Szkolenia zrealizowane w ramach projektu
Prince2 Foudation - Zarządzanie projektami

Kwalifikacja PRINCE2® Foundation jest pierwszą z dwóch kwalifikacji PRINCE2 wymaganych do uzyskania certyfikatu PRINCE2® Practitioner.

PRINCE2® jest instrukcją, która podpowiada, o co należy zadbać w projekcie na każdym jego etapie. Jest zbiorem reguł, które można zastosować do dowolnego projektu, niezależnie od jego złożoności. W trakcie akredytowanego szkolenia PRINCE2® Foundation uczestnicy poznają podstawowe reguły tej metodyki, w tym: sposoby zarządzania ryzykiem, jakością i prowadzeniem nadzoru. Uczą się również, jak zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu i założonego celu biznesowego.

Szkolenie z PRINCE2® Przeznaczone jest między innymi dla:

 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami w dowolnej branży i dowolnej formie organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • managerów zaangażowanych w proces rozwoju i wsparcia projektu
 • nowych i doświadczonych członków zespołów projektowych
 • konsultantów i pracowników kontraktowych działających w środowisku PRINCE2
 • kierowników projektów i programów
 • kierowników zespołów i personelu pomocniczego
 • pracowników, którzy będą pełnili określoną rolę w zespole projektowym działającym w środowisku PRINCE2.
 • Dla osób , które chcę zajmować się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami Prince2®

Szkolenie z PRINCE2® daje wymierne korzyści polegające na :

 • Nabyciu wiedzy na temat organizacji działań w pełnym cyklu życia projektu – od fazy przedprojektowej poprzez inicjowanie do zamknięcia projektu.
 • Zdobyciu wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem, jakością i zmianami.
 • Ogólne zaznajomienie się z całą metodyką i jej terminologią.
 • Poznaniu podstawowych zasad prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2®.
 • Zdobyciu wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt według PRINCE2®.
 • Uzyskaniu wiedzy na temat procesu zarządzania projektem.
 • Poznaniu schematu podejmowania decyzji w projekcie.
 • Poznaniu pryncypiów, tematów i procesów PRINCE2®.
 • Zdobyciu wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji.
 • Nabyciu podstawowych umiejętności kierowania projektem w oparciu o PRINCE2®.

 

Korzyści ze stosowania PRINCE2 w przedsiębiorstwie:

 • uniwersalny język używany do porozumiewania się pomiędzy kierownikiem projektu a decydentami oraz członkami zespołu projektowego,
 • możliwość wymiany części zespołu realizującego projekt w przypadku takiej konieczności (braki zasobów itp.), bez większego ryzyka dla powodzenia projektu – nowi specjaliści gładko przejmą obowiązki poprzedników,
 • możliwość przeprowadzenia kontrolowanego rozpoczęcia, rozwinięcia i zamknięcia projektu, czyli automatyczna dbałość o uzasadnienie biznesowe dla projektu, zorganizowane planowanie projektu, monitorowanie postępów, skuteczny odbiór produktów i zakończenie projektu,
 • usystematyzowane podejście do monitorowania ryzyk w projekcie, jak również zorganizowane zarządzanie odchyleniami od przyjętego planu działania,
 • angażowanie wyższego kierownictwa organizacji do podejmowania kluczowych decyzji dla projektu,
 • szczelny system zapewnienia jakości produktów projektu,
 • z góry określone i sprawdzone w praktyce kanały komunikacji pomiędzy zamawiającym a zewnętrznym dostawcą (podwykonawcą),
 • brak niepotrzebnej biurokracji w zarządzaniu projektem. 

Program zawiera poniższe elementy (ok. 3 dni szkolenia - min. 21 godzin):

 • Czym jest projekt?
 • Struktura PRINCE2
 • Przygotowanie projektu
 • Strategiczne zarządzanie projektem
 • Organizacja
 • Uzasadnienie biznesowe
 • Inicjowanie projektu
 • Ryzyko
 • Zmiany
 • Jakość
 • Zarządzanie zakresem etapu
 • Sterowanie etapem
 • Zarządzanie dostarczaniem produktów
 • Postępy
 • Zamykanie projektu

Egzamin PRINCE2 ma na celu sprawdzenie, czy kandydat będzie w stanie funkcjonować jako kompetentny członek zespołu zarządzającego projektem w oparciu o metodykę PRINCE2 w środowisku projektowym PRINCE2.

Aby zaliczyć egzamin, kandydaci muszą udowodnić, że rozumieją zasady i terminologię metodyki, a w szczególności muszą potrafić:

 • opisać cel i główną treść wszystkich ról, siedem zasad, siedem tematów oraz siedem procesów;
 • określić, które produkty zarządzania są wprowadzane i wyprowadzane w ramach siedmiu procesów;
 • podać główny cel i kluczowe treści najważniejszych produktów zarządzania;
 • określić zależności pomiędzy procesami, produktami, rolami i wymiarami zarządzania projektem.

Forma egzaminu

 • czas trwania egzaminu 60 minut
 • 60 pytań
 • egzamin „z zamkniętą książką”
 • Zaliczenie wymaga uzyskania 36/60 punktów (60%)
AgilePM - Zarządzanie projektami

AgilePM® wraz z egzaminem i certyfikatem

Szkolenie AgilePM® dedykowane dla wszystkich osób aktywnie uczestniczących w projektach prowadzonych w sprawnych, energicznych środowiskach.

Celem każdego szkolenia jest pozyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania projektami. To poznanie kluczowych elementów metodyki AgilePM®. Warsztat ten może być wykorzystywany do różnego typu i wielkości projektu. Daje zatem praktyczne wskazówki co do procesów, ról, odpowiedzialności, praktyk oraz produktów.

Szkolenie AgilePM® przeznaczone jest przede wszystkim dla:

 • członków zespołów projektowych
 • liderów zespołów
 • kierowników projektów oraz osób decyzyjnych – poziom komitetu sterującego.
 • wyższych rangą managerów, którzy ukierunkowują ogólne wymagania projektu,
 • członków zespołu skupionych na szczegółach projektu
 • szkolenie także dla tych osób, które mają doświadczenie w projektach prowadzonych tradycyjnie, a chciałyby zaadaptować  nowatorskie, sprawniejsze podejście w swoich projektach.

Na czym polega Agile PM® Foundation?


AgilePM® jest  bardzo popularną metodyką precyzyjnego zarządzania projektami opracowaną i utrzymywaną przez Agile Busines Consortium

AgilePM® jest warsztatem obejmującym dynamiczne zarządzanie projektem oraz zarządzanie zespołem poszukującym odpowiedniego rozwiązania.

AgilePM® dojrzałą i pełnoprawną metodą, łączącą w sobie zarówno aspekty zarządzania projektem jak i wytwarzania produktu.

Postrzegana jest jako podejście złożone, mające z jednej strony, czułe na zmiany podejście do wytwarzania., z drugiej zaś, dobrze rozbudowaną warstwę zarządzania jakością, ryzykiem a także monitorowania i kontroli, pozwalającą zrozumieć zakres, charakterystykę zastosowanych rozwiązań.

AgilePM® jest kompletną metodą adaptacyjną, która może być stosowana w dowolnej branży. Pozwala ona na szczegółowe planowanie szczegółów  na przestrzeni czasu, zarówno w tej chwili jak i w dalszym horyzoncie czasowym.

 Pozwala to dynamicznie opowiadać na zmiany w postrzeganiu produktu jak i spontanicznie i natychmiastowo reagować na  nieprzewidziane warunki powstające podczas realizacji projektu.

AgilePM® - korzyści dla uczestników szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat procesów istniejących w projektach.
 • Zdobycie wiedzy na temat produktów wytwarzanych przez projekt.
 • Zrozumienie zdefiniowania ról projektowych zgodnie z metodyką programu,.
 • Umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi do zarządzania projektami.
 • Poprawienie zdolności komunikacyjnych w projekcie.
 • Umiejętność definiowania wymagań projektów oraz odpowiedniej ich organizacji.
 • Poznanie metod umożliwiających skrócenie czasu trwania projektów.
 • Poznanie różnych sposobów, którymi można zarządzać projektami.
 • zdobycie wiedzy na temat różnic w zarządzaniu kaskadowym a zwinnym.
 • Umiejętność budowania relacji pomiędzy organizacją projektową a komitetem sterującym projektu. 
 • Umiejętność kreowania prawidłowej współpracy pomiędzy pracownikami technicznymi oraz biznesowymi.
 • Umiejętność szybszej i skuteczniejszej implementacji zmian biznesowych w organizacjach.
 • Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Agile.

 Forma egzaminu AgilePM® Foundation

 • Wstępne działania administracyjne - 25 minut
 • Egzamin - 40 minut (+ ew. dodatkowe 10 minut dla osób uprawnionych)

 

Scrum Master - Zarządzanie projektami

Szkolenie Scrum Master z certyfikowanym egzaminem Professional Scrum Master I

Szkolenie w języku polskim - 3 dni szkoleniowe

Program szkolenia Scrum Master:

 • The New Product Development Game
 • Geneza SCRUM
 • Funkcjonalność metody
 • Różnice w podejściu kaskadowym i zwinnym
 • Podejście empiryczne
 • Modele kontroli procesów
 • Iteracyjność i przyrostowość
 • Zasady tworzenia zespołu i jego struktura
 • Role, artefakty, zdarzenia – zasady ogólne
 • Role w SCRUM - Scrum Master, Product Owner, Development Team.
 • Artefakty w SCRUM - Product Backlog, Sprint Backlog, Przyrost Produktu
 • Zdarzenia w SCRUM - Backlog Refinement, Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective, Daily Standup.
 • Estymacje
 • User Story
 • Ustalanie priorytetów i okienka czasu
 • Sprint Planning Meeting (Planowanie Sprintu) - agenda spotkania, definiowanie celu i długości sprintu, które User story włączyć do Sprintu, metody szacowania
 • Daily SCRUM (Codzienny SCRUM) - cel, jak przeprowadzić, oczekiwane rezultaty, praktyczne wskazówki
 • Sprint Review (Przegląd Sprintu) – cel, jak przeprowadzić, oczekiwane rezultaty, praktyczne wskazówki
 • Sprint Retrospective (Retrospektywa Sprintu) – cel, jak przeprowadzić, oczekiwane rezultaty, praktyczne wskazówki
 • Komunikacja w Sprincie
 • Kontrola przebiegu i raportowanie - Sprint Burndown Chart (Wykres spalania Sprintu), Product/Release Burndown Chart (Wykres spalania wydania), Increment (Przyrost)
 • Skalowanie SCRUM - zasady i aspekty skalowania metodyki, efektywność skalowania w SCRUM
 • Narzędzia wspomagające SCRUM
 • Podsumowanie szkolenia

 

Egzamin Scrum Master:

 • Jest dostępny tylko w języku angielskim
 • Trwa 60 minut
 • 80 pytań (próg zdawalności 85% punktów)
M_o_R® - Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem - szkolenie M_o_R® Foundation z międzynarodowym certyfikatem

Czas trwania: 3 dni

Zakres tematyczny szkolenia M_o_R® Foundation:

 • Podstawowe pojęcia i definicje wykorzystywane przy zarządzaniu ryzykiem: – ryzyko, zarządzanie ryzykiem, zagadnienie, model M_o_R®, pryncypia, podejście, proces, wdrożenie i przeglądy
 • Pryncypia M_o_R®, czyli zasady zarządzania ryzykiem, które mogą być wykorzystane w każdej organizacji bez względu na jej wielkość, złożoność, lokalizację czy sektor, w którym działa.
 • Podejście do zarządzania ryzykiem, jako zestaw dokumentów dla każdego przedsięwzięcia w organizacji wyjaśniających, jak organizacja zamierza wdrożyć i prowadzić zarządzanie ryzykiem
 • Role i odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem, które powinny być przypisane do konkretnych osób w organizacji
 • Proces M_o_R®, jako logiczna sekwencja kroków umożliwiająca wdrożenie solidnego systemu zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Cztery perspektywy zarządzania ryzykiem, czyli sposób, w jaki pryncypia, podejście i proces będą wykorzystywane do zbudowania solidnego systemu zarządzania ryzykiem.
 • Wdrożenie i przeglądy, czyli wskazówki jak organizacja ma wdrożyć zarządzanie ryzykiem oraz jak oceniać jakość i dojrzałość w zakresie zarządzania ryzykiem
 • Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem, czyli historycznie wypracowane specyficzne podejścia do pewnych typów ryzyka
 • Próbne egzaminy M_o_R® Foundation

 

Informacje o egzaminie M_o_R® Foundation:

 • Czas trwania: 60 minut
 • Liczba pytań: 75
 • Język szkolenia i egzaminu: polski
 • W trakcie testu niedozwolone jest użycie książek ani innych materiałów
 • Egzamin jest obowiązkowy
 • Zdany egzamin potwierdzany jest bezterminowym certyfikatem wydawanym przez Axelos.

 

Uczestnik otrzyma wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe.

Tester oprogramowania z egzaminem ISTQB

Tester oprogramowania wraz z egzaminem ISTQB Foundation Level

ISTQB® jest nowoczesnym podejściem do testowania oprogramowania, które nie tylko daje konkretne narzędzia i techniki, ale także pozwala zrozumieć jaką wartość ma testowanie i w jaki sposób wpływa na lepszą jakość produktu.

Cel szkolenia:

 • Przedstawienie nowoczesnego podejścia do testowania oprogramowania.
 • Zrozumienie, jaką wartość ma testowanie, jak profesjonalnie testować oprogramowanie i dlaczego ten proces jest nieodłączną częścią projektów informatycznych.
 • Przekazanie wiedzy niezbędnej do uzyskania międzynarodowego certyfikatu kompetencji w zakresie testowania oprogramowania: ISTQB® Certified Tester — Foundation Level.

Korzyści:

 • Poznanie podstaw testowania i zarządzania nim.
 • Poznanie i nabycie umiejętności stosowania technik projektowania testów.
 • Zdobycie wiedzy na temat umiejscowienia testów w cyklu życia oprogramowania.
 • Zdobycie wiedzy na temat stosowania narzędzi wykorzystywanych w procesie testowania.
 • Poznanie definicji oraz standardowego słownictwa z zakresu tematyki testowania

Egzamin:

 • Test wyboru, składający się z 40 pytań
 • Język polski
 • Aby zaliczyć egzamin wymaganych jest co najmniej 26 prawidłowych odpowiedzi (65%)
 • Egzamin trwa 60 minut
 • Brak pomocy naukowych.