Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku jest instytucją szkoleniową realizującą projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Pozyskujemy fundusze na realizację projektów „miękkich” czyli skierowanych na rozwój zasobów ludzkich poprzez kształcenie ustawiczne. Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez PTE z Europejskiego Funduszu Społecznego szerokie grono osób zainteresowanych podwyższaniem swoich kwalifikacji zawodowych może skorzystać z BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ.

Projekty realizowane w ramach zadań publicznych:

Projekty współfinansowane ze środków publicznych, zrealizowane w ostatnich latach:

Gdańska Akademia Ekonomisty

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku zrealizował projekt ze Stowarzyszeniem Morena w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego. 


Okres realizacji projektu:  maj – wrzesień 2019
Cel projektu: budowa świadomości ekonomicznej oraz postawy przedsiębiorczej wśród uczniów. Zadaniem projektu było zwiększenie świadomości, że przedsiębiorczość to nie tylko przedmiot w szkole, ale również cecha charakteru: jest postawą współdecydującą o życiowym powodzeniu jednostek, poszerza wiedzę ekonomiczną oraz promuje kreatywne myślenie. Potrzeba działań edukacyjnych wśród młodzieży szkolnej dot. m.in. finansów osobistych, gospodarowania  budżetem, a także bycia dobrym liderem, podejmowania ryzyka działań i innych aspektów budujących postawę przedsiębiorczą.
Beneficjenci: Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (VII i VIII klasa) oraz średnich z Gdańska.
W ramach projektu zrealizowano cztery warsztaty obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne z tematyki ekonomii i przedsiębiorczości. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się m.in jak stworzyć dobry model biznesowy dla swoich przyszłych przedsięwzięć oraz czym są role w zespole i jak nim odpowiednio pokierować. 

Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostały dwie szkoły z Gdańska:
 • Szkoła podstawowa nr 67 
 • Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych im. Macierzy Szkolnej

                           

Kodeks dobrych praktyk "Jak być przedsiębiorczym"
Kodeks dobrych praktyk Jak być przedsiębiorczym.pdf Pobierz
Bankowość mobilna - (nie)bezpieczna?

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku zrealizowało projekt we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.


Okres realizacji projektu: styczeń – marzec 2018
Cel projektu: Nadrzędnym celem projektu jest wzrost bezpieczeństwa młodych użytkowników mobilnych aplikacji bankowych przy jednoczesnym zachęceniu do korzystania z nich.
Beneficjenci: Projekt skierowany jest do uczniów szkół średnich z województwa pomorskiego, w szczególności z powiatu puckiego i wejherowskiego.
W ramach projektu zrealizowane zajęcia obejmowały warsztaty z zakresu:

 • statystyki dot. korzystania z aplikacji mobilnej bankowości w Polsce 2015-2017
 • bezpieczeństwo transakcji, zagrożenia i ryzyka- sposoby na zwiększenie bezpieczeństwa transakcji
 • złote zasady bezpieczeństwa
 • korzyści wynikające z korzystania z mobilnych aplikacji bankowych
 • kierunki i możliwości rozwoju mobilnej bankowości
 • biometria w bankowości mobilnej, hybrydowe rozwiązania na smartfonach
 • przykłady wyłudzania haseł, fałszywych maili, wiadomości
Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostały trzy szkoły z powiatu wejherowskiego i puckiego:
 • Powiatowy Zespół Szkół w Redzie,
 • Powiatowy Zespół Szkół w Wejherowie
 • oraz Liceum Akademickie w Pucku

.

Złote zasady bezpiecznego korzystania z bankowych aplikacji mobilnych - dla młodzieży
Złote zasady bezpiecznego korzystania v2.pdf Pobierz
ARTYKUŁ 61. DOBRE PRAKTYKI

Projekt realizowany był w 2015 roku w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Gdańsku, współfinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt skierowany był do 60 uczestników z województwa pomorskiego – urzędników jednostek administracyjnych państwa i samorządu, dziennikarzy obywatelskich i zawodowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Warsztaty odbywały się na terenie Gdańska, Człuchowa i Słupska. Nadrzędnym celem projektu był wzrost wiedzy, umiejętności wykorzystania i poziomu świadomości wśród przedstawicieli jednostek administracji, mediów oraz organizacji pozarządowych o prawie każdego obywatela do dostępu do informacji publicznej, wynikających z tego tytułu korzyści oraz roli mediów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych w podnoszeniu świadomości na temat przysługujących praw w tym zakresie wśród czytelników oraz środowiska, w którym funkcjonują.

Sprawdź szczegóły

Do pobrania:
MODEL WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI PUBLICZNYCH.pdf Pobierz
ARTYKUŁ 61. PROJEKT INFORMACYJNO-SZKOLENIOWY

Projekt realizowany był w 2014 roku w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim, współfinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt skierowany był do 90 uczestników z województwa pomorskiego – 30 zawodowych dziennikarzy mediów lokalnych i dziennikarzy obywatelskich, 30 studentów zainteresowanych tematyką medialną oraz 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zrzeszonych w kółkach dziennikarskich oraz tworzących gazetki szkolne. Nadrzędnym celem projektu był wzrost poziomu świadomości, wiedzy i umiejętności wykorzystania prawa dostępu do informacji publicznej wśród uczestników projektu, którzy ze względu na wykonywaną pracę i zainteresowania popularyzują i upowszechniają aktywne postawy obywatelskie.

POMORSKA AKADEMIA BANKOWOŚCI DLA SENIORÓW

Projekt realizowany był w 2013 roku w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Inicjatywa powstała jako odpowiedź na problem niskiego stopnia korzystania wśród osób starszych z usług sektora bankowego. Celem było przede wszystkim umożliwienie uczestnikom nabycia umiejętności i wiedzy z zakresu metod inwestowania, dobrych praktyk oszczędzania, praw konsumenckich, posługiwania się bankowością elektroniczną oraz obsługi komputera oraz umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Do pobrania:
Pomorska Akademia Bankowości dla Seniorów.PDF Pobierz

Projekty unijne zrealizowane w okresie programowania 2007-2013:

Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez PTE z Europejskiego Funduszu Społecznego szerokie grono osób zainteresowanych podwyższaniem swoich kwalifikacji zawodowych może skorzystać z BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ.

„LEPSZA KADRA – LEPSZA SZKOŁA”

Projekt dedykowany był nauczycielom zatrudnionym w powiecie kartuskim na terenie Żukowa, Kartuz, Somonina i Przodkowa. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zawodowego 97 nauczycieli poprzez realizację programu szkoleniowego, na który składają się zarówno szkolenia zawodowe jak i uniwersalne. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.4. Istotą projektu było wzmocnienie potencjału zawodowego nauczycieli poprzez ofertę szkoleń uniwersalnych i zawodowych z zakresu informatyki, rachunkowości, funduszy unijnych, języka angielskiego, czy doskonalenia warsztatu nauczyciela.

Sprawdź szczegóły

„CZAS ZMIAN”

Projekt adresowany był do mieszkańców z terenu powiatów: gdańskiego, m. Gdańska, kartuskiego i tczewskiego, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub w trybie art. 117 ust. 2 „Ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego” (z dn.19.12.2008r.) i pozostających bez zatrudnienia nie dłużej niż 6 miesięcy.

Do pobrania:
Czas zmian.PDF Pobierz
„WYKORZYSTAJ NAS! PRACOWNICY 45+ W TWOJEJ FIRMIE”

Inicjatywa była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt miał charakter kampanii promocyjno-informacyjnej. Adresowany do MSP z województwa pomorskiego, a jego celem był wzrost wiedzy o dostosowaniu polityki personalnej tej grupy przedsiębiorstw w kierunku pełniejszego wykorzystania potencjału pracowników 45+, głównie w oparciu o strategię zarządzania wiekiem.

Do pobrania:
Wykorzystaj Nas Pracownicy 45+ w Twojej Firmie.PDF Pobierz
„SUKCES KOBIET – SUKCESEM GDAŃSKA”

Projekt był realizowany w latach 2009-2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Projekt miał na celu aktywizację zawodową 60 kobiet i ukierunkowany był na wzrost zatrudnienia wśród kobiet pozostających bez pracy w wieku 45+.

Sprawdź szczegóły

„DOJRZAŁOŚC ATUTEM”

W latach 2009-2011 został zrealizowany projekt, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Miał na celu aktywizację zawodową mieszkańców powiatu starogardzkiego i ukierunkowany był na wzrost zatrudnienia wśród osób pozostających bez pracy w wieku 45+. Projekt adresowany był do osób zamieszkujących na terenie Powiatu Starogardzkiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim.

Sprawdź szczegóły

„POSTAW NA SIEBIE I SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Projekt realizowany był w latach 2008-2009 ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Skierowany był do dorosłych osób pracujących z terenu województwa pomorskiego, w wieku 45 lat i więcej, posiadających najwyżej średnie wykształcenie, którzy z własnej inicjatywy i poza godzinami pracy chcieli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Projekt realizowano w trzech ośrodkach: Gdańsk, Tczew i Wejherowo.

Sprawdź szczegóły

Projekty unijne zrealizowane w okresie programowania 2004-2006:

Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez PTE z Europejskiego Funduszu Społecznego szerokie grono osób zainteresowanych podwyższaniem swoich kwalifikacji zawodowych może skorzystać z BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ.

„POZNAJ SWOJĄ MOCNĄ STRONĘ”

Projekt był adresowany bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy województwa pomorskiego będących w wieku między 18 a 55 rokiem życia. Zajęcia odbywały się w trzech ośrodkach: Gdańsku, Malborku i Chojnicach. Inicjatywa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sprawdź szczegóły

„UKŁADAM PUZZLE SWOJEGO ŻYCIA”

Inicjatywa skierowana była do dwóch, związanych ze sobą grup – młodzieży w wieku 15-24, wychowującej się bądź wciąż utrzymującej kontakt z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz do wychowawców tej młodzieży. Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku wspólnie z czterema placówkami opiekuńczo-wychowawczymi z terenu Trójmiasta.

Sprawdź szczegóły

„MOJA SZANSA NA PRACĘ – PROGRAM EDUKACYJNY I AKTYWIZUJĄCY ZAWODOWO KOBIETY”

Projekt był realizowany w oparciu o porozumienie o współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku, objął wsparciem 120 bezrobotnych kobiet z terenu powiatu gdańskiego i miasta Gdańsk. Celem projektu było podniesienie statusu zawodowego i społecznego beneficjentek, a także podniesienie stopy zatrudnienia kobiet poprzez udzielenie im wsparcia w formie szkoleń zawodowych i poradnictwa zawodowego.

Sprawdź szczegóły

„TO LUDZIE SĄ NAJWIĘKSZYM KAPITAŁEM – PROGRAM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO MIESZKAŃCÓW POMORZA”

Projekt był realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 – rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. Z bezpłatnych kursów skorzystały 454 pracujące osoby, zainteresowane podwyższeniem kwalifikacji zawodowych po godzinach pracy. Zajęcia były realizowane w Gdańsku, Tczewie i Wejherowie.

Sprawdź szczegóły