Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest niezależnym stowarzyszeniem ekonomistów - teoretyków i praktyków wszystkich pokoleń. Od ponad 70. lat realizujemy idee historycznego prekursora, inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Jego następców.

Jesteśmy organizacją osiągającą sukcesy dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu Członków Towarzystwa.Misja PTE w Gdańsku

Ideą przewodnią naszych działań jest hasło: „BLIŻEJ EKONOMII, GOSPODARKI, LUDZI I MORZA”, wyznaczające strategiczne cele statutowe poprzez:

 • kształtowanie świadomości i upowszechnianie wiedzy ekonomicznej,
 • partnerskie relacje ze sferą biznesu, instytucjami w regionie i członkami Towarzystwa,
 • promowanie uzdolnionej młodzieży szkolnej i akademickiej,
 • aktywną współpracę z młodymi ekonomistami,
 • działalność popularyzatorską i edukacyjną na rzecz społeczności regionalnej,
 • otwartość na nowe przedsięwzięcia,
 • realizację misji specjalnej - poszanowania morskich tradycji Oddziału.

Sprzyjamy rozwojowi regionu poprzez:

 • uczestnictwo w wydarzeniach społeczno-gospodarczych na Pomorzu,
 • działalność  ekspercką, doradczą, opiniotwórczą, wydawniczą, informacyjną i promocyjną,
 • dbałość o kształt i kulturę związków ze środowiskiem nauki, praktyką gospodarczą  i jego mieszkańcami.


WIZJA PTE W GDAŃSKU

Wiodące centrum wiedzy ekonomicznej i upowszechnienia dobrych praktyk gospodarczych w regionie.

Dążymy do:

 • ukształtowania silnego wizerunku PTE w regionie i wyróżniającej marki Oddziału Gdańskiego,
 • wypracowania wysokiej jakości powiązań, dostarczających trwałej wartości dodanej nam i naszym Partnerom,
 • pokoleniowej restrukturyzacji organizacji,

W imieniu Zarządu i wszystkich Członków zapraszam do twórczej współpracy

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku