Faktura a rachunek - podobieństwa i różnice

Faktura a rachunek - podobieństwa i różnice

W dzisiejszym wpisie przybliżymy nieco więcej informacji o fakturze i rachunku. Wskazujemy najważniejsze informacje oraz podobieństwa i różnice. Ustawa o rachunkowości określa zasady i zobowiązuje przedsiębiorcę do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przepisy ustawy dotyczą:

 • Spółek handlowych
 • Osób fizycznych
 • Przedsiębiorstw a także ich oddziałów i przedstawicielstw
 • Jednostek organizacyjnych działających na podstawie odrębnych przepisów
 • Gmin, powiatów, województw
 • Jednostek organizacyjnych nie mających podstawy prawnej

Organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz podmioty wymienione w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 pkt 2 prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.

Ustawa o podatku od towarów i usług nadaje odpowiednie nazewnictwo poszczególnym składowym prowadzenia rachunków, między innymi określa czym jest faktura, paragon a czym rachunek.

Jest kilka różnic między fakturą a rachunkiem, na które należy zwrócić uwagę.

Faktura VAT – to powinieneś wiedzieć

Podmiot prowadzący działalność, będący czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek za każdym razem realizowania transakcji do wystawienia faktury dla nabywcy.

Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej, który zawiera informacje wymagane ustawą oraz przepisami wydanymi do tej ustawy.

Faktura powinna zawierać między innymi:

 • datę wystawienia
 • kolejny numer ewidencyjny
 • nazwę, adres i numer NIP wystawcy oraz nazwę odbiorcy
 • datę dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi
 • nazwę towaru lub usługi
 • ilość dostarczonych towarów
 • cenę jednostkową

Szczegółowe informacje wypunktowane są w Ustawie o VAT - dziale XI - Art. 106e 1.

 Faktura bez VAT

Niektóre przedsięwzięcia lub towary mogą zostać zwolnione z VAT, przedsiębiorcy mogą skorzystać z takiej możliwości w określonych sytuacjach. Możliwe sytuacje umożliwiające zwolnienie z VAT przedstawiamy poniżej:

 • wysokość sprzedaży netto (sprzedaży opodatkowanej) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 200 000 zł. Należy podkreślić, że sam obrót sprzedaży nie uprawnia do zwolnienia z VAT i między innymi przedsiębiorstwa dokonujące sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych, towarów objętych akcyzą, terenów budowlanych, budynków, środków transportu, sprzedaży wysyłkowej są wykluczone z możliwości uzyskania zwolnienia z VAT. Szczegółowy wykaz zawarty jest w 113 ust. 13 Ustawy o podatku od towarów i usług.
 • środki na zakup towarów lub usługi pochodzą w co najmniej 80% ze środków publicznych
 • ze zwolnienia mogą skorzystać również osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą spełniający odpowiednie warunki

Faktura zwolniona z VAT powinna zawierać:

 • Przepis ustawy lub przepis dyrektywy lub podstawę prawną które reguluje możliwość wystawienia faktury bez VAT
 • numeru NIP, według które identyfikuje się nabywcę towaru lub usługi;
 • numeru VAT-UE;
 • stawki podatku;
 • kwoty podatku.

Pozostałe dane, które są zawierane również w fakturach VAT

 • datę wystawienia
 • kolejny numer ewidencyjny
 • nazwę, adres i numer NIP wystawcy oraz nazwę odbiorcy
 • datę dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi
 • nazwę towaru lub usługi
 • ilość dostarczonych towarów
 • cenę jednostkową
 • wartość towarów lub usług

Paragon – co powinieneś wiedzieć

Paragon wystawiany jest dla nabywcy, który nie prowadzi działalności gospodarczej. Paragon fiskalny jest to dokument wystawiany przy pomocy kasy potwierdzający dokonanie sprzedaży. Paragon fiskalny ma w odróżnieniu od paragonu niefiskalnego posiada moc prawną i należy go przekazywać nabywcy jako dowód zakupu. Paragon fiskalny wystawia się w sposób zapewniający czytelność i powinien zawierać miedzy innymi:

 • nazwę podatnika oraz adres punktu sprzedaży
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika
 • numer kolejny dokumentu
 • numer kasy
 • datę i czas zakończenia sprzedaży

Szczegółowe informacje wypunktowane są w Rozporządzeniu z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących.

 Podatnik ma obowiązek prowadzenia ewidencji wystawionych paragonów. Nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług.

Rachunek – to powinieneś wiedzieć

Opis czym jest rachunek reguluje Ordynacja podatkowa – zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma możliwość wystawienia rachunku zamiast faktury jeżeli spełnione są dwa warunki

 1. Przepisy nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku wystawienia faktury VAT.
 2. Nabywca zgłosił chęć otrzymania rachunku potwierdzającego dokonanie sprzedaży lub wykonania usługi

Należy zaznaczyć, że decyzję co do wystawienia rachunku czy faktury podejmuje nabywca, tym samym przedsiębiorca nie ma możliwości podjęcia decyzji czy wystawić rachunek czy też fakturę.

Rachunek potwierdzający sprzedaż lub usługę musi zawierać między innymi:

 • Nazwę lub imię i nazwisko firmy wraz z adresem wystawcy rachunku i odbiorcy usługi
 • Datę wystawienia
 • Kolejny numer rachunku
 • Rodzaj oraz ilość towarów lub wykonanych usług
 • Cenę jednostkową
 • Sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie

Wróć