Projekt zrealizowany w okresie 1.12.2018 - 31.05.2020

Projekt: Strenghtening the civil society rights by information access for European youth (Wzmacnianie praw obywatelskich poprzez dostęp do informacji publicznej dla europejskiej młodzieży)

Program: Europa dla Obywateli, Priorytet 3: Społeczeństwo obywatelskie

Lider: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku

Partnerzy:

  1. SOCIALAS INOVACIJAS CENTRS Latvia
  2. WeCitizens - WijBurgers - NousCitoyens Belgium
  3. Aktiivinen Eurooppalainen Kansalainen Suomi Ry Finland
  4. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Baltyk Poland
  5. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus Estonia

          

Budżet projektu: ok. 148 tys Euro

Opis:

Głównym celem projektu było podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i umiejętności korzystania z prawa dostępu do informacji publicznej i wolności informacji wśród młodzieży. Projekt przyczynił się do podniesienia poziomu aktywności obywateli w zakresie kontroli społecznej w instytucjach państwowych i samorządach lokalnych.

Aplikacja projektowa była efektem współpracy partnerskiej nawiązanej na seminarium "Making the Waves", która odbyła się w 2017 r. w Rydze, podczas którego partnerzy projektu spotkali się i omówili możliwy obszar współpracy. Zaproponowano pomysł projektowy przedstawiony przez PTE w konkursie z marca 2017 roku, który otrzymał zbyt małą l. punktów. Był to również efekt dwóch projektów realizowanych w Polsce przez PTE w zakresie edukacji obywatelskiej dla młodzieży i dyskusji między partnerami projektu, którzy zaangażowani byli w podobne działania i szukali możliwości wymiany wiedzy i praktyki wymiany (efekt synergii). Ponowne rozpisanie wniosku oraz zmiana partnerstwa przyniosły pozytywny rezultat w postaci przyznania grantu w lipcu 2018.

Opierając się na doświadczeniach zakładano, że jednym z problemów współczesnych demokracji jest brak lub niski poziom wykorzystania dostępnych informacji publicznych i odpowiednich narzędzi do pozyskiwania ich. Istnieje niski poziom wiedzy obywateli na temat ich praw do uzyskiwania danych związanych z funkcjami władz publicznych i instytucji publicznych, a ograniczona wiedza jest obserwowana w informacjach związanych z wydatkowaniem środków publicznych lub planowaniem inwestycji. Nasz projekt kierowany był do młodzieży, która coraz częściej nie przejawia zainteresowania polityką na poziomie lokalnym, krajowym ani tym bardziej – unijnym.

Działania projektu skupiły się na 4 krajowych warsztatach dotyczących dostępu do informacji publicznej, aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, budżetowania partycypacyjnego oraz kwestii poświęconych mediom dla młodych dziennikarzy. Wszystkie te wydarzenia obejmowały dyskusje przy okrągłym stole dla młodzieży, wymianę poglądów na temat ich demokratycznego uczestnictwa, FOI i dostępu do informacji publicznej. Miały też miejsce dwie międzynarodowe konwencje, podczas których przedstawiono kodeks dobrych praktyk i sprawozdanie na temat priorytetowych potrzeb w zakresie przejrzystości na poziomie UE w oparciu o naszą europejską dyskusję. Rozpoczęcie projektu odbyło się w Gdańsku. Niestety zaplanowana w Gdańsku konferencja finalna została odwołana z przyczyn krajowego lockdownu spowodowanego epidemią Covid-19.

W projekcie opracowano m.in. Kodeks dobrych praktyk w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz szeroką promocję działań i spotkań poprzez liczne sieci międzynarodowe, zwłaszcza bałtyckie – Strategia UE dla RMB (EUSBSR), Bałtycka Konferencja Współpracy Subregionalnej BSSSC, Związek Miast Bałtyckich - UBC, Rada Państw Morza Bałtyckiego – CBSS, Sieć Bałtyckich NGOs (BS NGON) i inne.