Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy. Szkolenia w tej kategorii obejmują okresowe szkolenia BHP dla różnych grup stanowisk oraz branż oraz warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, w tym również dla Społecznych Inspektorów Pracy.

Warsztaty realizowane są w małych grupach, co zapewnia indywidualne podejście do każdego uczestnika.

Wykładowcy to wykwalifikowana kadra Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, praktycy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ratownicy medyczni.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku posiada akredytację Kuratora Oświaty na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie okresowego szkolenia BHP dla służb.

Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) oraz w wybranych kursach certyfikat z kodami zawodów oraz opisem efektów kształcenia.