osobowych  udostępnionych  pracodawy

 

Zmiany dotyczące  monitoringu w zakładzie pracy obowiązujące od 4.05.2019 r.

-wyłączenia możliwości stosowania monitoringu

- zasady instalacji monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach sanitarnych

 

Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obowiązujące  od 4.05.2019 r.

-określenie zasad przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych dotyczących stanu zdrowia

 

Zmiany w rozporządzeniu  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące od 28.06.2019 r.

- nowe wzory karty szkolenia  i zaświadczenia  BHP

 

Zmiany w treści świadectwa pracy obowiązujące od dnia 29.06.2019 r.

-nowy wzór świadectwa pracy

 

Zmiany w zakresie profilaktycznych posiłków i napojów obowiązujące od 9.07.2019 r.

 

Pracownicze plany  kapitałowe przepisy obowiązujące  od dnia 1.07.2019 r.

-ogólne zasady tworzenia PPK

-prawa i obowiązki wynikające z ustawy

-uczestnictwo i rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK

-przekazywanie wpłat do PPK

-obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy

-wykroczenia ścigane przez PIP:

 

Zmiany  w kodeksie  pracy obowiązujące od 7.09.2019 r.

- mobbing – nowe rozwiązania dotyczące odszkodowania

-dyskryminacja – stworzenie nowego otwartego katalogu

-rozszerzenie  katologu  osób objętych ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy

-nowe uprawnienia dla osób  w wieku przedemerytalnym zatrudnionemu na czas określony

-zmiany w przedawnieniu  roszczeń

-zmiany w wydawaniu świadectwa pracy

-obowiązki pracodawcy w zakresie wydawania świadectwa pracy 

- zmiany w terminach w zakresie sprostowania świadectwa pracy

 

Indywidualne konsultacje z uczestnikami szkolenia

 

Wróć