Szkolenia realizowane w ramach projektu:
Prince2 Foudation - Zarządzanie projektami

Kwalifikacja PRINCE2® Foundation jest pierwszą z dwóch kwalifikacji PRINCE2 wymaganych do uzyskania certyfikatu PRINCE2® Practitioner.

PRINCE2® jest instrukcją, która podpowiada, o co należy zadbać w projekcie na każdym jego etapie. Jest zbiorem reguł, które można zastosować do dowolnego projektu, niezależnie od jego złożoności. W trakcie akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation uczestnicy poznają podstawowe reguły tej metodyki, w tym: sposoby zarządzania ryzykiem, jakością i prowadzeniem nadzoru. Uczą się również, jak zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu biznesowego.

Szkolenie z PRINCE2® Przeznaczone jest między innymi dla:

 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami w dowolnej branży i dowolnej formie organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • managerów zaangażowanych w proces rozwoju i wsparcia projektu
 • nowych i doświadczonych członków zespołów projektowych
 • konsultantów i pracowników kontraktowych działających w środowisku PRINCE2
 • kierowników projektów i programów
 • kierowników zespołów i personelu pomocniczego
 • pracowników, którzy będą pełnili określoną rolę w zespole projektowym działającym w środowisku PRINCE2.
 • Dla osób , które chcę zajmować się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami Prince2®

Szkolenie z PRINCE2® daje wymierne korzyści polegające na :

 • Nabyciu wiedzy na temat organizacji działań w pełnym cyklu życia projektu – od fazy przedprojektowej poprzez inicjowanie do zamknięcia projektu.
 • Zdobyciu wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, jakością i zmianami.
 • Ogólne zaznajomienie się z całą metodyką i jej terminologią.
 • Poznaniu podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2®.
 • Zdobyciu wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt według PRINCE2®.
 • Uzyskaniu wiedzy na temat procesu zarządzania projektem.
 • Poznaniu schematu podejmowania decyzji w projekcie.
 • Poznaniu pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2®.
 • Zdobyciu wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji.
 • Nabyciu podstawowych umiejętności kierowania projektem w oparciu o PRINCE2®.

 

Korzyści ze stosowania PRINCE2 w przedsiębiorstwie:

 • uniwersalny język używany do porozumiewania się pomiędzy kierownikiem projektu a decydentami oraz członkami zespołu projektowego,
 • możliwość wymiany części zespołu realizującego projekt w przypadku takiej konieczności (braki zasobów itp.), bez większego ryzyka dla powodzenia projektu – nowi specjaliści gładko przejmą obowiązki poprzedników,
 • możliwość przeprowadzenia kontrolowanego rozpoczęcia, rozwinięcia i zamknięcia projektu, czyli automatyczna dbałość o uzasadnienie biznesowe dla projektu, zorganizowane planowanie projektu, monitorowanie postępów, skuteczny odbiór produktów i zakończenie projektu,
 • usystematyzowane podejście do monitorowania ryzyk w projekcie, jak również zorganizowane zarządzanie odchyleniami od przyjętego planu działania,
 • angażowanie wyższego kierownictwa organizacji do podejmowania kluczowych decyzji dla projektu,
 • szczelny system zapewnienia jakości produktów projektu,
 • z góry określone i sprawdzone w praktyce kanały komunikacji pomiędzy zamawiającym a zewnętrznym dostawcą (podwykonawcą),
 • brak niepotrzebnej biurokracji w zarządzaniu projektem. 

Program zawiera poniższe elementy (ok. 3 dni szkolenia - min. 21 godzin):

 • Czym jest projekt?
 • Struktura PRINCE2
 • Przygotowanie projektu
 • Strategiczne zarządzanie projektem
 • Organizacja
 • Uzasadnienie biznesowe
 • Inicjowanie projektu
 • Ryzyko
 • Zmiany
 • Jakość
 • Zarządzanie zakresem etapu
 • Sterowanie etapem
 • Zarządzanie dostarczaniem produktów
 • Postępy
 • Zamykanie projektu

Egzamin PRINCE2 ma na celu sprawdzenie, czy kandydat będzie w stanie funkcjonować jako kompetentny członek zespołu zarządzającego projektem w oparciu o metodykę PRINCE2 w środowisku projektowym PRINCE2.

Aby zaliczyć egzamin, kandydaci muszą udowodnić, że rozumieją zasady i terminologię metodyki, a w szczególności muszą potrafić:

 • opisać cel i główną treść wszystkich ról, siedem zasad, siedem tematów oraz siedem procesów;
 • określić, które produkty zarządzania są wprowadzane i wyprowadzane w ramach siedmiu procesów;
 • podać główny cel i kluczowe treści najważniejszych produktów zarządzania;
 • określić zależności pomiędzy procesami, produktami, rolami i wymiarami zarządzania projektem.

Forma egzaminu

 • czas trwania egzaminu 60 minut
 • 60 pytań
 • egzamin „z zamkniętą książką”
 • Zaliczenie wymaga uzyskania 36/60 punktów (60%)
AgilePM - Zarządzanie projektami

AgilePM® wraz z egzaminem i certyfikatem

Szkolenie AgilePM® dedykowane dla wszystkich osób aktywnie uczestniczących w projektach prowadzonych w sprawnych, energicznych środowiskach.

Celem każdego szkolenia jest pozyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania projektami. To poznanie kluczowych elementów metodyki AgilePM®. Warsztat ten może być wykorzystywany do różnego typu i wielkości projektu. Daje zatem praktyczne wskazówki co do procesów, ról, odpowiedzialności, praktyk oraz produktów.

Szkolenie AgilePM® przeznaczone jest przede wszystkim dla:

 • członków zespołów projektowych
 • liderów zespołów
 • kierowników projektów oraz osób decyzyjnych – poziom komitetu sterującego.
 • wyższych rangą managerów, którzy ukierunkowują ogólne wymagania projektu,
 • członków zespołu skupionych na szczegółach projektu
 • szkolenie także dla tych osób, które mają doświadczenie w projektach prowadzonych tradycyjnie, a chciałyby zaadaptować  nowatorskie, sprawniejsze podejście w swoich projektach.

Na czym polega Agile PM® Foundation
AgilePM® jest  bardzo popularną metodyką precyzyjnego zarządzania projektami opracowaną i utrzymywaną przez Agile Busines Consortium

AgilePM® jest warsztatem obejmującym dynamiczne zarządzanie projektem oraz zarządzanie zespołem poszukującym odpowiedniego rozwiązania.

AgilePM® dojrzałą i pełnoprawną metodą, łączącą w sobie zarówno aspekty zarządzania projektem jak i wytwarzania produktu.

Postrzegana jest jako podejście złożone, mające z jednej strony, czułe na zmiany podejście do wytwarzania., z drugiej zaś, dobrze rozbudowaną warstwę zarządzania jakością, ryzykiem a także monitorowania i kontroli, pozwalającą zrozumieć zakres, charakterystykę zastosowanych rozwiązań.

AgilePM® jest kompletną metodą adaptacyjną, która może być stosowana w dowolnej branży. Pozwala ona na szczegółowe planowanie szczegółów  na przestrzeni czasu, zarówno w tej chwili jak i w dalszym horyzoncie czasowym.

 Pozwala to dynamicznie opowiadać na zmiany w postrzeganiu produktu jak i spontanicznie i natychmiastowo reagować na  nieprzewidziane warunki powstające podczas realizacji projektu.

AgilePM® - korzyści dla uczestników szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat procesów istniejących w projektach.
 • Zdobycie wiedzy na temat produktów wytwarzanych przez projekt.
 • Zrozumienie zdefiniowania ról projektowych zgodnie z metodyką programu,.
 • Umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi do zarządzania projektami.
 • Poprawienie zdolności komunikacyjnych w projekcie.
 • Umiejętność definiowania wymagań projektów oraz odpowiedniej ich organizacji.
 • Poznanie metod umożliwiających skrócenie czasu trwania projektów.
 • Poznanie różnych sposobów, którymi można zarządzać projektami.
 • zdobycie wiedzy na temat różnic w zarządzaniu kaskadowym a zwinnym.
 • Umiejętność budowania relacji pomiędzy organizacją projektową a komitetem sterującym projektu. 
 • Umiejętność kreowania prawidłowej współpracy pomiędzy pracownikami technicznymi oraz biznesowymi.
 • Umiejętność szybszej i skuteczniejszej implementacji zmian biznesowych w organizacjach.
 • Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Agile.

 Forma egzaminu AgilePM® Foundation

 • Wstępne działania administracyjne - 25 minut
 • Egzamin - 40 minut (+ ew. dodatkowe 10 minut dla osób uprawnionych)

 

 

 

 

 

MS Office Specialist

MS Office Specialist - wraz z egzaminem i certyfikatem - Moduł Microsoft Excel 2016

Microsoft Office Specialist (MOS) jest jednym z najbardziej pożądanych egzaminów na świecie. Obecnie co roku jest zdawanych ponad 1 mln egzaminów w 140 krajach. Dzięki zdanym egzaminom MOS możesz wykazać umiejętności i zdolności pozwalające do wykorzystania w pełni możliwości i funkcjonalności systemu Microsoft, co skutkuje podwyższonym poziomem indywidualnego wykonywania, pewności siebie i różnicowania. Dodatkowym atutem certyfikatów Microsoft Office Specialist (MOS) jest to, że są honorowane na całym świecie.

Szkolenie MS Office Specialist przeznaczone jest przede wszystkim dla:

 • Specjalistów
 • Managerów pierwszego szczebla
 • Managerów średniego szczebla
 • Managerów najwyższego szczebla
 • Wszystkich ambitnych członków zespołów administracyjnych
 • Certyfikacja MOS jest istotna zarówno dla studentów, pracowników administracyjnych czy kierownictwa wydziałów i całych organizacji, a także wszystkich osób, które chcą podnieść swoje kompetencje

Egzamin 77-727: Excel 2016: Core Data Analysis, Manipulation, and Presentation

Retirement date: none

Successful candidates for the Microsoft Office Specialist Excel 2016 certification exam have a fundamental understanding of the Excel environment and the ability to complete tasks independently. They know and demonstrate the correct application of the principle features of Excel 2016. Candidates create and edit a workbook with multiple sheets, and they use a graphic element to represent data visually. Workbook examples include professional-looking budgets, financial statements, team performance charts, sales invoices, and data-entry logs.

Tester oprogramowania z egzaminem ISTQB

Opis szkolenia pojawi się niebawem...

Samodzielny księgowy

Opis szkolenia pojawi się niebawem...