Trudno jest kwestionować zasadność uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach i kursach. Bez wątpienia szkolenia oraz kursy zawodowe są niezastąpione w rozbudowywaniu naszych kwalifikacji zawodowych. Inną wartością dodaną szkoleń o jakiej należy wspomnieć jest zwiększenie szans na znalezienie dobrze płatnej pracy.

Rodzaj i tematykę kursów należy dopasować do wykonywanego przez nas zawodu. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne prowadzi też wiele kursów uniwersalnych, z których może skorzystać osoba pracująca w dowolnej branży. Są to przykładowo kursy komputerowe czy szkolenia sprzedażowe.

Zapraszamy na organizowane w najbliższym czasie szkolenia otwarte:

Podstawowe informacje

Czas trwania:

Spotkanie odbędzie się 27.03.2020, godz. 9:00-16:00

Miejsce:

Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Sopot, ul. Armii Krajowej 116

Cena:

Koszt udziału w seminarium: 459 zł brutto(promocja: przy dokonaniu zgłoszenia do 10 marca 2020 : koszt udziału dla jednej osoby to 429 zł brutto); koszt szkolenia obejmuje udział w seminarium, materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową

Materiały:

Uczestnik szkolenia otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych oraz pendrive z dodatkowymi materiałami.

Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)

Liczba miejsc:

5 wolnych miejsc

Opis szkolenia

Opis szkolenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych i planowanych zmianach w prawie pracy w kontekście dotychczasowych rozwiązań. Dzięki licznym przykładom opierającym się o najnowsze orzecznictwo uczestnicy znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania, nauczą się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas szkolenia pod okiem doświadczonego trenera i praktyka.

 

Program

 • Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej  obowiązujące od 1.01.2019 r.
  • akta osobowe szczegółowe wymagania -możliwość przechowywania dokumentów w innym porządku niż chronologicznym -nowe obowiązki pracodawców  w zakresie prowadzenia dokumentacji  pracowniczej -okres wdrożenia przez pracodawców zmian wynikających z przepisów
  • doręczanie informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej
  • nowa ewidencja czasu pracy - zakres i wymagania formalno-  prawne 
  • wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
  • Zmiany w kodeksie pracy w formie wypłaty wynagrodzenia obowiązujące od 1.01.2019 r.
  • procedura postępowania pracodawcy wprowadzającego nowe przepisy dotyczące bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia
 • Zmiany w kodeksie pracy  dotyczące przetwarzania danych osobowych obowiązujące od 4.05.2019 r.
  • nowy katalog danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz pracownika,
  • zasady przetwarzania danych na podstawie zgody  pracownika zakres danych osobowych  udostępnionych pracodawcy
 • Zmiany dotyczące monitoringu w zakładzie pracy obowiązujące od 4.05.2019 r.
  • wyłączenia możliwości stosowania monitoringu
  • zasady instalacji monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach sanitarnych
 • Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych obowiązujące  od 4.05.2019 r.
  • określenie zasad przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych dotyczących stanu zdrowia
  • Zmiany w rozporządzeniu  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące od 28.06.2019 r.
  • nowe wzory karty szkolenia  i zaświadczenia BHP
 • Zmiany w treści świadectwa pracy obowiązujące od dnia 29.06.2019 r.
  • -nowy wzór świadectwa pracy 
 • Zmiany w zakresie profilaktycznych posiłków i napojów obowiązujące od 9.07.2019 r.
 • Pracownicze plany  kapitałowe przepisy obowiązujące  od dnia 1.07.2019 r.
  • -ogólne zasady tworzenia PPK
  • -wykroczenia ścigane przez PIP:
 • Zmiany  w kodeksie  pracy obowiązujące od 7.09.2019 r.
  • mobbing – nowe rozwiązania dotyczące odszkodowania
  • dyskryminacja – stworzenie nowego otwartego katalogu
  • rozszerzenie  katalogu  osób objętych ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy
  • nowe uprawnienia dla osób  w wieku przedemerytalnym zatrudnionemu na czas określony
  • zmiany w przedawnieniu  roszczeń
  • zmiany w wydawaniu świadectwa pracy
  • obowiązki pracodawcy w zakresie wydawania świadectwa pracy 
  • zmiany w terminach w zakresie sprostowania świadectwa pracy 
 • Minimalne wynagrodzenie   i minimalna stawka w 2020 roku
 • - nowe ograniczenia 
 • Indywidualne konsultacje z uczestnikami szkolenia

Wróć

 

Szkolenia otwarte a zamknięte 

Szukając odpowiedniego warsztatu dla siebie z całą pewnością warto się orientować czym różnią się od siebie szkolenia otwarte i zamknięte. Jeżeli chodzi o szkolenia zamknięte to są one organizowane indywidualnie dla wybranej grupy osób. Przykładowo dla pracowników marketingu firmy produkcyjnej ABC z Warszawy.

Natomiast w przypadku szkoleń otwartych, udział w nich dostępny jest dla wielu osób z różnych firm czy instytucji. Największy wybór interesujących szkoleń znajdziemy w dużych miastach jak Trójmiasto czy Szczecin.

W sieci bez problemu znajdziemy listę szkoleń otwartych organizowanych przez firmy szkoleniowo - edukacyjne. Dokonując wyboru warto pamiętać, aby sprawdzić czy dane szkolenie jest prowadzone przez należycie doświadczonych i odpowiednio wykwalifikowanych trenerów. Ponad to polecamy skorzystać z dofinansowania do szkolenia, dzięki czemu zdobycie wiedzy może być całkowicie bezpłatne.