Szkolenia realizowane w ramach projektu:
Prince2 Foudation - Zarządzanie projektami

Kwalifikacja PRINCE2® Foundation jest pierwszą z dwóch kwalifikacji PRINCE2 wymaganych do uzyskania certyfikatu PRINCE2® Practitioner.

PRINCE2® jest instrukcją, która podpowiada, o co należy zadbać w projekcie na każdym jego etapie. Jest zbiorem reguł, które można zastosować do dowolnego projektu, niezależnie od jego złożoności. W trakcie akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation uczestnicy poznają podstawowe reguły tej metodyki, w tym: sposoby zarządzania ryzykiem, jakością i prowadzeniem nadzoru. Uczą się również, jak zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu biznesowego.

Szkolenie z PRINCE2® Przeznaczone jest między innymi dla:

 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami w dowolnej branży i dowolnej formie organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • managerów zaangażowanych w proces rozwoju i wsparcia projektu
 • nowych i doświadczonych członków zespołów projektowych
 • konsultantów i pracowników kontraktowych działających w środowisku PRINCE2
 • kierowników projektów i programów
 • kierowników zespołów i personelu pomocniczego
 • pracowników, którzy będą pełnili określoną rolę w zespole projektowym działającym w środowisku PRINCE2.
 • Dla osób , które chcę zajmować się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami Prince2®

Szkolenie z PRINCE2® daje wymierne korzyści polegające na :

 • Nabyciu wiedzy na temat organizacji działań w pełnym cyklu życia projektu – od fazy przedprojektowej poprzez inicjowanie do zamknięcia projektu.
 • Zdobyciu wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, jakością i zmianami.
 • Ogólne zaznajomienie się z całą metodyką i jej terminologią.
 • Poznaniu podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2®.
 • Zdobyciu wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt według PRINCE2®.
 • Uzyskaniu wiedzy na temat procesu zarządzania projektem.
 • Poznaniu schematu podejmowania decyzji w projekcie.
 • Poznaniu pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2®.
 • Zdobyciu wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji.
 • Nabyciu podstawowych umiejętności kierowania projektem w oparciu o PRINCE2®.

 

Korzyści ze stosowania PRINCE2 w przedsiębiorstwie:

 • uniwersalny język używany do porozumiewania się pomiędzy kierownikiem projektu a decydentami oraz członkami zespołu projektowego,
 • możliwość wymiany części zespołu realizującego projekt w przypadku takiej konieczności (braki zasobów itp.), bez większego ryzyka dla powodzenia projektu – nowi specjaliści gładko przejmą obowiązki poprzedników,
 • możliwość przeprowadzenia kontrolowanego rozpoczęcia, rozwinięcia i zamknięcia projektu, czyli automatyczna dbałość o uzasadnienie biznesowe dla projektu, zorganizowane planowanie projektu, monitorowanie postępów, skuteczny odbiór produktów i zakończenie projektu,
 • usystematyzowane podejście do monitorowania ryzyk w projekcie, jak również zorganizowane zarządzanie odchyleniami od przyjętego planu działania,
 • angażowanie wyższego kierownictwa organizacji do podejmowania kluczowych decyzji dla projektu,
 • szczelny system zapewnienia jakości produktów projektu,
 • z góry określone i sprawdzone w praktyce kanały komunikacji pomiędzy zamawiającym a zewnętrznym dostawcą (podwykonawcą),
 • brak niepotrzebnej biurokracji w zarządzaniu projektem. 

Program zawiera poniższe elementy (ok. 3 dni szkolenia - min. 21 godzin):

 • Czym jest projekt?
 • Struktura PRINCE2
 • Przygotowanie projektu
 • Strategiczne zarządzanie projektem
 • Organizacja
 • Uzasadnienie biznesowe
 • Inicjowanie projektu
 • Ryzyko
 • Zmiany
 • Jakość
 • Zarządzanie zakresem etapu
 • Sterowanie etapem
 • Zarządzanie dostarczaniem produktów
 • Postępy
 • Zamykanie projektu

Egzamin PRINCE2 ma na celu sprawdzenie, czy kandydat będzie w stanie funkcjonować jako kompetentny członek zespołu zarządzającego projektem w oparciu o metodykę PRINCE2 w środowisku projektowym PRINCE2.

Aby zaliczyć egzamin, kandydaci muszą udowodnić, że rozumieją zasady i terminologię metodyki, a w szczególności muszą potrafić:

 • opisać cel i główną treść wszystkich ról, siedem zasad, siedem tematów oraz siedem procesów;
 • określić, które produkty zarządzania są wprowadzane i wyprowadzane w ramach siedmiu procesów;
 • podać główny cel i kluczowe treści najważniejszych produktów zarządzania;
 • określić zależności pomiędzy procesami, produktami, rolami i wymiarami zarządzania projektem.

Forma egzaminu

 • czas trwania egzaminu 60 minut
 • 60 pytań
 • egzamin „z zamkniętą książką”
 • Zaliczenie wymaga uzyskania 36/60 punktów (60%)
AgilePM - Zarządzanie projektami

AgilePM® wraz z egzaminem i certyfikatem

Szkolenie AgilePM® dedykowane dla wszystkich osób aktywnie uczestniczących w projektach prowadzonych w sprawnych, energicznych środowiskach.

Celem każdego szkolenia jest pozyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania projektami. To poznanie kluczowych elementów metodyki AgilePM®. Warsztat ten może być wykorzystywany do różnego typu i wielkości projektu. Daje zatem praktyczne wskazówki co do procesów, ról, odpowiedzialności, praktyk oraz produktów.

Szkolenie AgilePM® przeznaczone jest przede wszystkim dla:

 • członków zespołów projektowych
 • liderów zespołów
 • kierowników projektów oraz osób decyzyjnych – poziom komitetu sterującego.
 • wyższych rangą managerów, którzy ukierunkowują ogólne wymagania projektu,
 • członków zespołu skupionych na szczegółach projektu
 • szkolenie także dla tych osób, które mają doświadczenie w projektach prowadzonych tradycyjnie, a chciałyby zaadaptować  nowatorskie, sprawniejsze podejście w swoich projektach.

Na czym polega Agile PM® Foundation?


AgilePM® jest  bardzo popularną metodyką precyzyjnego zarządzania projektami opracowaną i utrzymywaną przez Agile Busines Consortium

AgilePM® jest warsztatem obejmującym dynamiczne zarządzanie projektem oraz zarządzanie zespołem poszukującym odpowiedniego rozwiązania.

AgilePM® dojrzałą i pełnoprawną metodą, łączącą w sobie zarówno aspekty zarządzania projektem jak i wytwarzania produktu.

Postrzegana jest jako podejście złożone, mające z jednej strony, czułe na zmiany podejście do wytwarzania., z drugiej zaś, dobrze rozbudowaną warstwę zarządzania jakością, ryzykiem a także monitorowania i kontroli, pozwalającą zrozumieć zakres, charakterystykę zastosowanych rozwiązań.

AgilePM® jest kompletną metodą adaptacyjną, która może być stosowana w dowolnej branży. Pozwala ona na szczegółowe planowanie szczegółów  na przestrzeni czasu, zarówno w tej chwili jak i w dalszym horyzoncie czasowym.

 Pozwala to dynamicznie opowiadać na zmiany w postrzeganiu produktu jak i spontanicznie i natychmiastowo reagować na  nieprzewidziane warunki powstające podczas realizacji projektu.

AgilePM® - korzyści dla uczestników szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat procesów istniejących w projektach.
 • Zdobycie wiedzy na temat produktów wytwarzanych przez projekt.
 • Zrozumienie zdefiniowania ról projektowych zgodnie z metodyką programu,.
 • Umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi do zarządzania projektami.
 • Poprawienie zdolności komunikacyjnych w projekcie.
 • Umiejętność definiowania wymagań projektów oraz odpowiedniej ich organizacji.
 • Poznanie metod umożliwiających skrócenie czasu trwania projektów.
 • Poznanie różnych sposobów, którymi można zarządzać projektami.
 • zdobycie wiedzy na temat różnic w zarządzaniu kaskadowym a zwinnym.
 • Umiejętność budowania relacji pomiędzy organizacją projektową a komitetem sterującym projektu. 
 • Umiejętność kreowania prawidłowej współpracy pomiędzy pracownikami technicznymi oraz biznesowymi.
 • Umiejętność szybszej i skuteczniejszej implementacji zmian biznesowych w organizacjach.
 • Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Agile.

 Forma egzaminu AgilePM® Foundation

 • Wstępne działania administracyjne - 25 minut
 • Egzamin - 40 minut (+ ew. dodatkowe 10 minut dla osób uprawnionych)

 

Scrum Master - Zarządzanie projektami

Szkolenie Scrum Master z certyfikowanym egzaminem Professional Scrum Master I

Szkolenie w języku polskim - 3 dni szkoleniowe

Program szkolenia Scrum Master:

 • The New Product Development Game
 • Geneza SCRUM
 • Funkcjonalność metody
 • Różnice w podejściu kaskadowym i zwinnym
 • Podejście empiryczne
 • Modele kontroli procesów
 • Iteracyjność i przyrostowość
 • Zasady tworzenia zespołu i jego struktura
 • Role, artefakty, zdarzenia – zasady ogólne
 • Role w SCRUM - Scrum Master, Product Owner, Development Team.
 • Artefakty w SCRUM - Product Backlog, Sprint Backlog, Przyrost Produktu
 • Zdarzenia w SCRUM - Backlog Refinement, Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective, Daily Standup.
 • Estymacje
 • User Story
 • Ustalanie priorytetów i okienka czasu
 • Sprint Planning Meeting (Planowanie Sprintu) - agenda spotkania, definiowanie celu i długości sprintu, które User story włączyć do Sprintu, metody szacowania
 • Daily SCRUM (Codzienny SCRUM) - cel, jak przeprowadzić, oczekiwane rezultaty, praktyczne wskazówki
 • Sprint Review (Przegląd Sprintu) – cel, jak przeprowadzić, oczekiwane rezultaty, praktyczne wskazówki
 • Sprint Retrospective (Retrospektywa Sprintu) – cel, jak przeprowadzić, oczekiwane rezultaty, praktyczne wskazówki
 • Komunikacja w Sprincie
 • Kontrola przebiegu i raportowanie - Sprint Burndown Chart (Wykres spalania Sprintu), Product/Release Burndown Chart (Wykres spalania wydania), Increment (Przyrost)
 • Skalowanie SCRUM - zasady i aspekty skalowania metodyki, efektywność skalowania w SCRUM
 • Narzędzia wspomagające SCRUM
 • Podsumowanie szkolenia

 

Egzamin Scrum Master:

 • Jest dostępny tylko w języku angielskim
 • Trwa 60 minut
 • 80 pytań (próg zdawalności 85% punktów)
MS Office Specialist

MS Office Specialist - wraz z egzaminem i certyfikatem - Moduł Microsoft Excel 2016

Szkolenie Microsoft Office Specialist (MOS) jest jednym z najbardziej pożądanych egzaminów na świecie. Obecnie co roku jest zdawanych ponad 1 mln egzaminów w 140 krajach. Dzięki zdanym egzaminom MOS możesz wykazać umiejętności i zdolności pozwalające do wykorzystania w pełni możliwości i funkcjonalności systemu Microsoft, co skutkuje podwyższonym poziomem indywidualnego wykonywania, pewności siebie i różnicowania. Dodatkowym atutem certyfikatów Microsoft Office Specialist (MOS) jest to, że są honorowane na całym świecie.

Szkolenie MS Office Specialist przeznaczone jest przede wszystkim dla:

 • Specjalistów
 • Managerów pierwszego szczebla
 • Managerów średniego szczebla
 • Managerów najwyższego szczebla
 • Wszystkich ambitnych członków zespołów administracyjnych
 • Certyfikacja MOS jest istotna zarówno dla studentów, pracowników administracyjnych czy kierownictwa wydziałów i całych organizacji, a także wszystkich osób, które chcą podnieść swoje kompetencje

Egzamin 77-727: Excel 2016: Core Data Analysis, Manipulation, and Presentation

Retirement date: none

Successful candidates for the Microsoft Office Specialist Excel 2016 certification exam have a fundamental understanding of the Excel environment and the ability to complete tasks independently. They know and demonstrate the correct application of the principle features of Excel 2016. Candidates create and edit a workbook with multiple sheets, and they use a graphic element to represent data visually. Workbook examples include professional-looking budgets, financial statements, team performance charts, sales invoices, and data-entry logs.

M_o_R® - Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem - szkolenie M_o_R® Foundation z międzynarodowym certyfikatem

Czas trwania: 3 dni

Zakres tematyczny szkolenia M_o_R® Foundation:

 • Podstawowe pojęcia i definicje wykorzystywane przy zarządzaniu ryzykiem: – ryzyko, zarządzanie ryzykiem, zagadnienie, model M_o_R®, pryncypia, podejście, proces, wdrożenie i przeglądy
 • Pryncypia M_o_R®, czyli zasady zarządzania ryzykiem, które mogą być wykorzystane w każdej organizacji bez względu na jej wielkość, złożoność, lokalizację czy sektor, w którym działa.
 • Podejście do zarządzania ryzykiem, jako zestaw dokumentów dla każdego przedsięwzięcia w organizacji wyjaśniających, jak organizacja zamierza wdrożyć i prowadzić zarządzanie ryzykiem
 • Role i odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem, które powinny być przypisane do konkretnych osób w organizacji
 • Proces M_o_R®, jako logiczna sekwencja kroków umożliwiająca wdrożenie solidnego systemu zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Cztery perspektywy zarządzania ryzykiem, czyli sposób, w jaki pryncypia, podejście i proces będą wykorzystywane do zbudowania solidnego systemu zarządzania ryzykiem.
 • Wdrożenie i przeglądy, czyli wskazówki jak organizacja ma wdrożyć zarządzanie ryzykiem oraz jak oceniać jakość i dojrzałość w zakresie zarządzania ryzykiem
 • Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem, czyli historycznie wypracowane specyficzne podejścia do pewnych typów ryzyka
 • Próbne egzaminy M_o_R® Foundation

 

Informacje o egzaminie M_o_R® Foundation:

 • Czas trwania: 60 minut
 • Liczba pytań: 75
 • Język szkolenia i egzaminu: polski
 • W trakcie testu niedozwolone jest użycie książek ani innych materiałów
 • Egzamin jest obowiązkowy
 • Zdany egzamin potwierdzany jest bezterminowym certyfikatem wydawanym przez Axelos.

 

Uczestnik otrzyma wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe.

Tester oprogramowania z egzaminem ISTQB

Tester oprogramowania wraz z egzaminem ISTQB Foundation Level

ISTQB® jest nowoczesnym podejściem do testowania oprogramowania, które nie tylko daje konkretne narzędzia i techniki, ale także pozwala zrozumieć jaką wartość ma testowanie i w jaki sposób wpływa na lepszą jakość produktu.

Cel szkolenia:

 • Przedstawienie nowoczesnego podejścia do testowania oprogramowania.
 • Zrozumienie, jaką wartość ma testowanie, jak profesjonalnie testować oprogramowanie i dlaczego ten proces jest nieodłączną częścią projektów informatycznych.
 • Przekazanie wiedzy niezbędnej do uzyskania międzynarodowego certyfikatu kompetencji w zakresie testowania oprogramowania: ISTQB® Certified Tester — Foundation Level.

Korzyści:

 • Poznanie podstaw testowania i zarządzania nim.
 • Poznanie i nabycie umiejętności stosowania technik projektowania testów.
 • Zdobycie wiedzy na temat umiejscowienia testów w cyklu życia oprogramowania.
 • Zdobycie wiedzy na temat stosowania narzędzi wykorzystywanych w procesie testowania.
 • Poznanie definicji oraz standardowego słownictwa z zakresu tematyki testowania

Egzamin:

 • Test wyboru, składający się z 40 pytań
 • Język polski
 • Aby zaliczyć egzamin wymaganych jest co najmniej 26 prawidłowych odpowiedzi (65%)
 • Egzamin trwa 60 minut
 • Brak pomocy naukowych.
Samodzielny księgowy

Opis szkolenia pojawi się niebawem...