Obsługa pasażerów promowych w kontekście funkcjonalności nowego publicznego terminalu promowego w Gdyni

Praca nagrodzona w XIX Konkursie Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za 2022 r.

Funkcjonowanie portu i miasta jako jeden organizm gospodarczy to cecha charakterystyczna Gdyni. Port i miasto są wzajemnie powiązane i zależne od siebie, a płynna współpraca tych podmiotów daje regionowi pomorskiemu efekt pozytywny ekonomicznie i społecznie. Ruch żeglugi bliskiego zasięgu, w tym połączeń promowym do Portu Gdynia stanowi istotny aspekt logistyczny miasta Gdynia. Żegluga pełni w tym układzie kilka funkcji, takich jak transport, handel, turystyka, generowanie przychodów, współtworzenie tkanki miejskiej, budownictwo oraz przedsiębiorczość. W wyniku rozwoju tych funkcji oraz zaspokojenia rosnącego popytu na przewozy promowe z gdyńskiego portu, w 2021 r. otwarto w Gdyni nowoczesny publiczny terminal promowy. Obsługa pasażerów promów jest jego szczególnym zadaniem, a od jej sprawnego przebiegu zależy ogólne zadowolenie podróżujących i możliwość rozwoju segmentu rynku promowego oraz usług zależnych.  Właściwie zaplanowana i eksploatowana infrastruktura transportowa portowo-miejskich węzłów około portowych, w znacznej mierze determinuje płynne funkcjonowanie portu morskiego w Gdyni.

Celem projektu licencjackiego było opracowanie koncepcji zagospodarowania Skweru Gombrowicza w Porcie Gdynia w kontekście obsługi pasażerów promowych w nowym Publicznym Terminalu Promowym. Osiągnięcie tego celu nastąpiło poprzez weryfikację hipotezy badawczej: „Optymalne zagospodarowanie obszaru Skweru Gombrowicza pod funkcje publiczne i transportowe usprawnia proces obsługi pasażerów promowych w Porcie Gdynia”.

Próbując odpowiedzieć na pytanie, jak optymalnie zaplanować przestrzeń publiczną, stanowiącą styk portu z miastem (interface), aby badany teren był funkcjonalny i wpisywać się w potrzeby rynku i preferencji pasażerów, stworzono wizję nowoczesnego obszaru i infrastruktury portowo-miejskiej. Wzięto pod uwagę uwarunkowania terenów portowych oraz zapisy zawarte w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego dla badanego obszaru.

Część pierwszą pracy licencjackiej stanowi zaprezentowanie Gdyni jako ośrodka społeczno-gospodarczego. W kolejnych punktach opisano Gdynię charakteryzując kolejno gospodarkę miasta, gdyńskie społeczeństwo, przedstawiając system transportowy w mieście. Pierwsza część pracy kończy się zwróceniem uwagi na cele ujęte w przyjętym na lata 2016–2025 planie zrównoważonej mobilności miejskiej. Druga część pracy skupiona jest na przedstawieniu problemu badawczego oraz analizie oferty przewozów promowych i gdyńskiego przewoźnika transportu zbiorowego, czyli Zarządu Komunikacji Miejskiej, w kontekście sprawnej obsługi pasażerów promowych, w szczególności niezmotoryzowanych. Analiza prowadzona jest z perspektywy nowo zbudowanej infrastruktury portowej dla żeglugi promowej przy Nabrzeżach Fińskim i Polskim, co w konsekwencji pozwoliło autorce przedstawić własną propozycję zagospodarowania terenu Skweru Gombrowicza, zawierającą rozwiązania odpowiadające na potrzeby pasażerów promów i potencjalnie – publicznego transportu zbiorowego.

W pracy korzystano z literatury branżowej, artykułów naukowych, materiałów wewnętrznych miasta Gdyni, Portu Gdynia oraz spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz ogólnodostępnych internetowych publikacji związanych z tematem żeglugi promowej.

 Sformułowane w pracy koncepcje mogą wzbogacić literaturę przedmiotu i mogą stanowić podstawę do opracowania konkretnych rozwiązań organizacyjno-projektowych w ramach badanego obszaru.

Niniejsza praca został ukończona w 2022, jubileuszowym roku 100-lecia powstania Portu Gdynia. Autorka pragnie zadedykować swoją pracę dyplomową każdemu zaangażowanemu w budowanie polskiej gospodarki morskiej w Gdyni, pomna słów ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego: „Nasze prawa bałtyckie równoznaczne są z prawem do niepodległości politycznej i gospodarczej, i muszą być zawsze przez każde pokolenie bronione z takim zapałem i z taką wiarą, jak sam byt państwa i narodu”.

Bożena Żuławska

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Abstrakt pracy licencjackiej napisanej pod kierunkiem dr Michała Tuszyńskiego

Wróć