Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

24.02.2020, godz. 9:00-16:00

Miejsce:

Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Sopot, ul. Armii Krajowej 116

Cena:

Koszt udziału w seminarium: 459 zł brutto(promocja: przy dokonaniu zgłoszenia do 3 lutego 2020 : koszt udziału dla jednej osoby to 429 zł brutto); koszt szkolenia obejmuje udział w seminarium, materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową

Materiały:

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

Uczestnik szkolenia otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych oraz pendrive z dodatkowymi materiałami.

Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)

Liczba miejsc:

10

Program

Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej  obowiązujące od 1.01.2019 r.

-akta osobowe szczegółowe wymagania -możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym -nowe obowiązki pracodawców  w zakresie prowadzenia dokumentacji  pracowniczej -okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów

-doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej

-nowa ewidencja czasu pracy - zakres i wymagania formalno-  prawne 

-wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej

Zmiany w kodeksie pracy w formie wypłaty wynagrodzenia obowiązujące od 1.01.2019 r.

-procedura postępowania pracodawcy wprowadzającego nowe przepisy dotyczące bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia

Zmiany w kodeksie pracy  dotyczące przetwarzania danych osobowych obowiązujące od 4.05.2019 r.

- nowy  katalog danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz pracownika,

- zasady przetwarzania danych na podstawie zgody  pracownika zakres danych osobowych  udostępnionych pracodawcy

Zmiany dotyczące  monitoringu w zakładzie pracy obowiązujące od 4.05.2019 r.

-wyłączenia możliwości stosowania monitoringu

- zasady instalacji monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach sanitarnych

Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obowiązujące  od 4.05.2019 r.

-określenie zasad przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych dotyczących stanu zdrowia

Zmiany w rozporządzeniu  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące od 28.06.2019 r.

- nowe wzory karty szkolenia  i zaświadczenia  BHP 

Zmiany w treści świadectwa pracy obowiązujące od dnia 29.06.2019 r.

-nowy wzór świadectwa pracy 

Zmiany w zakresie profilaktycznych posiłków i napojów obowiązujące od 9.07.2019 r.

Pracownicze plany  kapitałowe przepisy obowiązujące  od dnia 1.07.2019 r.

-ogólne zasady tworzenia PPK

-wykroczenia ścigane przez PIP:

Zmiany  w kodeksie  pracy obowiązujące od 7.09.2019 r.

- mobbing – nowe rozwiązania dotyczące odszkodowania

-dyskryminacja – stworzenie nowego otwartego katalogu

-rozszerzenie  katalogu  osób objętych ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy

-nowe uprawnienia dla osób  w wieku przedemerytalnym zatrudnionemu na czas określony

-zmiany w przedawnieniu  roszczeń

-zmiany w wydawaniu świadectwa pracy

-obowiązki pracodawcy w zakresie wydawania świadectwa pracy 

- zmiany w terminach w zakresie sprostowania świadectwa pracy 

Minimalne wynagrodzenie   i minimalna stawka w 2020 roku

- nowe ograniczenia 

Indywidualne konsultacje z uczestnikami szkolenia

Wróć