REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W GDAŃSKU

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i kursach stacjonarnych organizowanych przez PTE Oddział w Gdańsku określa warunki i zasady korzystania z oferowanych usług szkoleniowych.
 2. Szczegóły oferty dostępne są na stronie internetowej Organizatora w zakładce "Oferta".
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu/kursie stacjonarnym jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§2

Definicje

Organizator - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku przy ul. Długi Targ 46/47 80-830, wpisany do Rejestru  Przedsiębiorstw KRS pod nr 0000092579, NIP 583 000 19 88;

Klient - podmiot, który zakupił u Organizatora szkolenie/kurs;

Uczestnik– osoba biorąca udział w szkoleniu/kursie;

Szkolenie - usługi znajdujące się w ofercie Organizatora, zamieszczone na stronie internetowej http://www.gdansk.pte.pl/szkolenia-kursy/oferta

Kurs - usługi znajdujące się w ofercie Organizatora, zamieszczone na stronie internetowej http://www.gdansk.pte.pl/szkolenia-kursy/oferta

 

Rozdział II

Realizacja usług szkoleniowych

§1

Przyjęcie zgłoszenia

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu/kursie należy przesłać do Organizatora, korzystając z formularza umieszczonego na stronie internetowej Organizatora www.gdansk.pte.pl lub:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkolenia@gdansk.pte.pl
  • faksem pod numer: 58 301 54 61
  • zapis elektroniczny poprzez stronę internetową Organizatora
 2. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie/kurs.
 3. Klient ma prawo dokonać zmian personalnych na liście Kursantów delegowanych na szkolenie/kurs do chwili jego rozpoczęcia, nie zmniejszając jednak liczby Kursantów podanej Organizatorowi w zgłoszeniu.
 4. Organizator potwierdza rozpoczęcie szkolenia na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu/szkolenia a adres email wskazany w formularzu zgłoszeniowym

§2

Cena i warunki płatności

 1. Cena szkolenia/kursu obejmuje: udział w zajęciach, komplet materiałów szkoleniowych i catering/poczęstunek (o ile oferta nie stanowi inaczej), wydanie zaświadczenia.
 2. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu, zakwaterowania oraz opłat parkingowych.
 3. Ceny szkoleń/kursów podane są w polskich złotych.
 4. Szkolenie/kurs mogą być opłacone jednorazowo lub ratalnie (opcja dostępna dla wybranych kursów). Zapłata w formie rat powinna być indywidualnie ustalona z pracownikiem Działu Szkoleń – opiekunem szkolenia, przy założeniu, że pierwsza rata powinna wynosić co najmniej połowę kosztu kursu i zostać opłacona do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.
 5. Wpłaty należy dokonać po potwierdzeniu rozpoczęcia szkolenia/kursu przez Organizatora jednak nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem. W przypadku wpłat zaliczkowych – w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Nieuiszczenie opłaty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia/kursu i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usług dla Klienta.
 6. W przypadku przesłania zgłoszenia w czasie, gdy do rozpoczęcia Szkolenia pozostało mniej niż 7 dni, opłata za Szkolenie płatna jest niezwłocznie, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Szkolenia.
 7. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: BH W WARSZAWIE S.A. ODDZIAŁ W GDAŃSKU
  NR 03 1030 1654 0000 0000 5509 2201 podając w tytule imię i nazwisko uczestnika/uczestników kursu oraz nazwę szkolenia
 8. Płatności można dokonywać również poprzez system szybkich płatności dostępny dla poszczególnych szkoleń otwartych. Dostępne formy płatności:
  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online
  • BLIK
 9. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 11. Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

 

§3

Rabaty

 1. Dla grup i stałych klientów Organizator proponuje atrakcyjne zniżki ustalane indywidualnie.
  W przypadku szkoleń zamkniętych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.

§4

Materiały szkoleniowe

 1. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych pierwszego dnia szkolenia. Materiały szkoleniowe przekazywane Kursantowi w ramach szkolenia/kursu stanowią treści chronione prawem własności intelektualnej. Kopiowanie na użytek inny niż ten związany z realizacją szkolenia/kursu lub publiczne odtwarzanie udostępnionych treści bez zgody Organizatora jest zabronione, chyba że wynika to z odrębnych umów czy z odrębnych przepisów prawa.
 2. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie szkolenia/kursu przy pomocy środków audiowizualnych przez Uczestnika, zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej czy analogowej.

§5

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/ kursu

 1. Uczestnikom, którzy ukończyli szkolenie/kurs wydawane jest stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/kursu.
 2. Uczestnikowi, który nie był obecny na co najmniej 50% zajęć Organizator może odmówić wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu.

Rozdział III

Zmiany terminu szkolenia/kursu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia szkolenia/kursu w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy lub z innych ważnych powodów. W takim przypadku Organizator poinformuje uczestników szkolenia/kursu najpóźniej dwa dni przed planowanym rozpoczęciem.
 2. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera prowadzącego szkolenie. W sytuacji takiej trener realizujący szkolenie/kurs w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień.

 

Rozdział IV

Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Klienta

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu/kursie należy zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej e-mailem: szkolenia@gdansk.pte.pl lub faksem pod nr 58 3015461
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 4 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia/kursu (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Klientowi przysługuje zwrot wpłaty w całości.
 3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia/kursu na mniej niż 4 dni robocze przed rozpoczęciem kursu/szkolenia, Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonej wpłaty.
 4. W przypadku rezygnacji Kursanta ze szkolenia/kursu w trakcie jego trwania Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonej wpłaty.
 5. W przypadku odwołania szkolenia/kursu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wpłata zostaje zwrócona w całości.

 

Rozdział V

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Organizator szkoleń nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów i Kursantów innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Kursanta (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Kursantem a Organizatorem szkolenia oraz do przesyłania informacji o działalności Organizatora.
 2. Uczestnicy szkolenia/kursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w bazie Organizatora na potrzeby szkolenia/kursu i w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Z tego tytułu uczestnikom przysługuje prawo wglądu oraz poprawienia własnych danych osobowych.
 3. Uzyskane dane nie będą ujawniane i przekazywane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy przekazanie danych jest wymagane przepisami prawa
 4. Podczas niektórych szkoleń może być wykonywana dokumentacja zdjęciowa, która może być wykorzystana w ramach działań promocyjnych Organizatora, m.in. umieszczona na serwisie www lub mediach społecznościowych. Uczestnik ma prawo odmówić prezentacji swojego wizerunku.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje można zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia/kursu. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania, a następnie prześle Klientowi odpowiedź.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Kursantów, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas szkolenia/kursu.
 4. Kursanci ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie  obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem/kursem.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku przystąpieniem oraz udziałem Klienta lub Kursanta w kursie/szkoleniu strony poddają orzecznictwu Sądu właściwemu miejscowo dla siedziby Organizatora.