CEL SZKOLENIA:

Kurs kadrowo-płacowy skierowany jest zarówno do osób, które mają doświadczenie związane z kadrami i płacami i chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz tych, którzy które dopiero planują podjęcie pracy w tym zakresie.

Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym (od poniedziałku do piątku), popołudniowym (wybrane popołudnia), weekendowym (soboty i niedziele) lub mieszanym (popołudniowo-weekendowy).

Zajęcia praktyczne - poza wiedzą teoretyczną, uczestnicy mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności, w szczególności w zakresie rozliczania czasu pracy w różnych systemach oraz naliczania wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń.

Po każdym module przewidziany jest egzamin potwierdzający uzyskane kwalifikacje Kadrowo - Płacowe, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:

 • Specjalista ds. Kadr - (kod zawodu 242307)
 • Specjalista ds. Wynagrodzeń - (kod zawodu 242310)

Szkolenia realizowane są w małych grupach, co zapewnia indywidualne podejście do każdego uczestnika.

Wykładowcy to wykwalifikowana kadra Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, praktycy z zakresu kadr i płac oraz specjaliści w obsłudze programów komputerowych koniecznych w pracy kadrowo-płacowej.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku posiada akredytację Kuratora Oświaty na prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych w zakresie prowadzenia kadr i płac.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet materiałów szkoleniowych, Kodeks Pracy, Informator kadrowy, wzory umów, wzór teczki osobowej, przykładowe ćwiczenia rozliczeń składek oraz płytę CD z prezentacjami trenerów.

Podczas warsztatów komputerowych każdy z uczestników ma do dyspozycji własne stanowisko pracy.

Każdy uczestnik, który ukończy kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) oraz certyfikat z kodami zawodu: Specjalista ds. Kadr - (kod zawodu 242307), Specjalista ds. Wynagrodzeń - (kod zawodu 242310)

Osoba po szkoleniu m.in.:

 • zna przepisy dotyczące czasu pracy, urlopów, zasiłków, odpowiedzialności pracownika i pracodawcy i potrafi je stosować
 • potrafi sporządzać dokumenty związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz sprawozdania w zakresie zatrudniania pracowników
 • potrafi prowadzić i przechowywać akta pracownicze i dokumentację kadrową zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • potrafi prowadzić ewidencję czasu pracy, ewidencję urlopów, rozliczać urlopy i ekwiwalenty za urlop. Zna zasady i procedury ubiegania się o przyznawanie przez ZUS świadczeń pracowniczych oraz emerytalno-rentowych i rehabilitacyjnych.
 • zna i potrafi obsługiwać podstawowe programy komputerowe do obsługi kadr i płac pracowniczych
 • wykonuje złożone zadania związane z prowadzeniem spraw kadrowych, płacowych i rozliczaniem pracowników
 • zna przepisy dotyczące czasu pracy, urlopów, zasiłków, odpowiedzialności pracownika i pracodawcy i potrafi je stosować
 • potrafi sporządzić listę płac, rozliczyć delegacje, sporządzać skierowania na badania pracownicze, PIT-y, raporty do ZUS-u

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA:

 • Moduł kadrowy
 • Moduł płacowy
 • Obsługa programu Symfonia Kadry i Płace
 • Obsługa programu Płatnik

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku jest partnerem edukacyjnym Sage Sp. z o.o.

Kurs kadry i płace realizowany jest z wykorzystaniem legalnego oprogramowania dostarczonego przez Sage sp. z o.o

Sprawdź dostępne terminy tego szkolenia

Zapytaj o szkolenie zamknięte