Kontynuujemy analizę partnerskich organizacji w ramach projektu LEVEL UP!

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne.

W dniu wczorajszym tj, 22.06.2021 odbyło się już czwarte zdalne połączenie członków zespołu partnerskiego z Polski, Hiszpanii, Łotwy dedykowane realizacji projektu Level UP! implementowanego wspólnie pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Odział w Gdańsku ze środków programu Erasmus+.

Było to już drugie spotkanie z cyklu analitycznych spotkań (planowane są 4 łącznie) DEDYKOWANYCH SAMOOCENIE ORAZ UDOSKONALANIU NASZYCH ORGANIZACJI PARTNERSKICH W RAMACH PROJEKTU LEVEL UP. W ramach tego działania próbujemy dokonać rzetelnej oceny stanu naszych organizacji z różnych perspektyw, stosowanych metod pracy, identyfikacji otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, poszukiwaniu wspólnych cech i obszarów możliwej współpracy w celu wprowadzenia udoskonaleń codziennej działalności ukierunkowanych na kształcenia dorosłych.

Kolejne zdalne spotkanie skupione było na słabościach naszych organizacji i dyskusji na temat możliwych usprawnień tych obszarów, które wymagają większej uwagi i wsparcia. W trakcie jego trwania posługiwaliśmy się metodą analizy SWOT (ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), każdej organizacji oraz jej otoczenia. Powyższa analiza zakończona była burzą mózgów i panelem dyskusyjnym, stanowiącym platformę wymiany doświadczeń i uwag.

W trakcie wtorkowego popołudniowego spotkania oceniliśmy ekosystem wewnętrzny i zewnętrzny funkcjonowania trzech partnerskich organizacji w ramach działań z zakresu edukacji dorosłych oraz dokonaliśmy indywidualnej analizy słabych stron pod katem m.in. procesów, metod, narzędzi, zasobów, struktur szkoleniowych naszych organizacji oraz otoczenia które znamy i współpracujemy na rzecz edukacji dorosłych. Spotkania powyższe będą odbywać się regularnie co miesiąc i pozwolą zbudować odpowiednie więzi i poziom zrozumienia między zaangażowanymi podmiotami poprzez poznanie nie tylko ich samych ale specyfiki lokalnej funkcjonowania i jej wpływu na możliwy rozwój.

Wśród najczęściej wymienianych i dyskutowanych obszarów znalazły się między innymi:

 • obszar edukacji i pracy naukowej, w tym publikacji naukowych;
 • obszar internacjonalizacji naszej działalności projektowej i współpracy międzynarodowej;
 • zasoby organizacji, zarówno materialne jak i te dotyczące kadr;
 • sytuacja wewnętrzna i procesy organizacyjne;
 • usprawnienia w relacjach z otoczeniem i organizacjami partnerskimi;
 • narzędzia i metody komunikacji;
 • konkurencyjność;

Wszystkie umówione obszary i wspólna dyskusja nad próbami wyeliminowania słabych stron partnerów ma umożliwić:

 • omówienie i wypracowanie metod systematycznego doskonalenia naszych zasobów pracowniczych (w tym trenerów) dorosłych (podnoszenie jakości, poszerzanie oferty) w oparciu o doświadczenia trzech odmiennych organizacji i ich aktywistów, którzy od wielu lat zajmują się tym tematem;
 • dostosowanie treści szkolenia do uczestników o niskich kwalifikacjach zawodowych i specyficznych potrzebach.

 Efektem dzisiejszego spotkania jak i kolejnych planowanych już w formie fizycznej (na Łotwie, Hiszpanii) będzie raport podsumowujący, nad którym prace trwają.

Cześć spotkania została również poświęcona technicznej stronie implementacji projektu Level UP oraz części zarządczej, w tym udało się zaplanować pierwsze fizyczne spotkania partnerskie. W trakcie jednego z nich odwiedzimy naszych kolegów i Koleżanki z Łotwy z Social Innovation Center już w sierpniu tego roku!

Yesterday, June 22, 2021, the fourth online connection of the members of the partner team from Poland, Spain, and Latvia, dedicated to the implementation of the Level Up project! implemented jointly under the leadership of the Polish Economic Society, Branch in Gdańsk from the Erasmus + program funds took place.

It was the second meeting in a series of analytical meetings (4 in total are planned) DEDICATED TO SELF-ASSESSMENT AND IMPROVING OUR PARTNERSHIP ORGANIZATIONS UNDER THE LEVEL UP PROJECT. As part of this activity, we try to make a reliable assessment of the condition of our organizations from different perspectives, the working methods used, the identification of the internal and external environment, search for common features, and areas of possible cooperation to improve everyday activities focused on adult learning.

Another remote meeting focused on the weaknesses of our organizations and discussions on possible improvements in those areas that require more attention and support. During its duration, we used the SWOT analysis method (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), for each organization which is a strategic analysis tool that synthetically arranges the features of the organization and its environment. The above analysis was concluded with a brainstorming and discussion panel, constituting a platform for the exchange of experiences and comments.

During the Tuesday afternoon meeting, we assessed the internal and external ecosystem of the functioning of three partner organizations as part of activities in the field of adult education and made an individual analysis of weaknesses in terms of, inter alia, the processes, methods, tools, resources, training structures of our organizations and the environment that we know and collaborate with for adult education. The above meetings will be held regularly every month and will allow building appropriate ties and the level of understanding between the involved entities by getting to know not only themselves but also the specificity of local functioning and its impact on possible development.

The most frequently mentioned and discussed areas include:

 • the area of ​​education and scientific work, including scientific publications;
 • the area of ​​internationalization of our project activities and international cooperation;
 • organization resources, both material and human resources;
 • internal situation and organizational processes;
 • improvements in relations with the environment and partner organizations;
 • communication tools and methods;
 • competitiveness;

 All agreed areas and joint discussion on attempts to eliminate the partners' weaknesses are to enable:

 • discussion and development of methods for the systematic improvement of our adult staff resources (including trainers) (quality improvement, extension of the offer) based on the experience of three different organizations and their activists who have been dealing with this topic for many years;
 • adjusting the content of the training to participants with low professional qualifications and specific needs.

 The result of today's meeting and the next ones already planned in physical form (in Latvia, Spain) will be a summary report on which work is underway. Part of the meeting was also devoted to the technical side of the implementation of the Level UP project and the management part, including the planning of the first physical partnership meetings. During one of them, we will visit our colleagues from Latvia from the Social Innovation Center in August this year!

Wróć