Statut Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Uchwalony 28 listopada 2023 roku i wpisany do KRS 18 grudnia 2023 roku.

Statut Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - tekst jednolity Pobierz

Wyciąg ze Statutu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego:

Rozdział 3
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
    1) członków zwyczajnych,
    2) członków honorowych,
    3) członków wspierających.
3. Członkowie Towarzystwa zrzeszają się w Oddziałach Towarzystwa, przy czym członek zwyczajny i honorowy może być zrzeszony wyłącznie w jednym Oddziale Towarzystwa.

4. Członkiem zwyczajnym, po złożeniu deklaracji członkowskiej, może być obywatel polski lub cudzoziemiec, uznający statut Towarzystwa, posiadający wyższe lub średnie wykształcenie ekonomiczne albo studiujący na kierunku ekonomicznym w szkole wyższej, a także osoba wykonująca funkcje wymagające wiedzy ekonomicznej. Wzór, sposób składania deklaracji członkowskiej oraz sposób weryfikacji tożsamości potencjalnego członka określa Zarząd Krajowy w stosownym regulaminie.

5. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonują, w drodze uchwały, Zarządy Oddziałów. Uchwała jest podejmowana na najbliższym posiedzeniu Zarządu Oddziału, licząc od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. Jeżeli jednak deklaracja członkowska zostanie złożona w roku, w którym kończy się kadencja Zarządu Oddziału, przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje niezwłocznie po wybraniu nowego Zarządu Oddziału.

6. Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonują, w drodze uchwały, Zarządy Oddziałów. Zarządy Oddziałów samodzielnie określają warunki współpracy z członkiem wspierającym.

7. Przyjęcie w poczet członków Towarzystwa następuje z chwilą dokonania wpisu członka do rejestru, o którym mowa w § 12 ust. 1 Statutu, co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę członków Towarzystwa.

§ 9

1. Członek zwyczajny ma prawo:

    1) wybierać organy Towarzystwa i być do nich wybierany,

    2) zgłaszać wnioski do organów Towarzystwa,

    3) korzystać na prawach pierwszeństwa ze wszystkich form działalności statutowej Towarzystwa,

    4) korzystać z porad i pomocy Towarzystwa w zakresie jego działalności statutowej,

    5) nosić odznakę Towarzystwa.

2. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

    1) przestrzeganie postanowień statutu Towarzystwa i uchwał jego organów,

    2) czynne uczestniczenie w pracach Towarzystwa i upowszechnianie jego celów statutowych,

    3) przestrzeganie zasad etyki zawodowej,

    4) dbanie o dobre imię Towarzystwa,

    5) regularne opłacanie składek członkowskich.

 § 10

  1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa oraz rozwoju nauk ekonomicznych lub dla gospodarki narodowej.
  2. Uchwałę o nadaniu lub pozbawieniu godności Honorowego Członka Towarzystwa podejmuje Zjazd Krajowy na wniosek Zarządu Krajowego.
  3. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 § 11

  1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna uznająca statut Towarzystwa.
  2. Członkowi wspierającemu przysługują prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem prawa wybierania organów Towarzystwa i bycia do nich wybieranym. Z praw tych członek wspierający może korzystać za pośrednictwem osoby przez siebie wyznaczonej.
  3. Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Towarzystwa.

 § 12

  1. Zarząd Krajowy prowadzi rejestr członków Towarzystwa. Zarządy Oddziałów są zobowiązane przekazywać Zarządowi Krajowemu dane członków Towarzystwa zrzeszonych w Oddziale w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Towarzystwa oraz według zasad określonych przez Zarząd Krajowy. W tym celu zawierane są stosowne umowy dotyczące zasad powierzania i przetwarzania danych osobowych, wedle wzoru określonego przez Zarząd Krajowy.
  2. Zarząd Krajowy – samodzielnie lub wspólnie z Zarządami Oddziałów - może korzystać z systemów informatycznych usprawniających w szczególności komunikację z członkami Towarzystwa, organizację jego pracy lub wywiązywanie się przez członków z obowiązku uiszczania składek członkowskich. Zasady funkcjonowania systemów informatycznych są określone w odpowiednich regulacjach wewnętrznych Zarządu Krajowego.
  3. Organy naczelne Towarzystwa oraz organy Oddziałów Towarzystwa są zobowiązane do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych członków Towarzystwa, w szczególności w przypadku korzystania z systemów informatycznych, o których mowa w ust. 2 powyżej.

 § 13

  1. Członkostwo ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie,

2) skreślenia z listy członków Towarzystwa na skutek zaprzestania spełniania przez osobę fizyczną będącą członkiem zwyczajnym warunków członkostwa określonych w § 8 ust. 4,

3) skreślenia z listy członków Towarzystwa z powodu nieusprawiedliwionego przez 2 lata zalegania z opłatą składek członkowskich lub świadczeń,

4) wykluczenia z Towarzystwa z powodu rażącego lub uporczywego naruszania postanowień statutu Towarzystwa lub działania na jego szkodę,

5) śmierci członka,

6) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,

7) likwidacji Towarzystwa lub jego Oddziału, w którym jest zrzeszony członek Towarzystwa.

2. Skreślenie z listy członków Towarzystwa w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz wykluczenie z Towarzystwa w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Oddziału zrzeszającego członka Towarzystwa, przy czym w uchwale o wykluczeniu z Towarzystwa, Zarząd Oddziału wyznacza okres, po upływie którego wykluczony członek może ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet członków Towarzystwa. Uchwała ta doręczana jest osobie fizycznej lub prawnej skreślonej z listy członków Towarzystwa, która w terminie do 30 dni od jej otrzymania ma prawo odwołania się od niej do Sądu Koleżeńskiego. W przypadku niewniesienia odwołania, uchwała Zarządu Oddziału staje się skuteczna z upływem tego terminu, a w przypadku wniesienia odwołania – z dniem wydania przez Sąd Koleżeński orzeczenia utrzymującego uchwałę w mocy.

3. Wykluczenie z Towarzystwa może również przybrać formę kary wymierzanej przez Sąd Koleżeński i następuje w trybie określonym w § 38 Statutu. W takim przypadku członkostwo ustaje z dniem wydania orzeczenia przez Sąd Koleżeński, a w razie złożenia odwołania zgodnie z § 38 ust. 4 Statutu – z dniem orzeczenia wydanego przez pełny skład Sądu Koleżeńskiego.

4. Ustanie członkostwa w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 5-7 następuje z datą zaistnienia zdarzeń tam określonych.

§ 14

1. Osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa mogą być nadane:

1) godność Honorowego Prezesa Towarzystwa lub Honorowego Prezesa Oddziału,

2) honorowe odznaczenia i inne wyróżnienia Towarzystwa.

2. Godność Honorowego Prezesa Towarzystwa nadaje Zjazd Krajowy na wniosek Zarządu Krajowego lub z własnej inicjatywy. Godność Honorowego Prezesa Oddziału nadaje Zjazd Oddziału na wniosek Zarządu Oddziału lub z inicjatywy uczestnika Zjazdu. Godność ta może być nadana tylko osobom, które sprawowały funkcję – odpowiednio – prezesa Towarzystwa lub prezesa Zarządu Oddziału.

3. Honorowe odznaczenia i inne wyróżnienia Towarzystwa nadaje Zarząd Krajowy z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Oddziału.