Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna PTE Gdańsk Pobierz

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), informujemy:

 1. Administratorem i podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku (zwane dalej PTE Gdańsk). Siedziba administratora: ul. Długi Targ 47/47, 80-283 Gdańsk; NIP: 583-000-19-88, KRS: 0000092579, REGON: 190582055
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt drogą elektroniczną na e-mail: biuro@gdansk.pte.pl lub pisemnie na adres: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Długi Targ 47/47, 80-283 Gdańsk
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Państwo w celu:
 4. Realizacji łączących nas z Państwem umów, lub do podjęcia działań przed zawarciem tychże umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 5. realizacji działalności statutowej związanej m.in. z członkostwem w PTE Gdańsk i udziałem w konkursach organizowanych przez PTE Gdańsk (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 6. wykonania ciążących na PTE Gdańsk obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 7. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PTE Gdańsk lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 8. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym udzielającym wsparcia w zakresie IT oraz realizującym usługi prawno-finansowe na rzecz PTE Gdańsk. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa będą musiały być przekazane tak zwanym uprawnionym organom, w szczególności Policji bądź prokuraturze. 
 1. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane i przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji umów oraz wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, usunięcia i przenoszenia, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w momencie uznania naruszeń w świetle przepisów RODO.
 1. Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania ani nie są przekazywane przez PTE Gdańsk do państw trzecich.

 

Podstawa prawna
Art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1.

Wróć