LEVEL UP! Poznaj nasz projekt / Get to know better our LEVEL UP PROJECT!

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne.

“Level Up!” to projekt skoncentrowany na analizie dobrych praktyk związanych z edukacją poza formalną osób dorosłych w 3 krajach europejskich: Polsce, Łotwie i Hiszpanii.

Analiza ma dotyczyć poznania dobrych praktyk i doświadczeń partnerów z 3 organizacji i na ich bazie wspólnemu wypracowaniu metod systematycznego doskonalenia osób prowadzących szkolenia (trenerów) dla osób dorosłych (zwiększenie jakości, poszerzenie oferty) oraz dostosowania treści szkoleniowych do uczestników o niskich umiejętnościach zawodowych oraz o specyficznych potrzebach.


"Level Up!" is a project focused on the analysis of good practices related to non-formal education of adults in 3 European countries: Poland, Latvia, and Spain.

The analysis is to focus on getting to know good practices and experiences of partners from 3 organizations and on their basis joint development of methods of systematic improvement of trainers (trainers) for adults (increasing the quality, extending the offer) and adapting the training content to participants with low professional skills and with specific needs.

CZYM BĘDZIEMY ZAJMOWAĆ SIĘ W PROJEKCIE? / WHAT WILL WE DO IN THE PROJECT?

Analizą systemów szkoleniowych skierowanych do osób dorosłych pod kątem edukacji poza formalnej ma odbyć się w szczególności do grupy osób dorosłych i starszych w wieku do 60 oraz osób z zagrożeniem wykluczeniem społecznym wieku, miejsca, zamieszkania. Dodatkowo, każda z naszych organizacji ma swoje grupy z którymi pracuje i wiedzę, którą na tej podstawie chce przekazać w partnerstwie np. partner hiszpański dot. NEET (nieuczące się, niepracujące, niezaangażowane w podnoszenie swoich kompetencji i kwalifikacji).

Analizie zostaną poddane: sposoby dotarcia do poszczególnych grup, zróżnicowanie metod szkoleniowych, przygotowanie i wsparcie trenerów, ewaluacja w procesie edukacyjnym oraz długotrwałe efekty szkoleń.

 1. W projekcie rozpoczniemy od przygotowania dokumentacji oraz dokładnej samoanalizie metod edukacji, którymi chcemy się podzielić. Przygotowany zostanie proces przeprowadzenia analizy i rezultaty, jakie chcemy osiągnąć poprzez jego przeprowadzenie.
 2. Następnie zespół skoncentruje się nad przygotowaniem analizy wśród społeczności korzystającej z wybranych wcześniej instytucji. Metodami będą wywiady, kwestionariusze, wywiady pogłębione z wybranymi grupami. Zastosowane metody we wszystkich krajach będą identyczne.
 3. Zebrany materiał zostanie poddany analizie i diagnozie. Przedstawione problemy zostaną podzielone według odpowiadających im kategorii.
 4. Na końcu przeprowadzone zostaną konsultacje i wywiady z naszymi partnerami i organizacjami stowarzyszonymi z którymi pracujemy. Rezultatem tej fazy powinny być rekomendacje zmian w danych miejscach z podaniem ich oddziaływania.

The analysis of training systems addressed to adults in terms of non-formal education is to take place in particular at the group of adults and older people up to 60 years of age and people at risk of social exclusion, age, place, and residence.

Besides, each of our organizations from PL, ESP, LV has its groups with which it works and knowledge that, on this basis, it wants to transfer in partnership, for example, a Spanish partner on NEET (not learning, not working, not involved in improving their competencies and qualifications).

The following will be analyzed: ways of reaching individual groups, differentiation of training methods, preparation and support of trainers, evaluation in the educational process, and long-term effects of training.

 1. In the project, we will start with the preparation of documentation and a thorough self-analysis of the education methods that we want to share. The process of carrying out the analysis and the results we want to achieve by carrying it out will be prepared.
 2. Next, the team will focus on preparing the analysis among the community using the previously selected institutions. The methods will be interviews, questionnaires, in-depth interviews with selected groups. The methods used in all countries will be identical.
 3. The collected material will be analyzed and diagnosed. The problems presented will be divided into corresponding categories.
 4. Finally, there will be consultations and interviews with our partners and affiliated organizations with whom we work. The result of this phase should be recommendations for changes in given places and their impact.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY REALIZOWAĆ PROJEKT? / HOW LONG WILL IMPLEMENT PROJECT?

W projekcie Level UP skupiamy się na nauce wzajemnej i dzieleniem się doświadczeniami między trzema organizacjami NGO. Projekt trwa 24 miesiące podczas których odbędzie się 7 międzynarodowych spotkań w tym 3 dot. wymiany dobrych praktyk.

Każde ze spotkań będzie gromadziło 12 uczestników z krajów partnerskich, z którymi mamy kontakt, współpracujemy tworząc inne projekty, szkolenia, kursy edukacji pozaformalnej.

W ciągu tych 24 miesięcy - Strona internetowa i inne sieci informacyjne partnerów będą umożliwiały komunikację wszelkich przyszłych możliwości, pracy i badań oraz uczestnictwo w przyszłych wydarzeniach! Dlatego tez zapraszamy do obserwowania naszej strony Facebook oraz internetowej!


In the Level UP project, we focus on mutual learning and sharing experiences between three NGOs. The project lasts 24 months, during which 7 international meetings will be held, including 3 concerning the exchange of good practices.

Each of the meetings will gather 12 participants from partner countries with whom we have contact, we cooperate by creating other projects, training, and non-formal education courses.

During these 24 months - the partners' website and other information networks will allow communication of any future opportunities, work and research, and participation in future events! Therefore, we invite you to follow our Facebook page and website!

JAKIE BĘDĄ EFEKTY PROJEKTU? / WHAT WILL THE PROJECT RESULTS BE?

Rezultatem projektu będzie publikacja dobrych praktyk trenerskich stworzona na bazie własnych doświadczeń partnerów.

Długoterminowa trwałość projektu zostanie zapewniona dzięki kompleksowej bazie danych kluczowych kontaktów z interesariuszami. Umożliwi to projektowi przejście do kolejnej fazy rozwoju, która będzie kontynuacją praktycznego wykorzystania zebranych dobrych praktyk przez trenerów, nauczycieli, pracowników socjalnych itp.

Level Up projekt w liczbach:

 • min. 12 ekspertów zaangażowanych w prace nad projektem w naszych 3 organizacjach;
 • 12 osób uczących się zaangażowanych w projekt bezpośrednio i min. 30 pośrednio dzięki przekazywaniu naszych dobrych praktyk
 • 12 wypełnionych kwestionariuszy ewaluacyjnych na każdym etapie projektu
 • 5 innych instytucji chętnych do współpracy z partnerami projektu
 • 10 nowych partnerstw

The result of the project will be the publication of good coaching practices based on the partners' own experiences.

The long-term sustainability of the project will be ensured thanks to a comprehensive database of key contacts with stakeholders. This will enable the project to move to the next development phase, which will be a continuation of the practical use of the collected good practices by trainers, teachers, social workers, etc.

Level Up project in numbers:

 • min. 12 experts involved in the work on the project in our 3 organizations;
 • 12 learners directly involved in the project and min. 30 indirectly through sharing our best practices;
 • 12 completed evaluation questionnaires at each stage of the project;
 • 5 other institutions willing to cooperate with project partners;
 • 10 new partnerships

KTO BĘDZIE UCZESTNIKIEM PROJEKTU? / WHO WILL PARTICIPATE IN PROJECT?

Najważniejszymi uczestnikami zaangażowanymi w projekt będą nasi członkowie, edukatorzy, nauczyciele / trenerzy, z nami związani, którzy na bazie swoich doświadczeń i informacji zebranych w toku projektu będą pracować nad zestawem dobrych praktyk. Wszystko to będzie oparte na wywiadzie przygotowanym przez nasze partnerstwo i pracy własnej specjalnie do tego powołanych zespołów. Partnerstwo poinformuje publicznie o projekcie za pośrednictwem plakatów w siedzibie głównej i online na swoich stronach internetowych.

Oto kilka zidentyfikowanych grup, które skorzystają z projektu:

 1. trenerzy (uczestnicy projektu + inni nasi członkowie zaangażowani w edukacje dorosłych i edukacje pozaformalną w naszych organizacjach)
 2. dorośli uczestnicy szkoleń (uczestnicy projektu)
 3. Pracownicy organizacji pozarządowych pracujący z osobami dorosłymi (grupa pośrednia do której każdy partner dotrze poprzez swoją siatkę kontaktów)
 4. placówki edukacyjne zainteresowane tym tematem i chcące poznać produkty projektu w celu rozwoju swojej oferty edukacyjnej (grupa pośrednia)

Bezpośrednia grupa docelowa - trenerzy i dorośli ludzie zostaną zaangażowani w proces:

 • przeprowadzanie wywiadów
 • przygotowanie lokalnej oferty dobrych praktyk
 • przygotowanie ostatecznej wersji publikacji
 • w licznych wydarzeniach multiplikacyjnych, które każda organizacja prowadzi w ramach codziennej działalności (spotkania członków Zarządu, spotkania z lokalnymi partnerami itp) jako osoby, które opowiedzą o swoich doświadczeniach w pracy nad tym projektem.

Pośredni uczestnicy (organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne itp.)

Będą zaangażowani w następujące działania w ramach projektu (poza bezpośrednio zaangażowanymi grupami):

 • rozpowszechnianie produktu projektu, udział w spotkaniach, konferencjach i wydarzeniach multiplikacyjnych przedstawiających wyniki projektu i odbywających się we wszystkich krajach partnerskich
 • ocena - uczestnicy dokonają oceny: wydarzeń związanych z rozpowszechnianiem oraz dokumentów dostępnych online.

The most important participants involved in the project will be our members, educators, teachers/trainers associated with us, who will work on a set of good practices based on their experiences and information gathered during the project. All this will be based on an interview prepared by our partnership and on the work of specially appointed teams. The partnership will communicate the project publicly via posters at headquarters and online on its website.

Here are some identified groups that will benefit from the project:

 1. trainers (project participants + our other members involved in adult education and non-formal education in our organizations)
 2. adult training participants (project participants)
 3. employees of non-governmental organizations working with adults (an intermediate group to which each partner will reach through his network of contacts)
 4. educational institutions interested in this topic and willing to learn about the project's products to develop their educational offer (intermediate group)

Direct target audience - trainers and adults will be involved in the process:

 • conducting interviews
 • preparation of a local offer of good practices
 • preparation of the final version of the publication
 • in numerous multiplication events that each organization conducts as part of its daily activities (meetings of Management Board members, meetings with local partners, etc.) as people who will talk about their experiences in working on this project.

Indirect participants (NGOs, educational institutions, etc.)

They will be involved in the following project activities (apart from the groups directly involved):

 • dissemination of the project product, participation in meetings, conferences, and multiplication events presenting the project results and taking place at all partner countries
 • evaluation - participants will evaluate dissemination events and online documents.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ? / HOW TO CONTACT US?

Jeżeli maja Państwo dodatkowe pytania lub sugestie – nasz koordynator projektu pozostaje do Państwa dyspozycji pod adresem: Marcin Żuchowski - marcin.zuchowski@wp.pl lub biuro@gdansk.pte.pl 

Z poważaniem

Zespół Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku!

 

Więcej informacji o działaniach projektowych wkrótce!


If you have additional questions or suggestions – The lead partner project coordinator is at your disposal at:

Marcin Żuchowski - marcin.zuchowski@wp.pl  or biuro@gdansk.pte.pl  

Sincerely

Team of the Polish Economic Society, Gdańsk Branch!

More information about the project activities coming soon!

Wróć